ชีวประวัติบางประการของปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

Published กุมภาพันธ์ 28, 2012 by SoClaimon

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=004189&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ลมโชย มูลเค้า; ครรชิต วัฒนาดิลกกุล; นภาพร ศรีพุฒินิพนธ์
ชื่อเรื่อง: ชีวประวัติบางประการของปลาซิวแก้วในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์
Article title: Life history of Clupeichthys aesarnensis Wongratana in Ubolratana reservoir
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 25 สาขาประมง 3-5 กุมภาพันธ์ 2530 ณ สถาบันประมงน้ำจืดแห่งชาติ และศูนย์วิจัยอารักขาข้าว
Source title : Proceedings of the 25th Kasetsart University conference Fisheries Section February 3-5, 1987
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2530
หน้า: หน้า 246-255
จำนวนหน้า: 504 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: M40-Aquatic ecology
หมวดรอง: L60-Animal taxonomy and geography
L53-Animal physiology – Reproduction
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: CLUPEOIDEI; FRESHWATER FISHES; BIOLOGY; CLASSIFICATION; SEX DIFFERENTIATION; YIELDS; GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION; FERTILITY; FEEDING HABITS; GROWTH; USES; NUTRITIVE VALUE; MARKETING; WATER RESERVOIRS; THAILAND
ดรรชนี-ไทย: ปลาซิวแก้ว, ชีววิทยา, อนุกรมวิธาน, ความแตกต่างระหว่างเพศ, การแพร่กระจาย, ผลผลิต, ความดกของไข่, ความแก่ของไข่, น้ำเชื้อ, การกินอาหาร, ความยาว, น้ำหนัก, คุณค่าทางอาหาร, การใช้ประโยชน์, การตลาด, อ่างเก็บน้ำ, เขื่อนอุบลรัตน์
หมายเลข: 004189 KC2504025
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: