‘สมบัติ วิเชียรณรัตน์’ เกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ ปี’55

Published พฤษภาคม 7, 2012 by SoClaimon

http://www.naewna.com/local/5988

วันจันทร์ ที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2555, 09.45 น.

tags : สมบัติ วิเชียรณรัตน์เกษตรกรGAPดีเด่นแห่งชาติ,

จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ผลการคัดเลือกเกษตรกร GAP จากทั่วประเทศ ปรากฏว่า นายสมบัติ วิเชียรณรัตน์ เจ้าของ “ไร่องุ่นลายเถาว์” ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 ณ พลับพลาที่ประทับ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

อดีตนายสมบัติ วิเชียรณรัตน์ เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นในประเทศไทย และเป็นพนักงานบริษัทผลิตองุ่นเพื่อการค้านานถึง 17 ปี ซึ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการปลูก การดูแลรักษา และเทคนิคต่างๆ จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตองุ่น จากนั้นเขามีแนวคิดที่จะมีสวนองุ่นเป็นของตนเองและจะผลิตองุ่นตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานองุ่นที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจาสารพิษตกค้าง

สมบัติได้ซื้อที่ดิน จำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อปลูกองุ่นตามความฝัน แรกเริ่มการผลิตองุ่นของเขาประสบปัญหามากมาย เนื่องจากการปลูกองุ่นกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันน้ำฝน น้ำค้าง นก ค้างคาว และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก จึงนำความรู้ที่ได้จากศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและลดความเสียหาย โดยการสร้างโรงเรือนมุงหลังคาพลาสติกโปร่งแสงในสวนองุ่น พบว่า สามารถลดการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี

ปี 2550 เขาได้สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้านพืช(GAP)ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช(องุ่น) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 รหัสรับรอง กษ 03-02-3624-3102-139 ปัจจุบันยังคงรักษามาตรฐานการผลิตองุ่นได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการต่ออายุใบรับรองเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไร่องุ่นแห่งมีนี้ ปลูกองุ่นพันธุ์แบล็คโอปอล์ จำนวน 5,000 ต้น พันธุ์ดีไลท์ 200 ต้น พันธุ์บิ๊กแบล็ค 120 ต้น และพันธุ์ไข่ปลาคาเวียร์ 100 ต้น เน้นผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ รสชาติดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้แรงงานภายในฟาร์ม จัดสุขลักษณะและจัดการสวนแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช ชะลอการชะล้างของหน้าดิน ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่ออนุรักษ์ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย

การผลิตองุ่นของไร่องุ่นลายเถาว์เน้นปฏิบัติตามมาตรฐานเงื่อนไข และข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัด ทั้ง 8 ข้อ ประกอบด้วย แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิตภายในแปลง การบันทึกข้อมูล ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวด้วย

การดูแลรักษาสวนองุ่นทุกช่วงต้องใส่ใจดูแลรักษาอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การดูแลรักษาช่วงก่อนตัดแต่งกิ่ง ช่วงแตกใบอ่อนพร้อมช่อดอกจนถึงองุ่นเข้าสี ช่วงองุ่นเข้าสีถึงหลังเก็บผลผลิต ตลอดจนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และคัดเกรดสำหรับผลผลิตที่มีคุณภาพจะจำหน่ายผลสด ส่วนผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์จะแปรรูปเป็นน้ำองุ่น และแยม

การเข้าร่วมโครงการจัดการคุณภาพ GAP พืช ทำให้เขาได้ผลผลิตองุ่นประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี (5-10 กิโลกรัม/ต้น/ปี) ราคาจำหน่ายองุ่นสดกิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจในความปลอดภัยจากสารเคมี รวมถึงคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม ปัจจุบันมีรายรับเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลองุ่นสดและผลิตภัณฑ์องุ่นแปรรูป ประมาณ 4.6 ล้านบาท/ปี

สมบัติและครอบครัวได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หลังจากประสบผลสำเร็จในการผลิตองุ่นและมีความมั่นคงในอาชีพแล้ว ได้เปิดฟาร์มเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ฝึกงานของนิสิต นักศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการผลิตองุ่นแก่ภาครัฐ เอกชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นกว่า 20 แปลง และอุทิศกำลังกายและกำลังทรัพย์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยดีเสมอ

หากสนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมแปลง “เกษตรกร GAP ดีเด่นแห่งชาติ” ได้ที่หมู่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. 08-1910-1881

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: