สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 รับโล่พระราชทานในพิธีพืชมงคล

Published พฤษภาคม 13, 2012 by SoClaimon

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05080010555&srcday=2012-05-01&search=no

วันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปีที่ 24 ฉบับที่ 526

สหกรณ์ไทยพัฒนา

สรินนา อ้นบุตร

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 รับโล่พระราชทานในพิธีพืชมงคล

วันพืชมงคล ถือเป็นวันสำคัญที่พี่น้องเกษตรกรไทย โดยเฉพาะชาวนาจะถือว่าวันนี้เป็นวันฤกษ์ดีที่จะเริ่มทำนา และในวันดังกล่าวจะมีพี่น้องประชาชนและเกษตรกรเดินทางมาเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และรอเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนา ได้หว่านลงในแปลงนาพระราชพิธี เพื่อนำไปขยายพันธุ์ต่อ หรือเก็บไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ในพระราชพิธีพืชมงคล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ทั่วประเทศ จะนำผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตรเข้าเฝ้าฯ ในงานพระราชพิธีดังกล่าว และเข้าเยี่ยมชมโครงการส่วนพระองค์ในพระราชวังสวนจิตรลดา ซึ่งทำให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตรที่เดินทางมาร่วมในงานพิธีพืชมงคล เกิดแรงบันดาลใจ เห็นความสำคัญในพระราชพิธี และการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของไทย รวมทั้งได้เห็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ และเกษตรกรดีเด่นที่ได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่รางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่งในปีนี้ตรงกับ วันที่ 9 พฤษภาคม 2555

กว่าสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแต่ละแห่งจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติ และได้รับโล่พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น จะต้องผ่านการคัดเลือกมาตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับภาค มาจนถึงระดับชาติ หลักเกณฑ์การคัดเลือกในเบื้องต้น พิจารณาจากการที่มีผลการดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีข้อมูลย้อนหลัง (งบฯ การเงิน) เพื่อการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ปี ถ้าเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เคยได้รับพระราชทานโล่รางวัลดีเด่นแห่งชาติมาแล้ว จะต้องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากปีที่ได้รับรางวัล จึงมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกได้ และต้องเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านระดับได้มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปีล่าสุดก่อนเข้ารับการคัดเลือก

ขณะที่ เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อคัดเลือกให้เป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาตินั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดไว้ 5 หมวด คือ

1. ความคิดริเริ่ม

2. ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน

3. บทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน

4. ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน

5. การทำกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ และการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2555 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นและกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 10 แห่ง เพื่อเข้ารับโล่พระราชทานในงานพิธีวันพืชมงคล ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด จังหวัดน่าน สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด จังหวัดลพบุรี สหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด กรุงเทพมหานคร สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด จังหวัดเพชรบูรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หนองห้าง จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด จังหวัดพัทลุง กลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านสิงห์ จังหวัดราชบุรี และกลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่กลอง จังหวัดตาก

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติแต่ละแห่ง มีจุดเด่นและความสำเร็จแต่ละด้านแตกต่างกันออกไป เช่น สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด ประสบความสำเร็จในเรื่องการบริหารจัดการและการรวบรวมผลผลิตข้าวโพดจากสมาชิก ทำหน้าที่ช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องการวางแผน การผลิต การตลาด เพื่อให้ได้รับราคาที่เป็นธรรม

สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด มีการจัดทำโครงการเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบ โดยส่งเสริมสมาชิกในเรื่องการเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบ และการทำโครงการลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้ปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ของตัวเอง ส่วนสหกรณ์นิคมนครชุม จำกัด ได้จัดทำโครงการมันเส้นสะอาดเพื่อผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ปลูกมันสำปะหลัง และข้าวโพด ผลผลิตในแต่ละปี สหกรณ์จะรวบรวมหัวมันสดจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ในปริมาณที่มาก สหกรณ์จึงได้มีแนวทางความคิดริเริ่มที่จะเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายมันสำปะหลัง โดยแปรรูปหัวมันสดเป็นมันเส้นสะอาด เพื่อจำหน่ายเป็นอาหารสัตว์ ส่งสหกรณ์โคนมและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าหัวมันสำปะหลังสดให้แก่สมาชิก ผลการจำหน่ายระหว่าง ปี 2552-2554 รวมมูลค่า 131 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ ระหว่าง วันที่ 6-9 พฤษภาคม 2555 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้บทบาทหน้าที่ของผู้นำสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว โดยเชิญผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติที่จะเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในพิธีพืชมงคลและผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้นำองค์กร และนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหัวข้อในการอบรมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ การบรรยายหัวข้อ บริหารอย่างไรให้ได้ทั้งใจ ทั้งงาน โดย ดร. ธีรยุทธ วระพินิจ สหกรณ์กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ และบทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง โดย ดร. อภิชาติ ดำดี

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้มอบเงินรางวัลให้กับผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ แห่งละ 100,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และได้เตรียมความพร้อมแก่สหกรณ์โดยการซักซ้อมความเข้าใจในการเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลและการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาด้วย

คุณสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ฝากถึงสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรว่า ขอให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ขณะเดียวกันการประกอบอาชีพการเกษตรในปัจจุบัน มีการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพสินค้า ต้นทุนการผลิตและราคา เกษตรกรจะต้องปรับตัวในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสินค้าโดยให้มีมาตรฐานรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเตรียมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และสิ่งสำคัญคือ สหกรณ์เป็นการรวมคนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน และรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงขอให้พี่น้องชาวสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ตระหนักและยึดมั่นในหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งจะส่งผลต่อสมาชิกได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุดด้วย

รางวัลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ถือเป็นเกียรติยศและรางวัลแห่งความสำเร็จจากความร่วมแรง ร่วมใจ ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกันพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า แต่การจะรักษาความดีงามและความสำเร็จให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่ยากกว่า จึงต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนช่วยกันผลักดันและส่งเสริม เพื่อรักษาความสำเร็จนี้ให้อยู่ได้ โดยสหกรณ์ดีเด่นจะได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกสหกรณ์ และเป็นแบบอย่างให้สหกรณ์อื่นๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเองต่อไป

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: