ซีพีเอฟ…ร่วมมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ

Published ธันวาคม 30, 2012 by SoClaimon

http://www.thairath.co.th/column/edu/back2sky/312521

12 ธันวาคม 2555, 05:01 น.

ซีพีเอฟ…ร่วมมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…ทรงมี โครงการพระราชดำริต่างๆ ตลอดระยะเวลา 60 ปี มีกว่า 4,300 โครงการ ครอบคลุมการพัฒนาในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท  เพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดย เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มีความตระหนักในพระราชกรณียกิจของพระองค์ จึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการ โดย ฯพณฯ องคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ในฐานะประธานมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ เป็นผู้มอบหมายให้ร่วม

เริ่มจาก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหมู่บ้านสหกรณ์ เมื่อปี 2520 เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยซีพีเอฟ และมูลนิธิได้เข้าร่วมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปิด 7 แห่ง ได้แก่ โครงการหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรสันกำแพง โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย กลัดหลวง และหุบกะพง สหกรณ์การเกษตรหนองพลับ จำกัด โครงการหมู่บ้านสหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าละอู-ป่าเด็ง กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในผืนดินพระราชทาน บางไทร

และ…เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ และความพร้อมของเกษตรกรแต่ละราย

ได้แก่…ทำนาข้าว การรวมกลุ่มทำโรงสีข้าว การปลูกพืชผัก การปลูกไม้ผล การเลี้ยงปลา การทำหัตถอุตสาหกรรม ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่ไข่ ไก่กระทง ไก่พื้นบ้าน สุกรขุน สุกรพันธุ์ โดย ซีพีเอฟให้การสนับสนุนเงินลงทุนและปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี รับซื้อผลผลิตแบบประกันราคาและ ดูแลด้านการตลาด

โครงการนี้ทำให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดปี ครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง จากการดำเนินงานมากว่า 15 ปี พบว่าเกษตรกรประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพเป็นอย่างดี มีรายได้นำไปต่อยอดสู่อาชีพอื่นต่อไปได้

ขณะเดียวกัน…มูลนิธิก็ได้มุ่งพัฒนาด้านสังคมโดยใช้ยุทธศาสตร์ “เศรษฐกิจนำ สังคมตาม” โดยดำเนินกิจกรรมที่เน้นใน 3 แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาชุมชน และคุณภาพชีวิต การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาคเอกชนที่ได้ตามรอยใต้เบื้องพระยุคลบาทรับแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนเห็นผลสำเร็จ ซึ่งก็มีอีกหลายโครงการซึ่งช่วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในชนบทให้ดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สมดั่งที่ขนานนามพระองค์ท่านว่า…พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย…!!
ดอกสะแบง

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: