สหกรณ์ไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางอาเซียน

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/310827

5 ธันวาคม 2555, 05:00 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีอายุครบ 40 ปี และ เตรียมก้าวย่างเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ผนวกกับการเปิดประตูของประชาคมอาเซียน จึงมุ่งในแผนพัฒนาองค์กรภายใต้ปรัชญา “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง” ให้ไทยเราเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนสหกรณ์ในภูมิภาค

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความมุ่งมั่นว่าในคาบเวลาทศวรรษที่ 5 นี้ ต้องการเสริมสร้างให้สหกรณ์เข้มแข็งบนพื้นฐานการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายที่เข้มข้นมากขึ้น เมื่อสหกรณ์ด้วยกันเกิดความเดือดร้อน เครือข่ายสหกรณ์จะต้องเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกประเภท

จากสถานภาพทั่วไป สหกรณ์ส่วนหนึ่งมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ในเรื่องของเงินออม ซึ่งมีมูลค่ามากถึง 500,000 ล้านบาท ถือว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล และหากเทียบแล้วเท่ากับ 1 ใน 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ของรัฐบาลปัจจุบันเลยทีเดียว…

ซึ่ง…จะมุ่งหมายในการผันเม็ดเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มาเป็นแหล่งเงินทุนให้สหกรณ์ที่มีทั้งหมดทั่วประเทศ 7,964 สหกรณ์ ให้กระจายไปยังทุกภาคส่วนของสังคม อันจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายอย่างเป็นธรรม สร้างความมั่นคงและความภาคภูมิใจของชาวสมาชิกสหกรณ์ 10 ล้านคนทั่วราชอาณาจักร

…สมกับคำขวัญที่ว่า “เครือข่ายเข้มข้น สหกรณ์เข้มแข็ง”

และ…ยังบูรณาการว่าตั้งแต่ปีนี้ (2556) เป็นต้นไป นอกจากเครือข่ายภายในองค์กรมีความเข้มแข็งแล้ว อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังมีความมุ่งมั่นสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งระดับนานาชาติ ด้วยการเป็นทวิภาคี กับจีน ภูฏาน มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อสร้างเครือข่ายใหญ่ขึ้น…โดยจะ ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาสหกรณ์

ทั้งนี้…ได้ใช้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสหกรณ์ระดับอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เพื่อให้นานาประเทศยอมรับไทยเป็นแกนนำของการพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

“…เราจะต้องสร้างศรัทธาและพัฒนาศูนย์ให้ชัดเจน โดยร่วมมือกับนานาชาติให้เกิดการยอมรับเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทยก็สามารถเป็นศูนย์กลางอาเซียนทันทีหากมีการเปิดตัว จึงอยากฝากไปถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านให้หมั่นสำรวจตัวเองและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเข้ามาเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน…”

กับสิ่งที่มุ่งหวังในการพัฒนาสหกรณ์ไทยให้ก้าวไกล จะได้ผลสำเร็จตามที่หมายหรือไม่…!!

…การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยหลักจริยธรรมที่มั่นคง ประกอบกับวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของฝ่ายบริหาร ภายใต้พลังการขับเคลื่อนผู้นำอย่างสมชาย ชาญณรงค์กุล…จะเป็นคำตอบสุดท้าย…!!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: