การศึกษาความสามารถของตัวอ่อนแมลงปอในการกินลูกกุ้งกุลาดำ

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006618&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พงศ์เชฎฐ์ พิชิตกุล
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถของตัวอ่อนแมลงปอในการกินลูกกุ้งกุลาดำ
Article title: Study on ability of dragon fly nymph on consuming black tiger shrimp
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 36: บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2541
Source title : Proceedings of the 36th Kasetsart University Annual Conference: Abstracts
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 103
จำนวนหน้า: 297 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF S293 ก589บ 2541)
หมวดหลัก: L72-Pests of animals
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PENAEUS MONODON, ODONATA, NYMPHS, PESTS OF ANIMALS, GROWTH, PEST CONTROL
ดรรชนี-ไทย: กุ้งกุลาดำ, แมลงปอ, ตัวอ่อนแมลงปอ, การกินลูกกุ้ง, การเจริญเติบโต, การป้องกันกำจัด
บทคัดย่อ: การศึกษาความสามารถของตัวอ่อนแมลงปอบ้าน (Tramea sp.) ในการกินลูกกุ้งกุลาดำระยะโพสต์ลาวา 15 ได้ทำการทดลองที่ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าตัวอ่อนแมลงปอที่อยู่ในน้ำเป็นตัวห้ำของลูกกุ้งกุลาดำในบ่อ โดยตัวอ่อนแมลงปอสามารถกินลูกกุ้งกุลาดำเฉลี่ย 1.56-4.74 หรือ 2-5 ตัวต่อวัน เมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่าตัวอ่อนแมลงปอมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 0.04-0.07 ซม.ต่อวัน ซึ่งทั้งความสามารถในการกินลูกกุ้งกุลาดำและอัตราการเจริญเติบโตของตัวอ่อนแมลงปอมีความสัมพันธ์โดยตรงกับขนาดและอายุของตัวอ่อนแมลงปอ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาจากตัวอ่อนแมลงปอ เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำในเขตน้ำจืดจึงไม่ควรเตรียมน้ำไว้นานเกินไป และกำจัดสิ่งที่ช่วยในการวางไข่ของแมลงปอ เช่น พืชบริเวณขอบบ่อและในบ่อ เนื่องด้วยปัจจุบันยังไม่มีวิธีการควบคุมตัวอ่อนแมลงปอในการเลี้ยงกุ้ง
หมายเลข: 006618 KC3604011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: