การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009554&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ธนิดา ฉั่วเจริญ; ภิญญา ศิลาย้อย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของการออกแบบภาชนะบรรจุที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภควัยเด็ก
Article title: Determine to factor of package design that affect on children consumer behavior
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 64-71
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q80-Packaging
หมวดรอง: E73-Consumer economics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PACKAGING MATERIALS, DESIGN, CONSUMER BEHAVIOUR, CHILDREN
อรรถาภิธาน-ไทย: บรรจุภัณฑ์; การออกแบบ; พฤติกรรมผู้บริโภค; เด็ก
ดรรชนี-ไทย: ภาชนะบรรจุ, การออกแบบ, พฤติกรรมผู้บริโภค, วัยเด็ก
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงความจดจำรูปภาพบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในส่วนลึกภายในจิตใจของผู้บริโภคที่เป็นเด็กช่วงอายุระหว่าง 6-12 ปี โดยทำการทดสอบกับนักเรียนระดับชั้นประถมจำนวน 462 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยนักเรียนจะได้รับคำสั่งให้วาดรูปภาชนะบรรจุของผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT และขนมขบเคี้ยวที่คุ้นเคยและชื่นชอบ กำหนดระยะเวลาวาดภาพประมาณ 20 นาที ผลการทดสอบพบว่าภาพที่เด็กสื่อออกมาสามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ข้อมูลที่สื่อออกมาทางรูปภาพ , ทางตัวอักษร และที่สื่อออกมาทั้งทางรูปภาพและตัวอักษร ซึ่งพบว่า เด็กเล็กวาดภาพของภาชนะบรรจุที่ประกอบด้วยแบรนด์และรูปภาพของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่เด็กโตนั้นจะวาดรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นและยังคำนึงถึงข้อมูลรายละเอียดที่บ่งบอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งข้อมูลโภชนาการ, ผู้ผลิต, เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ผลงานวิจัยนี้พบว่าภาพบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในความจดจำที่สะท้อนออกมาให้เห็นได้จากการวาดนั้นแสดงถึงคุณค่าที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งที่สื่อออกมานี้สามารถช่วยในการตัดสินใจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร คือการผสมผสานกันระหว่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจผู้บริโภคกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของเด็ก ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จได้
หมายเลข: 009554 KC4406008
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: