เทคโนโลยีตรวจนับไข่ไหม

Published พฤศจิกายน 19, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/167012

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 00:00 น.

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า  การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าหม่อนไหม และการตลาดอย่างเป็นระบบครบวงจร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการ การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุกรรมหม่อนไหม นวัตกรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม เป็นภารกิจที่สำคัญของกรมหม่อนไหม การผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งในการบริหารจัดการไข่ไหมเพื่อจำหน่ายจ่ายแจกแก่เกษตรกรนั้น จำเป็นต้องกำหนดปริมาณไข่ไหมให้ตรงตามความต้องการ แต่เนื่องจากไข่ไหมมีขนาดเล็กมาก การนับไข่ไหมให้ถูกต้องด้วยตาเปล่า การใช้วิธีประเมินจำนวนไข่ไหมที่จะจำหน่ายให้แก่เกษตรกร โดยการชั่งน้ำหนักไข่ไหมจำนวนหนึ่งแล้วคำนวณแบบประมาณการจะมีข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก และมีโอกาสที่ไข่ไหมที่จำหน่ายจ่ายแจกนั้นไม่ครบจำนวน หรือมากเกินกว่าที่กำหนด ส่งผลให้จำนวนหนอนไหมที่ฟักตัวออกมาไม่แน่นอน การดูแลเลี้ยงดูยากขึ้น นอกจากนี้การประมาณการด้วยสายตา ยังไม่สามารถจำแนกไข่ดีและไข่เสียออกจากกันได้ อีกทั้งการเก็บข้อมูลจำนวนไข่ไหมต่อไหมแต่ละตัววางไข่ก็จะทำได้ไม่ถูกต้อง แม้ในปัจจุบันจะมีการนับไข่ไหมด้วยวิธีประเมินจากการชั่งน้ำหนัก แล้วคูณกับค่าประมาณจำนวนไข่ไหมเฉลี่ยต่อกรัมที่เคยทำการศึกษาไว้ แต่วิธีการนี้ยังมีข้อผิดพลาดสูงพอสมควร ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อไปว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวกรมหม่อนไหมจึงได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) บูรณาการความรู้ด้านหม่อนไหมและด้านคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบตรวจนับไข่ไหม โดยนำเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Image Processing) มาช่วยในการนับไข่ไหมด้วยการสแกนแผ่นไข่ไหมด้วยเครื่องสแกนเนอร์แล้วใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลเชิงภาพเพื่อนับไข่ไหมทั้งหมด พร้อมทั้งจำแนกไข่ดีและไข่เสียออกจากกัน โดยใช้โปรแกรมดังกล่าวหาขอบเขตและตำแหน่งของไข่ไหมทั้งหมด แยกแยะไข่ไหมที่ดีและเสีย และนับจำนวนไข่ไหมทั้งสองประเภทได้อย่างชัดเจนและแม่นยำกว่าการตรวจนับด้วยตาเปล่าแบบเดิม ทำให้การบริหารจัดการไข่ไหมสู่เกษตรกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการหม่อนไหมตั้งแต่ระบบการผลิตจนถึงระบบการตลาดทันต่อสถานการณ์ในการวางแผนและสั่งการของผู้บริหารต่อไป

ระบบการตรวจนับไข่ไหมเป็นระบบหนึ่งในโครงการอัจฉริยะไหมไทย (Smart Thai Silk) โดยในปี 2555 ได้ติดตั้งในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ศมม.) จำนวน 5 ศูนย์ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่นำร่อง ได้แก่ ศมม.สระบุรี ศมม.นครราชสีมา ศมม.ร้อยเอ็ด ศมม.น่าน และ ศมม.ชุมพร และในปีต่อไปจะขยายให้ครบอีก 16 ศูนย์ ได้แก่ ศมม.เชียงใหม่ ศมม.ตาก ศมม.แพร่ ศมม.เลย ศมม.สกลนคร ศมม.หนองคาย ศมม.อุดรธานี ศมม.ขอนแก่น ศมม.ชัยภูมิ ศมม.มุกดาหาร ศมม.บุรีรัมย์ ศมม.ศรีสะเกษ ศมม.สุรินทร์ ศมม.อุบลราชธานี ศมม.กาญจนบุรี และ ศมม.นราธิวาส.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: