เน้น… “วิถีเกษตรอินทรีย์” ลดต้นทุนค่าปุ๋ย เพิ่มผลผลิต – ดินดีสมเป็นนาสวน

Published กันยายน 26, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/157238

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 00:00 น.

กรมพัฒนาที่ดิน มีนโยบายหลักในการดำเนินงานส่งเสริมการใช้ สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ โดยมีเป้าหมายหลักในการ ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตภาคการเกษตรเคมีเป็นระบบเกษตรที่ลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชปุ๋ยสด เช่น ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปอเทืองโสนอัฟริกัน ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศมากักเก็บไว้ในดิน ผลิตเป็นปุ๋ยไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี และการใช้ปุ๋ยพืชสดจะช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีลงได้ เป็นการประหยัดต้นทุนในการผลิต ทั้งยังได้ปรับปรุงบำรุงดิน ปรับปรุงโครงสร้างของดินคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่ทำการเกษตร   ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเมื่อดินดีผลผลิตทางการเกษตรก็จะดีตามไปด้วย

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในอนาคตการทำการเกษตรผลผลิตสำหรับผู้บริโภคจะเน้นมาตรฐานสุขอนามัย เป็นหลัก หรือ อาหารปลอดภัย (Food Safety) และการค้าจะเน้นด้านคุณภาพของผลผลิตมากขึ้น จึงมีความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนระบบการผลิตใหม่ หันมาใช้วัสดุอินทรีย์ทดแทน อย่างน้อยให้ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและพัฒนาไปสู่ อาหารไร้สารพิษและเกษตรอินทรีย์

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการบำรุงดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินจะแนะนำให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด นํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูดินให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมากขึ้น รวมทั้งการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินและใช้ปุ๋ยได้เหมาะสมต่อความต้องการของพืชปลูก เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของเกษตรกร

นอกจากนี้ กรมพัฒนาที่ดินยังส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ย ด้วยการให้สถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในการเพาะปลูกพืช นอกจากนั้น  ยังได้แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เพื่อให้เกษตรกรนำไปปลูกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและแจกโดโลไมท์ เพื่อนำไปปรับสภาพดิน ลดกรดในพื้นที่ดินที่มีการใช้สารเคมีมาก พร้อมสร้างจุดเรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยเน้นการนำวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง เช่น ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของต้นและใบ ปุ๋ยสูตรฟอสฟอรัสเร่งการติดดอกและผล รวมทั้งสอนการตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อให้เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ดินในพื้นที่ของตนเองเป็นดินประเภทไหน มีปัญหาอย่างไร ขาดธาตุอาหารอะไรบ้าง ก็จะได้แก้ไขตามสภาพปัญหาของดินได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

เกษตรกรที่สนใจทำเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการผลิต สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตามศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยจะมีหมอดินอาสาที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น วิธีการผลิตสารอินทรีย์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เน้นการใช้หญ้าแฝกปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสดเพิ่มธาตุอาหารในดินแทนปุ๋ยเคมี ตลอดจนผลิตและใช้สารอินทรีย์ในการขับไล่แมลง แทนยาปราบศัตรูพืช

….นอกจากจะมีการถ่ายทอดความรู้แล้ว กรมพัฒนาที่ดินยังสนับสนุนด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. จำนวน 8 ชนิด ให้เกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ฟรี…

ดังนั้น เกษตรกรที่สนใจปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่ยั่งยืน สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน     ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใกล้บ้าน หรือสอบถามได้ที่หมอดินอาสาประจำพื้นที่ของท่าน หรือติดต่อที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด และกรมพัฒนาที่ดิน ทุกปัญหาดินเรามีคำตอบ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: