จีนไทยลงนามร่วมมือศึกษาเรื่องน้ำ

Published พฤษภาคม 4, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/112715

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 เวลา 00:00 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทาน ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในสาขาทรัพยากรน้ำและการชลประทาน โดยหน่วยงานในการประสานงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรน้ำแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนของประเทศไทย ได้แก่ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ  สำหรับความคืบหน้าปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบสาระของข้อตกลงแล้ว  ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลังจากผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงจะสามารถประสานงานในการลงนามได้ต่อไปสำหรับข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายระยะเวลาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันในสาขาทรัพยากรน้ำด้านการใช้ประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องการป้องกันและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการและก่อสร้างเขื่อน ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้ำและมาตรการรับมือ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย การอนุรักษ์ดินและน้ำ การชลประทานและการระบายน้ำ การประสานงานและร่วมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวกับน้ำในระดับนานาชาติ และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ที่สนใจร่วมกัน.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: