การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009561&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ; เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์; สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ; อังคณา หาญบรรจง
ชื่อเรื่อง: การผลิตหัวเชื้อชนิดผงสำหรับการหมักพืชอาหารสัตว์
Article title: Production of powder inoculant for ensiling
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 123-131
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q55-Feed additives
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: FEED ADDITIVES, PRODUCTION, SILAGE MAKING, CULTURE MEDIA, TEMPERATURE, SURVIVAL
อรรถาภิธาน-ไทย: สารเจือปนในอาหารสัตว์; การผลิต; การทำพืชหมัก; อาหารเพาะเลี้ยง; อุณหภูมิ; การอยู่รอด
ดรรชนี-ไทย: หัวเชื้อผง, การผลิต, พืชอาหารสัตว์หมัก, สภาวะที่เหมาะสม, สูตรอาหาร, อุณหภูมิ, การรอดชีวิต
บทคัดย่อ: การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตหัวเชื้อผงสำหรับการหมักไซเลจ โดยเพาะเลี้ยง Lactobacillus pentosus (KUB ST 10-1)ในอาหารเหลว 4 ชนิด คือ MRS น้ำหมักวุ้นมะพร้าว ยูเรีย-กากน้ำตาล และ น้ำแช่ข้าวโพด-กากน้ำตาล ผลิตเซลล์ให้มีความเข้มข้นสูงจากอาหารที่คัดเลือกภายใต้ระดับพีเอชที่เหมาะสมเพื่อนำไปทำแห้งโดยวิธีพ่นฝอย ตรวจสอบการพื้นตัวของหัวเชื้อผงโดยเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวชนิดต่าง ๆ ที่ 12 ชั่วโมง พบว่า L. pentosus (KUB ST 10-1) เติบโตได้ดีที่สุดในน้ำแช่ข้าวโพด-กากน้ำตาล รองลงมาได้แก่น้ำหมักวุ้นมะพร้าว MRS และยูเรีย-กากน้ำตาล ตามลำดับ (P น้อยกว่า 0.01) ระดับพีเอชในสูตรอาหารที่คัดเลือกตั้งแต่ 5.5-7.0 ไม่มีผลทำให้ปริมาณเซลล์มีความแตกต่างกัน (P มากกว่า 0.05) ระดับของอุณหภูมิอากาศเข้าและอุณหภูมิอากาศออกในการทำแห้งหัวเชื้อแบบพ่นฝอยไม่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของเซลล์ แต่อุณหภูมิอากาศออกที่สูงขึ้นทำให้ผลิตภัณฑ์มีวัตถุแห้งสูงขึ้น หัวเชื้อผงสามารถฟื้นตัวได้ดีที่สุดในอาหารเหลว MRS ในขณะที่อาหารเหลวจากยูเรีย-กากน้ำตาลให้การฟื้นตัวได้ต่ำที่สุด (P น้อยกว่า 0.01)
หมายเลข: 009561 KC4406015
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: