การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006456&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วราห์ เทพาหุดี; ชลอ ลิ้มสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
Article title: Degradation and effect of formalin on planktons and water quality in Penaeus monodon Fabricius cultured ponds
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 87-95
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: L70-Veterinary science and hygiene – General aspects
หมวดรอง: P10-Water resources and management
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PLANKTON; PENAEUS MONODON; FORMALDEHYDE; DEGRADATION; DURATION; WATER QUALITY; PH; OXYGEN; SALINITY; ALKALINITY; TEMPERATURE; PONDS
ดรรชนี-ไทย: ฟอร์มาลิน, กุ้งกุลาดำ, แพลงตอน, น้ำ, การสลายตัว, ระยะเวลา, ผลกระทบ, ปริมาณ, คุณภาพน้ำ
บทคัดย่อ: การศึกษาการสลายตัวและผลของฟอร์มาลินต่อปริมาณแพลงก์ตอนและคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำแบบพัฒนา พบว่าฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm หลังจากใส่ลงไปในบ่อขณะที่มีการเปิดเครื่องให้อากาศเต็มที่ตลอดเวลาจนถึง 48 ชั่วโมงแรก ยกเว้นในช่วงหว่านอาหารจึงจะปิดเครื่องให้อากาศ ฟอร์มาลินจะสลายตัวหมดภายในเวลา 36 ชั่วโมง ฟอร์มาลินในระดับความเข้มข้น 30 ppm มีผลทำให้ปริมาณแพลงก์ตอนออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง และปริมาณแอมโมเนียลดลงใน 48 ชั่วโมงแรก จากผลการศึกษาในขณะที่ใช้ฟอร์มาลินควรจะเปิดเครื่องให้อากาศอย่างเต็มที่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันการลดลงของปริมาณออกซิเจน นอกจากนั้นควรมีการเติมวัสดุปูนลงไปในบ่อเพื่อเพิ่มค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในระดับที่ปกติ ในกรณีฉุกเฉินถ้าปริมาณออกซิเจนลดต่ำลงมากคือต่ำกว่า 3 ppm อาจจะต้องมีการเติมน้ำเข้าบ่อ
หมายเลข: 006456 KC3504011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: