รายงานพิเศษ : ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง ศูนย์กลางข้อมูลนวัตกรรมดิน

Published กันยายน 4, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/20849

วันอังคาร ที่ 04 กันยายน พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : นครราชสีมาศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินรายงานพิเศษปากช่องนวัตกรรมดิน,

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา อยู่ภายใต้สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งมีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยในแต่ละปีจะมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมศูนย์ฯ แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2542 บนเนื้อที่ 625 ไร่ มีภารกิจหลัก คือ เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยแบบบูรณาการทั้งด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร วิจัยนวัตกรรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการจัดการดินปัญหาต่างๆ ในแต่ละปีจะมีโครงการวิจัยประมาณ 40 โครงการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ยังมีงานสาธิตทดสอบการพัฒนาที่ดิน แบ่งเป็นแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แปลงสาธิตและรวบรวมพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ พืชปรับปรุงบำรุงดิน พืชปุ๋ยสด พืชสมุนไพร พันธุ์หญ้าแฝก จุดเรียนรู้การอนุรักษ์ดินและน้ำ จุดเรียนรู้ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง งานผลิตเมล็ดพันธุ์หลักและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดเพื่อแจกจ่าย งานผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพื่อลดภาวะโลกร้อน งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตรกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนงานด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จะแบ่งออกเป็นเปิดอบรมค่ายยุวหมอดิน หลักสูตร การพัฒนาที่ดินสู่เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน และอบรมให้เกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในหลักสูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยแต่ละปีจะเปิดอบรม 3 รุ่นๆ ละประมาณ 100 คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเรื่องทรัพยากรดิน เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทางศูนย์ฯ มีความมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำองค์ความรู้ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่างๆ ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองหรือใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้และที่มีในท้องถิ่น หรือในครัวเรือนมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ใช้ประโยชน์ในทางการเกษตรหรือบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ หรือในแหล่งชุมชน และสิ่งสำคัญที่ฝากกับผู้เข้ารับการอบรมทุกรุ่นก็คือ เมื่อได้รับการถ่ายทอดความรู้จากกรมพัฒนาที่ดินไปแล้ว ขอให้นำองค์ความรู้นี้ไปขยายผลในชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป

นางกุลรัศมิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน สามารถเป็นแหล่งรองรับให้นักวิชาการ นักวิจัยของกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาทำการศึกษาวิจัย จนได้มาซึ่งผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดินมาอย่างมากมาย ดังนั้น ทิศทางของการดำเนินงานของศูนย์ฯ แห่งนี้ต่อจากนี้ ยังคงมุ่งเน้นการขับเคลื่อนภารกิจเป็นศูนย์กลางด้านงานวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแบบเบ็ดเสร็จ ที่สำคัญเรายังมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรและผู้สนใจในการสร้างความมั่นคงในชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี และในอนาคตจะพัฒนาศูนย์ฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งที่นี่นอกจากเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ทั้งให้บริการปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. กล้าพันธุ์หญ้าแฝก หรือแนะนำข้อมูลทางวิชาการด้านดิน และสำหรับผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน โทร.044-249962-4 หรือสายด่วนกรมพัฒนาที่ดิน 1760 ต่อสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: