ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006624&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธีรวัตน์ จริตงาม; ธนัญช์ สังกรธนกิจ; อนันต์ ตันสุตะพานิช; สุพิศ ทองรอด
ชื่อเรื่อง: ศึกษาการใช้อาหารสำเร็จรูปเลี้ยงกุ้งกุลาดำวัยอ่อนโดยใช้เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ
Article title: Study on a utilization of artificial feed and automatic rotary mixer for rearing shrimp (Penaeus monodon) larvae
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 109
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, FEEDS, AQUACULTURE, MIXERS, GROWTH, SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, อาหารสำเร็จรูป, การเลี้ยง, เครื่องกวนอาหารอัตโนมัติ, การเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย
บทคัดย่อ: การทดลองแบ่งเป็น 2 ชุด คือในระบบบ่อขนาดใหญ่ (บ่อคอนกรีต) จำนวน 8 บ่อ และในระบบบ่อขนาดเล็ก ใช้ถังไฟเบอร์กลาส ขนาด 500 ลิตร จำนวน 8 ถัง วางท่อลมที่พื้นบ่อและติดตั้งเครื่อกวนแต่ละบ่อ/ถัง อย่างละ 4 บ่อ/ถัง และต่อระบบเข้ากับชุดควบคุมการทำงาน ส่วนอีก 4 บ่อ/ถัง ที่เหลือ วางระบบลมเพียงอย่างเดียว เติมน้ำทะเลที่บำบัดและฆ่าเชื้อแล้ว ให้น้ำในบ่อคอนกรีตลึก 60 ซม. และปล่อยลูกกุ้งกุลาดำระยะนอร์เพลียส 100 ตัว/ลิตร ส่วนในถังไฟเบอร์กลาสเติมน้ำให้จุถังละ 500 ลิตร และปล่อยลูกกุ้ง 200 ตัว/ลิตร เปิดเครื่องกวนน้ำให้ทำงานอัตโนมัติ ให้อาหารสำเร็จรูปในอัตรา 2.5-4.0 กรัม/ลูกกุ้ง 100,000 ตัว/วัน และเมื่อลูกกุ้งพัฒนาเข้าสู่ระยะไมซิส-1 ให้อาร์ทีเมียเสริมในเวลากลางคืน ระหว่างการทดลองไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่มีการควบคุมคุณสมบัติของน้ำโดยการใช้สารเคมี ผลการตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำระหว่างการทดลองอยู่ในช่วงที่ไม่เป็นอันตรายต่อลูกกุ้ง อัตรารอดและการเจริญเติบโต (ความยาว) โดยเฉลี่ยของลูกกุ้งระยะโพสลาวา-3 จากบ่อคอนกรีตที่ใช้เครื่องกวนน้ำให้อาหารแขวนลอยอัตโนมัติ เท่ากับ 30.69 เปอร์เซ็นต์ และ 7.13+-0.81 มม. และจากถังไฟเบอร์กลาส เท่ากับ 56.35 เปอร์เซ็นต์ และ 7.12+-0.283 ตามลำดับ ในขณะที่อัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้งจากบ่อคอนกรีตที่ไม่ได้ใช้เครื่องกวนอาหาร เท่ากับ 8.70 เปอร์เซ็นต์ และ 5.81+-0.40 มม. และจากถังไฟเบอร์กลาส เท่ากับ 25.05 เปอร์เซ็นต์ และ 6.40+-0.504 มม. ตามลำดับ ผลการทดลองทั้ง 2 ชุด แสดงให้เห็นว่า การใช้เครื่องกวนน้ำให้อาหารแขวนลอยอัตโนมัติมีผลต่อการเพิ่มอัตรารอดและการเจริญเติบโตของลูกกุ้ง และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับบ่อ/ถังที่ไม่ได้ใช้เครื่องกวนอาหาร
หมายเลข: 006624 KC3604017
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: