การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายสีน้ำตาลบางสกุล ในจังหวัดภาคใต้

Published มีนาคม 8, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=005603&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พเยาว์ อินทสุวรรณ; สมภพ อินทสุวรรณ
ชื่อเรื่อง: การสกัดแอลจิเนตจากสาหร่ายสีน้ำตาลบางสกุล ในจังหวัดภาคใต้
Article title: Extraction of alginate from brown seaweeds in some southern provinces of Thailand
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาสัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์ 3-6 กุมภาพันธ์ 2536
Source title : Proceedings of the 31st Kasetsart University Annual Conference: Animal Science, Fisheries and Veterinary Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; ทบวงมหาวิทยาลัย
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 334-337
จำนวนหน้า: 686 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SF5 ก58 2536)
หมวดหลัก: Q02-Food processing and preservation
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PHAEOPHYCEAE; ALGINATES; EXTRACTS; ANALYTICAL METHODS; SPECIES; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: สาหร่ายสีน้ำตาล, ALGINATE, การสกัด, ปริมาณ, สกุล, ภาคใต้
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสกุลและแหล่งสาหร่ายสีน้ำตาลในบางจังหวัดในภาคใต้ เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสกัดโซเดียม แอลจิเนต โดยทำการสำรวจและเก็บตัวอย่างสาหร่ายทุก ๆ 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม 2534 จาก 3 จังหวัด คือ สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย) สงขลา และสตูล แล้วนำมาสกัดหาปริมาณโซเดียม แอลจิเนต (เปอร์เซ็นต์) ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สกุล Sargassum sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สงขลา และ สตูล 55.9, 45.6, และ 42.5 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สกุล Padina sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี, สงขลา และ สตูล 17.1, 26.7 และ 26.7 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สกุล Dictyota sp. จังหวัดสงขลา และ สตูล 17.7 และ 39.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สกุล Hormophysa sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 36.1 เปอร์เซ็นต์ สกุล Turbinaria sp. จังหวัดสุราษฎร์ธานี 27.4 เปอร์เซ็นต์ สาหร่ายสีน้ำตาลที่มีศักยภาพในการนำใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับสกัดแอลจิเนตเพื่อการค้าคือ Sargassum sp. เพราะให้ปริมาณแอลจิเนตสูงและพบได้มากกว่าสาหร่ายสกุลอื่น ปริมาณแอลจิเนตขึ้นอยู่กับสกุลของสาหร่าย แหล่งที่เก็บ ฤดูกาลและสภาวะของน้ำทะเล
หมายเลข: 005603 KC3104005
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: