เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 – เกษตรทั่วไทย

Published เมษายน 25, 2012 by SoClaimon

http://www.dailynews.co.th/agriculture/53161

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 00:00 น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่าง ๆ จากทั่วประเทศ เพื่อกำหนดเป็นเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี  2555 ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 5 สาขาอาชีพ/ประเภท พร้อมคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ 2 ประเภท ปัจจุบันกระบวนการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  ซึ่งเรื่องนี้ นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เปิดเผยว่า การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น จำนวน 5 สาขาอาชีพ ประเภท ประกอบด้วย สาขาอาชีพทำสวน ทำไร่ ทำไร่นาสวนผสม ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ขณะเดียวกันยังได้คัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น 2 ประเภท ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

สำหรับผลการคัดเลือก เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาอาชีพทำสวน ได้แก่ นางประมวญ ทั่งทอง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สาขาอาชีพทำไร่ ได้แก่ นายประทิน อ่อนน้อย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สาขาอาชีพทำไร่นาสวนผสม ได้แก่ นายหนูทัศน์ คำแพง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นายบรรทม แก้วอาษา อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ นางสาวสุนิสา อุยะตุง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราดสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2555 ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเต่า อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และประเภทกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

…ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีสนามหลวง…ลุงหนูทัศน์ คำแพง อายุ 65 ปี อยู่ที่หมู่ 4 บ้านสำราญ ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม มีผลงานโดดเด่นหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการมีแนวคิดริเริ่มในการทำไร่นาสวนผสมจนประสบผลสำเร็จคนแรกในชุมชน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ทั้งยังเป็นต้นแบบไร่นาสวนผสมที่มีการบริหารจัดการระบบปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมงได้อย่างเหมาะสมเกื้อกูลเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกันสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดด้านดิน น้ำ และแรงงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการทำบัญชีฟาร์มอย่างถูกต้องและต่อเนื่องเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและไร่นาสวนผสม มี 16 ฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้สวนพืชสมุนไพร การไถกลบตอซังข้าว การขยายพันธุ์มะนาว การทำนาและปลูกพืชหลังนา การทำปุ๋ยหมัก การเลี้ยงหมูหลุม การทำปุ๋ยน้ำอินทรีย์ การปลูกมะนาวและการบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดู การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเผาถ่าน-น้ำส้มควันไม้ การเลี้ยงเป็ด การเลี้ยงวัวเนื้อการเลี้ยงปลาดุกในบ่อและนาข้าว บ่อก๊าซชีวภาพ การปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และฐานเรียนรู้ 1 ไร่ แก้จน  ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด

นอกจากนั้นลุงหนูทัศน์ยังได้สร้างเครือข่ายไร่นาสวนผสม จำนวน 44 เครือข่าย  และเป็นต้นแบบกิจกรรม “1 ไร่ แก้จน” ขยายผลสู่ระดับหมู่บ้านและยังมีผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจ คือ โรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ ได้นำเข้าเป็นหลักสูตร “ไร่นาสวนผสมตามแนวพระราชดำริ”และใช้แปลงไร่นาสวนผสมของลุงหนูทัศน์เป็นสถานที่เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีความรักความผูกพันกับอาชีพการเกษตร ซึ่งปี 2554 ได้เปิด…“ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง” ของจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างเป็นทางการ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: