ข้าวนาปีอีสานปลูกน้อยลง

Published มิถุนายน 25, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/120649

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555 เวลา 00:00 น.

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์พืชช่วงต้นฤดูฝนในเขตภาคอีสานตอนกลาง 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด พบว่าปีนี้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูกข้าวนาปีเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 60 -70 ของพื้นที่นาข้าวทั้ง 4 จังหวัด  เนื่องจากฝนมาเร็วขึ้น

สำหรับสถานการณ์ข้าวนาปี ในปีนี้พบว่าพื้นที่ปลูกลดลงเล็กน้อย ยกเว้นจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกอ้อยโรงงานแทนโดยต่างคาดว่าอ้อยโรงงานจะได้ผลตอบแทนต่อไร่มากกว่าข้าว และหากเกิดอุทกภัย อ้อยโรงงานจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าข้าว ส่วนวิธีการทำนา เกษตรกรทั้ง 4 จังหวัดหันมาทำนาหว่านเพิ่มมากขึ้นกว่านาดำ เนื่องจากต้นทุนและค่าแรงงานในการทำนาดำเพิ่มสูงขึ้น และในปีนี้คาดว่าผลผลิตต่อไร่ของข้าวนาปีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับมีพันธุ์ข้าวดี เกษตรกรมีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์สูงขึ้น

ส่วนสถานการณ์ถั่วลิสงรุ่น 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีปัญหาด้านการตลาด พ่อค้ารับซื้อน้อยรายและไม่แน่นอน ทำให้เกษตรกรหันไปปลูกยางพาราและมันสำปะหลังแทน ยกเว้นจังหวัดขอนแก่นที่ปลูกเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 5 เนื่องจากราคาดีจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูก ประกอบกับมีพ่อค้ามารับซื้อถึงไร่นา แต่เกษตรกรจะเก็บผลผลิตถั่วลิสงส่วนหนึ่งไว้ทำพันธุ์หลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  โดยคาดว่าปีนี้ผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 จังหวัดจะเพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 3-5 เนื่องจากฝนตกสม่ำเสมอในช่วงออกดอกติดผล และไม่มีโรคระบาด.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: