การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก

Published กุมภาพันธ์ 25, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=009560&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: ปิติพร ฤทธิ์เรืองเดช; ธงชัย สุวรรณสิชณน์; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; วารุณี ธนะแพสย์
ชื่อเรื่อง: การจำแนกกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดร่วมกับเคมโมเมตริก
Article title: Classification of Thai commercial fish sauces by near-infrared spectroscopywith chemometrics
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
Source title : Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 30 ม.ค.-2 ก.พ. 2549
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2549
หน้า: หน้า 114-122
จำนวนหน้า: 766 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์
หมวดหลัก: Q04-Food composition
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: SAUCES, FISH PRODUCTS, CLASSIFICATION, GRADING, INFRARED SPECTROPHOTOMETRY
อรรถาภิธาน-ไทย: ซอส; ผลิตภัณฑ์ปลา; การจำแนกหมวดหมู่; การจัดระดับ; อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตเมทรี
ดรรชนี-ไทย: น้ำปลา, การจำแนก, สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด, เคมโมเมตริก, การดูดกลืนแสง, สเปกตรัม
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มน้ำปลาไทยโดยใช้เทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรดและเคมโมเมตริก เทคนิคการคัดเลือกช่วงสเปกตรัมที่เหมาะสมที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ Moving window partial least squares regression (MWPLSR) และ Searching combination moving window partial least squares (SCMWPLS) และเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสมการแบ่งกลุ่มคือ Soft Independent Modeling of Class Analog (SIMCA) จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสมการแบ่งแยกกลุ่มน้ำปลาที่สร้างจากนำค่าการดูดกลืนแสง ณ ช่วงความยาวคลื่น 1) ช่วงสเปกตรัม 1100-1900 nm และ 2000-2440 nm 2) ช่วงสเปกตรัม 1582-1762 nmที่คัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 3) ช่วงสเปกตรัม 2136-2428 nmคัดเลือกด้วยวิธีMWPLSR 4) ช่วงสเปกตรัมผสมผสานช่วงความยาวคลื่น1582-1762 และ 2136-2428 nm และ 5) ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS คือ 2264-2428 nm สามารถแบ่งแยกกลุ่มตัวอย่างน้ำปลาได้มีความถูกต้องมากกว่าร้อยละ 70 โดยที่ช่วงสเปกตรัมที่คัดเลือกด้วยวิธี SCMWPLS ให้ค่าความถูกต้องมากที่สุดเท่ากับร้อยละ 85
หมายเลข: 009560 KC4406014
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: