ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009558&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธงชัย สุวรรณสิชณน์; ปิยวรรณ ฉ่ำมิ่งขวัญ; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; สุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอดของผู้บริโภค
Article title: Factors affecting consumer buying decision of mixed flour for deep-fry product
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 98-105
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: E73-Consumer economics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FOODS, CONSUMER BEHAVIOUR, DECISION MAKING, CONSUMER SURVEYS
อรรถาภิธาน-ไทย: อาหาร; พฤติกรรมผู้บริโภค; การตัดสินใจ; การสำรวจผู้บริโภค
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด, ผู้บริโภค, การตัดสินใจซื้อ, ทัศนคติ, การสำรวจ
บทคัดย่อ: การสำรวจผู้บริโภคจำนวน 200 คน ในเขตกรุงเทพ ฯ โดยกลุ่มตัวอย่าง ทำการให้ระดับความสำคัญของตัวแปรทั้งสิ้น 17 ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด พบว่า ตัวแปรที่มีคะแนนความสำคัญอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1) ความกรอบของแป้งทอด 2) คงความกรอบได้นาน 3) การเกาะติดชิ้นอาหารหลังทอด 4) รสชาติ 5) ความง่ายในการชุบติดของแป้งเหลว และ 6) การผสมน้ำทอดได้ทันทีไม่ต้องปรุงเพิ่ม ในขณะที่เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย(Factor AnalysisFA) สามารถจัดกลุ่ม 17 ตัวแปรเหล่านี้ได้เป็น 5 ปัจจัย ซึ่งสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดได้ ร้อยละ 70.87 โดยปัจจัยทั้ง 5 นี้ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านเนื้อสัมผัส ประกอบด้วยตัวแปร การเกาะติดชิ้นอาหารหลังทอด ความกรอบของแป้งทอด การคงความกรอบได้นาน ความง่ายในการชุบติด และการพองตัวของแป้งทอด 2) ปัจจัยด้านส่วนผสมของวัตถุดิบ ประกอบด้วยตัวแปร รสชาติ การผสมน้ำทอดได้ทันทีไม่ต้องปรุงเพิ่ม ปริมาณเครื่องเทศ และชนิดของแป้งที่นำมาทำแป้งชุบทอด 3) ปัจจัยด้านบรรจุภัณฑ์ และลักษณะผิวหน้าอาหาร ประกอบด้วยตัวแปร รูปแบบของภาชนะบรรจุ ขนาด และลักษณะผิวหน้าอาหาร 4) ปัจจัยด้านสุขภาพ ประกอบด้วยตัวแปร การอมน้ำมัน และปริมาณผงชูรส และ 5) ปัจจัยด้านยี่ห้อและลักษณะปรากฏ ประกอบด้วยตัวแปร ยี่ห้อ ความขาวของผงแป้ง และสีของแป้งหลังทอด
หมายเลข: 009558 KC4406012
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: