คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของกระดาษสาผสมฟางข้าวที่ทำด้วยมือแบบไทย เพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์

Published กุมภาพันธ์ 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=008947&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วุฒินันท์ คงทัด; วารุณี ธนะแพสย์; วิชัย หฤทัยธนาสันติ์; ชัยพร สามพุ่มพวง; พิรุณ สีนวล
ชื่อเรื่อง: คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของกระดาษสาผสมฟางข้าวที่ทำด้วยมือแบบไทย เพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์
Article title: Physical properties of Thai hand-made paper from saa and rice straw mixed pulp for handicrafts and packaging
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agro-Industry
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-6 ก.พ. 2547
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2547
หน้า: หน้า 325-330
จำนวนหน้า: 656 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2547)
หมวดหลัก: Q60-Processing of non-food or non-feed agricultural products
หมวดรอง: E80-Home economics, industries and crafts
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: PAPER; PLANT FIBRES; PULP; RICE STRAW; PRODUCTION; CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
อรรถาภิธาน-ไทย: กระดาษ; เส้นใยพืช; เยื่อกระดาษ; ฟางข้าว; การผลิต; คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
ดรรชนี-ไทย: กระดาษสา; เยื่อปอสา; เยื่อฟางข้าว; การผลิต; คุณสมบัติทางกายภาพ
บทคัดย่อ: จากการศึกษาคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของกระดาษสาผสมเยื่อฟางข้าวที่ทำด้วยมือแบบไทยในอัตราส่วนเยื่อปอสาต่อเยื่อฟางข้าว 100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80, 10:90 และ 0:100 โดยเตรียมตัวอย่างกระดาษและวัดคุณสมบัติของกระดาษตามมาตรฐานของ TAPPI ผลการศึกษากระดาษที่ผสมเยื่อปอสาต่อเยื่อฟางข้าวในอัตราส่วน 70:30 มีคุณสมบัติทางฟิสิกส์ที่ดีสามารถใช้งานหัตถกรรมแทนกระดาษสาได้ ประกอบด้วย น้ำหนักมาตรฐาน 64.23 g/square m ความหนา 0.286 mm ความหนาแน่น 0.224 g/cubic cm ความขาวสว่าง 78.88 เปอร์เซ็นต์ ความต้านทานแรงดึง 27.76 N square m/g การยืด 3.63 เปอร์เซ็นต์ ความเรียบ 11.38 sec ความต้านทานการหักพับ 112 ครั้ง ความต้านทานแรงดันทะลุ 3.08 kPa.square m/g และความต้านทานแรงฉีกขาด 588.22 mN.square m/g
หมายเลข: 008947 KC4206004
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: