การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006141&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ; พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเลี้ยงปลาโดยการใส่มูลสุกรแห้งที่ระดับต่างกัน
Article title: Study on species composition and abundance of benthic fauna in fish pond preparation with different levels of dried pig manure
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาพืช ประมง
Source title : 34. Kasetsart University annual conference
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2539
หน้า: หน้า 304-313
จำนวนหน้า: 406 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2539)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: M40-Aquatic ecology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: AQUACULTURE; FISH; SOIL FAUNA; PONDS; FARMYARD MANURE; APPLICATION RATES; TIME
ดรรชนี-ไทย: การเลี้ยงปลา, สัตว์หน้าดิน, มูลสุกรแห้ง, ปริมาณการใช้, ระยะเวลา, ชนิด, การสำรวจ, ปริมาณ
บทคัดย่อ: สัตว์หน้าดินเป็นอาหารธรรมชาติที่สำคัญที่เกิดขึ้นในบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลาวัยอ่อน การศึกษาชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินในการเตรียมบ่อเพื่อเลี้ยงปลาทำที่อำเภอกำแพงแสน โดยการใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งต่างระดับกันในบ่อดินขนาด 800 ตร.ม. จำนวน 8 บ่อ เป็นเวลา 10 สัปดาห์ ทำการตรวจสอบสัตว์หน้าดินสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผลการศึกษาพบว่าชนิดและปริมาณของสัตว์หน้าดินแปรผันไปตามระดับปุ๋ยมูลสุกรแห้ง โดยบ่อที่ไม่ใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งมีจำนวนชนิดของสัตว์หน้าดินสูงสุด แต่พบปริมาณของสัตว์หน้าดินเฉลี่ยสูงสุดในบ่อที่ใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้ง 80 กก./ไร่ ในสัปดาห์ที่ 3 และ 9 ชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ ตัวอ่อนริ้นน้ำจืด (Chironomus sp.) และไส้เดือนน้ำ (Dero sp.) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การเตรียมบ่อที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงปลาควรใส่ปุ๋ยมูลสุกรแห้งในอัตรา 80 กก./ไร่ และไม่ควรเตรียมบ่อนานเกิน 17 วัน จะเป็นการเหมาะสมที่สุด
หมายเลข: 006141 KC3404006
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: