ผลของการใช้สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ในปลาสด

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=006050&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: นงนุช รักสกุลไทย; มยุรี จัยวัฒน์; ดุษฎี ตันหัน
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ในปลาสด
Article title: Effect of formaldehyde in fresh fish
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2538
Source title : Proceedings of the 33rd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Science, Engineering, Agro-Industry, Education, Humanities, Social Sciences, Resource and Environmental Management
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 101-106
จำนวนหน้า: 568 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2538)
หมวดหลัก: J14-Handling, transport, storage and protection of fisheries and aquacultural products
หมวดรอง: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RASTRELLIGER; SAURIDA; FORMALDEHYDE; STORAGE; APPLICATION RATES; TEMPERATURE; ORGANOLEPTIC ANALYSIS; QUALITY
ดรรชนี-ไทย: ปลาลัง, ปลาปากคม, FORMALDEHYDE, การเก็บรักษา, อุณหภูมิ, การแช่แข็ง, คุณภาพ, ความเข้มข้น
บทคัดย่อ: ผลการทดลองจุ่มปลาสดในสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ก่อนวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหรือแช่ในน้ำแข็ง หรือแช่แข็งและเก็บในห้องเย็นที่ -18 องศาเซลเซียส พบว่าผลการใช้ในปลาลังและปลาปากคมมีลักษณะคล้ายคลึงกัน การวางปลาสดในอุณหภูมิห้องนั้นสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์เข้มข้น 250 ส่วนในล้านส่วน หรือสูงกว่าจะทำให้ปลาลังคงลักษณะทางกายภาพของปลาสดไว้ได้นานกว่าตัวอย่างควบคุม 3 ชั่วโมง ส่วนปลาปากคมต้องใช้สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์เข้มข้น 500 ส่วนในล้านส่วนขึ้นไป จึงจะให้ผลทำนองเดียวกัน แต่หากแช่ปลาสดในน้ำแข็งสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์เข้มข้น 500 ส่วนในล้านส่วน หรือสูงกว่าจึงจะทำให้ทั้งปลาลังและปลาปากคมเก็บได้นานขึ้น 4 และ 3 วัน ตามลำดับ สำหรับการแช่แข็งปลาสดและเก็บที่ -18 องศาเซลเซียส นั้นตลอดเวลา 24 สัปดาห์ ทุกตัวอย่างยังมีคะแนนประสาทสัมผัส และค่า TVB ผ่านการยอมรับการใช้หรือไม่ใช้สารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ พบการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกายภาพในลักษณะเดียวกัน การจุ่มปลาในสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์ 500 ส่วนในล้านส่วนไม่มีผลดีต่อคุณภาพปลา แต่ตรงกันข้ามกลับทำให้ปลาปากคมซึ่งสามารถสร้างฟอร์มัลดีไฮด์ได้เองตามธรรมชาติทวีความรุนแรงในการเสื่อมคุณภาพยิ่งขึ้น โดยมีเนื้อสัมผัสกระด้างมากขึ้นและมีของเหลวไหลออกจากตัวปลาเมื่อละลายน้ำแข็งมากขึ้น เมื่อเทียบกับตัวอย่างควบคุมที่เก็บไว้ในระยะเวลาเท่ากัน ผลการวิเคราะห์ทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนประสาทสัมผัสและค่า TVB ของตัวอย่างในช่วงที่เก็บปลาสดจนถึงครั้งสุดท้ายของการเก็บตัวอย่างที่ยังมีการยอมรับอยู่ทั้ง 3 สภาวะ มีค่าไม่แตกต่างกัน (P>0.05) จึงสรุปว่า แม้ฟอร์มัลดีไฮด์จะมีส่วนในการทำให้กล้ามเนื้อปลาแข็งขึ้น และมีส่วนในการทำลายแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับปลาสด ซึ่งทำให้การสลายตัวของโปรตีนและการสร้างด่างระเหยลดลงก็ตามแต่ฟอร์มัลดีไฮด์ไม่สามารถทำให้คุณภาพปลาสดดีขึ้นหรือทำให้การเก็บรักษานานขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หมายเลข: 006050 KC3304013
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: