การไครโอโพรเทคแทนท์กับความเป็นพิษต่ออสุจิปลาดุกอุย

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006145&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: กฤษณ์ มงคลปัญญา; นิศา ไชยรักษ์
ชื่อเรื่อง: การไครโอโพรเทคแทนท์กับความเป็นพิษต่ออสุจิปลาดุกอุย
Article title: Toxicity test of cryoprotectants on Clarias macrocephalus Gunther sperm
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 339-345
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: L10-Animal genetics and breeding
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS MACROCEPHALUS; SEMEN; BIOLOGICAL PRESERVATION; FREEZING; POISONING; MOVEMENT; CONCENTRATING
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย, สารไครโอโพรเทคแทนท์, อสุจิ, ความเป็นพิษ, การเก็บรักษา, น้ำเชื้อ, อัตราการเคลื่อนไหว, ความเข้มข้น, ระยะเวลา
บทคัดย่อ: เพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาดุกอุยแบบแช่แข็ง จึงทำการศึกษาหาระดับความเป็นพิษของสารไครโอโพรเทคแทนท์ 3 ชนิด (dimethyl sulfoxide (DMSO), methanol และ glycerol) ระดับความเข้มข้น 0, 6, 8, 10, 12, 14 และ 16 เปอร์เซ็นต์ ในน้ำยาเจือจาง (1:6, น้ำเชื้อ:น้ำยา) สูตร potassium-free modified Cortland’s buffer No.1 (K-F MC No.1) แล้วเก็บในตู้เย็นนาน 30, 60 และ 120 นาที จึงตรวจเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว พบว่าภายใน 30 นาที glycerol ในทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ เป็นพิษอย่างรุนแรงต่ออสุจิปลาดุกอุยทำให้อัตราการเคลื่อนไหวลดลงจาก 77 เปอร์เซ็นต์ เป็น 0-2 เปอร์เซ็นต์ ส่วน DMSO และ methanol เปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหวลดลงเป็นลำดับตามระดับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาที่เก็บรักษาไว้ กล่าวคือ ภายใน 30 นาที DMSO ที่ระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป มีอสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (77 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ methanol ยังมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว >50 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความเข้มข้น ส่วนที่เวลา 60 นาที DMSO ที่ระดับ 8 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปทำให้เปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (70 เปอร์เซ็นต์) แต่ methanol ยังมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว >50 เปอร์เซ็นต์ในทุกระดับความเข้มข้น และที่เวลา 120 นาที DMSO ทุกระดับความเข้มข้นที่ใช้ มีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์ของหลอดเปรียบเทียบ (70 เปอร์เซ็นต์) ในขณะที่ต้องใช้ methanol 14 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป จึงจะมีเปอร์เซ็นต์อสุจิเคลื่อนไหว <50 เปอร์เซ็นต์
หมายเลข: 006145 KC3404010
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: