ระดับของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับการอนุบาลลูกปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther)

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006048&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ; วราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัฒน์
ชื่อเรื่อง: ระดับของคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารสำหรับการอนุบาลลูกปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther)
Article title: Optimum level of carbohydrate in feed for catfish fry (Clarias macrocephalus Gunther)
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 86-93
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: M12-Aquaculture production
หมวดรอง: Q54-Feed composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLARIAS; FEEDS; CARBOHYDRATES; INGREDIENTS; FEEDING LEVEL; GROWTH RATE; SURVIVAL
ดรรชนี-ไทย: ปลาดุกอุย, อาหารผสมสำเร็จรูป, สูตรอาหาร, ระดับคาร์โบไฮเดรต, อัตราการเจริญเติบโต, อัตราการรอดตาย, องค์ประกอบทางเคมี, พยาธิสภาพของตับ
บทคัดย่อ: การทดลองอนุบาลลูกปลาดุกอุยด้วยอาหารผสมสำเร็จรูป 5 สูตร ที่มีระดับโปรตีนและพลังงานเท่ากัน (ร้อยละ 20 และ 4000 กิโลแคลลอรีต่อกิโลกรัม) แต่มีระดับคาร์โบไฮเดรตต่างกัน คือ ร้อยละ 63.99, 52.13, 42.36, 36.10 และ 24.98 เป็นเวลานาน 6 สัปดาห์ ลูกปลาที่อนุบาลด้วยอาหารที่มีระดับคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 63.99 จะมีการเจริญเติบโตสูงสุด ระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมต่อลูกปลาดุกอุยจากการทดลองนี้ คือ ร้อยละ 52.13 เนื่องจากลูกปลามีการเจริญเติบโต อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะและอัตราการรอดตายสูง องค์ประกอบทางเคมีของเนื้อปลาดี (โปรตีนสูงและไขมันต่ำ) และการสะสมไกลโคเจนในตับไม่แตกต่างจากระดับคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ ยกเว้นที่ระดับคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 24.98 ที่มีการสะสมไขมันในตับมาก
หมายเลข: 006048 KC3304011
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: