รักษ์น้ำ…พระแม่ของแผ่นดิน

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/302105

30 ตุลาคม 2555, 05:00 น.

เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่าน…มีข่าว ฮือฮากับการสับเปลี่ยนโยกย้ายเสนาบดี ประจำกระทรวงต่างๆ ซึ่งก็ได้รับความสนใจต่อสังคมไม่น้อยกับสถานการณ์ ส่วนเกษตรและสหกรณ์ คุณธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ นั้น…ได้ยื่นใบลาออกก่อนกระแสข่าวจะสะพือ

…ก่อนจะลุกจากเก้าอี้ อดีต รมว.เกษตรฯ ได้ดำเนินการ โครงการพระราชดำริฯ และวางแผนเพื่อสานต่อไว้อีกหลายโครงการ อย่างเช่น โครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน…เป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งวางแนวดำเนินงานไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ…

รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน…แผนระยะที่ 2 ปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แล้ว สำหรับปีนี้ (2556) ได้ตั้งเม็ดเงินไว้ 96 ล้านบาท โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ 10 ลุ่มน้ำ 1.67 ล้านไร่ ใน 6 จังหวัดภาคเหนือ

โครงการที่ 1 ลุ่มน้ำอำเภอปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน บ้างปางคองเป็นหมู่บ้านหลัก บริวารคือ บ้านแสนคำลือ บ้านแอโก๋ บ้านเมืองแพม บ้านปุงยาม บ้างปางคาม บ้านโทงหลวง บ้างโทงนา บ้างป่าโหล บ้านดอยคู บ้านซอแบะ บ้านโท้งสา และบ้านอาโจ้

ลุ่มน้ำปาย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านทางโปงแดงเป็นหมู่บ้านหลัก และมีบริวารอีก 16 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำสะงา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านปางตองเป็นหมู่บ้านหลัก กับบริวาร 10 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำแม่สะมาด–ห้วยหมากกลาง อำเภอเมือง และขุนยวม แม่ฮ่องสอน บ้านหนองเขียวกับบ้านแม่สะมาดเป็นหมู่บ้านหลัก และมีบริวาร 12 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำแม่หาด อมก๋อย เชียงใหม่ สบหาดเป็นหมู่บ้านหลัก บริวารมี 5 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำปิงน้อย แม่แจ่ม เชียงใหม่ หมู่บ้านหลักคือบ้านเซโดซา บริวารมี 6 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำแม่คำ แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ห้วยหยวกป่าโซเป็นหมู่บ้านหลักและบริวาร 8 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน บ้านสะจุกกับบ้านสะเกี้ยงเป็นหมู่บ้านหลักและบริวาร 13 หมู่บ้าน

ลุ่มน้ำภาค อำเภอชาติตระการ พิษณุโลก บ้านเทิดชาต (ปี 50) กับบ้านนุชเทียน (51) เป็นหมู่บ้านหลักบริวาร 10 หมู่บ้าน และ ลุ่มน้ำลี อ.ท่าปลา อุตรดิตถ์ บ้านน้ำลีกับบ้านน้ำต๊ะเป็นหมู่บ้านหลัก บริวาร 6 หมู่บ้าน

ซึ่ง…ประชากรในพื้นที่โครงการได้เกิดความ ตระหนักในการรักต้นไม้ สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสม ลงตัวและยั่งยืน…!!!

ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: