การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบ

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009512&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบ
Article title: Efficiency of essential oil from some herbs on inhibiting growth of spoilage molds in bakery products
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาสัตว์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of 43rd Kasetsart University Annual Conference : Animals, Agro-Industry
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 1-4 ก.พ. 2548
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2548
หน้า: หน้า 634-640
จำนวนหน้า: 684 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q03-Food contamination and toxicology
หมวดรอง: F60-Plant physiology and biochemistry
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: BAKERY PRODUCTS, FUNGI, DRUG PLANTS, CLOVES, CINNAMON, GINGER, ESSENTIAL OILS, EFFICIENCY, INHIBITION
อรรถาภิธาน-ไทย: ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่; เชื้อรา; พืชสมุนไพร; กานพลู; อบเชยลังกา; ขิง; น้ำมันหอมระเหย; ประสิทธิภาพ; การยับยั้ง
ดรรชนี-ไทย: ผลิตภัณฑ์ขนมอบ, เชื้อรา, พืชสมุนไพร, กานพลู, ขิง, อบเชย, น้ำมันหอมระเหย, ประสิทธิภาพ, การยับยั้งการเจริญ
บทคัดย่อ: การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจาก กานพลู ขิง และอบเชย ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราที่พบในผลิตภัณฑ์ขนมอบ การสกัดน้ำมันหอมระเหยโดยวิธีการกลั่นด้วยน้ำและไอน้ำ พบว่าได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยจากกานพลูสูงสุดคือ 4.50 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ น้ำมันอบเชย 0.60 เปอร์เซ็นต์ และน้ำมันขิง 0.16 เปอร์เซ็นต์ จากการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Aspergillus flavus, Eurotium sp., Penicillium chrysogenum และเชื้อ Rhizopus stolonifer ของน้ำมันหอมระเหยจากกานพลู ขิง และอบเชย ด้วยวิธี disc agar diffusion พบว่าน้ำมันอบเชยออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Eurotium sp., P. chrysogenum และ A. flavus ได้ดีกว่าน้ำมันกานพลูและน้ำมันขิงในระดับความเข้มข้นที่เท่ากัน ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันอบเชยในการยับยั้งเชื้อราทั้ง 3 ชนิดนี้คือ 12,500 ppm, 12,500 ppm และ 50,000 ppm ตามลำดับ น้ำมันอบเชยและน้ำมันขิงไม่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ R. stolonifer ในขณะที่น้ำมันกานพลูออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อราชนิดนี้ได้ ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของน้ำมันกานพลูในการยับยั้งเชื้อราชนิดนี้ คือ 100,000 ppm
หมายเลข: 009512 KC4306038
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: