การพัฒนากรรมวิธีลดสิ่งปนเปื้อนในหอยแครงมีชีวิต

Published มีนาคม 9, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006460&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุเมธ สุพิชญางกูร
ชื่อเรื่อง: การพัฒนากรรมวิธีลดสิ่งปนเปื้อนในหอยแครงมีชีวิต
Article title: Depuration process development in live cockle
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540
Source title : Proceedings of the 35th Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Environmental Management, Home Economics, Education and Economics
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2540
หน้า: หน้า 131-141
จำนวนหน้า: 725 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF Q101 ก58 2540)
หมวดหลัก: J14-Handling, transport, storage and protection of fisheries and aquacultural products
หมวดรอง: N20-Agricultural machinery and equipment
Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ANADARA, PURIFICATION, EQUIPMENT, EQUIPMENT TESTING, FLOW RATE, SALINITY, STOCKING DENSITY, BIOLOGICAL CONTAMINATION, MICROBIOLOGICAL ANALYSIS, QUALITY
ดรรชนี-ไทย: หอยแครง, การลดสิ่งปนเปื้อน, วิธีการ, ประสิทธิภาพ, การทำความสะอาด, ความหนาแน่น, ความเค็มของน้ำ, อัตราการไหลวน
บทคัดย่อ: ได้ทดลองหาระดับที่เหมาะสมของ 3 ปัจจัยในการพัฒนากระบวนการล้างหอยแครงคือความหนาแน่นของหอยแครง ความเค็มและอัตราการไหลวนของน้ำทะเลโดยการวัดคุณภาพด้านความปลอดภัย ความสะอาดและความสดของหอยแครงที่ล้าง ณ.เวลา 0, 6, 12, 24, 36 ชม. ผลปรากฏว่า ระดับปัจจัยความหนาแน่นที่ 53.42 กก./ตร.ม. ความเค็มที่ 25 ppt. และอัตราการไหลที่ 20 ลิตร/นาที เป็นระดับที่เหมาะสม คือสามารถลด Aerobic plate count (APC) จาก 2.07*10**(5) เหลือ 3.07*10**(3) และไม่พบเชื้อ Coliform, Faecal coliform และ E.coli ส่วนความสะอาดหลังล้างจะไม่พบดินโคลนทรายเลย (คะแนนความสะอาด 4.37-4.40 จากคะแนนเต็ม 5) และความสดยังสดใกล้เคียงกับวัตถุดิบก่อนล้าง (ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ P<0.05) ด้วยการใช้เวลาสำหรับการล้างหอยแครงเพียง 12 ชม.เท่านั้น
หมายเลข: 006460 KC3504015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: