การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องโดยวิธีทดสอบแบบว่องไว KU-AF01

Published กุมภาพันธ์ 24, 2012 by SoClaimon

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=008985&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สุวรรณา กลัดพันธุ์; วราภา มหากาญจนกุล; อัจฉราพรรณ ใจเจริญ; กฤตยา เพชรผึ้ง; ธนภักษ์ อินยอด
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องโดยวิธีทดสอบแบบว่องไว KU-AF01
Article title: Quantitative analysis of aflatoxin in brown rice by using screening test: KU-AF01
ชื่อเอกสาร : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42: สาขาประมง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Source title : Proceedings of 42nd Kasetsart University Annual Conference: Fisheries, Agro-Industry
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา; กระทรวงศึกษาธิการ; กระทรวงเกษตรและสหกรณ์; กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม; กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร; สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
ชื่อการประชุม: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42
สถานที่ประชุม: กรุงเทพฯ
วันที่ประชุม: 3-6 ก.พ. 2547
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2547
หน้า: หน้า 608-613
จำนวนหน้า: 656 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SH1 ก58 2547)
หมวดหลัก: J11-Handling, transport, storage and protection of plant products
หมวดรอง: Q03-Food contamination and toxicology
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: RICE; AFLATOXINS; QUANTITATIVE ANALYSIS; TESTING
อรรถาภิธาน-ไทย: ข้าว; อะฟลาทอกซิน; การวิเคราะห์ปริมาณ; การทดสอบ
ดรรชนี-ไทย: ข้าวกล้องดิบ; ข้าวกล้องหุงสุก; อะฟลาทอกซิน; การวิเคราะห์ปริมาณ; วิธีทดสอบแบบว่องไว
บทคัดย่อ: การตรวจวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมล็ดและข้าวกล้องหุงสุก จำนวน 50 และ 13 ตัวอย่างสุ่มจาก 6 ตลาดในเขตกรุงเทพมหานครในช่วงเดือน พ.ค.-ส.ค. 2546 โดยวิธี KU-AF01screening test และตรวจสอบคุณภาพจุลินทรีย์พบจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในเมล็ดข้าวกล้องตั้งแต่ 4**10**(2) – 4*10**(4) CFU/g จำนวนเชื้อราทั้งหมด 1*10**(2) – 1*10**(3) CFU/g ส่วนในข้าวกล้องหุงสุกตรวจไม่พบเชื้อรา พบอะฟลาทอกซินปนเปื้อนน้อยกว่า 5 ppb ทั้งในข้าวกล้องดิบและข้าวกล้องหุงสุก ค่า r**(2) ของวิธี KU-AF01 มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่า recovery เท่ากับ 70 เปอร์เซ็นต์ ยืนยันผลโดยวิธี HPLC ในข้าวกล้องดิบ 9 ตัวอย่าง พบปริมาณอะฟลาทอกซิน 1-2 ppb แสดงให้เห็นว่า วิธี KU-AF01 มีประสิทธิภาพสามารถตรวจหาอะฟลาทอกซินในข้าวกล้องได้ และข้าวกล้องที่จำหน่ายในท้องตลาดมีคุณภาพปลอดภัยต่อการบริโภค อย่างไรก็ตามต้องมีการพัฒนาวิธี KU-AF01 เพื่อปรับใช้ในภาคสนามและตรวจวิเคราะห์อะ ฟลาทอกซินในชนิดตัวอย่างอาหารอื่นๆ ต่อไป
หมายเลข: 008985 KC4206040
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: