ร่างเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับ2 สศก.ชู4ยุทธศาสตร์วิเคราะห์ต้นน้ำถึงปลายน้ำ/พัฒนาองค์ความรู้-งานวิจัย

Published กรกฎาคม 24, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/15455

วันอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555, 06.00 น.

tags : ต้นน้ำยุทธศาสตร์สศก.เกษตรอินทรีย์ปลายน้ำองค์ความรู้งานวิจัย,

นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการดำเนินงานการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2559 และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 2559 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะเลขานุการคณะทำงานฯ ได้ยกร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และจัดประชุมสัมมนาร่างยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมระดมความคิดเห็น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็นให้เกิดความหลากหลายในความคิดจากผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม 2) ด้านการพัฒนาการผลิต  3) ด้านการสร้างความเข้มแข็งการตลาดและมาตรฐาน และ 4) ด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ไทย พร้อมการวิเคราะห์ถึงห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ตลอดถึงปลายน้ำ มาใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนสำคัญทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมไปถึงกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละด้าน อาทิ การสนับสนุนและต่อยอดงานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเข้าถึงได้ง่าย การสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนเครือข่ายการผลิตเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ ส่งเสริมให้มีจุดกระจายสินค้าอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และการจัดตั้งองค์กรกลางเป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/องค์ความรู้โดยใช้สื่อต่างๆ ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะรวบรวมความคิดเห็นและสรุปเพื่อเสนอร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติดังกล่าวต่อคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติต่อไป โดยจะมีรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และเครือข่ายเกษตรกรเพื่อให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: