ครม.ตั้ง “วรพล โสคติยานุรักษ์” เป็นเลขาธิการ ก.ล.ต.คนใหม่

Published ตุลาคม 5, 2011 by SoClaimon

4 ตุลาคม 2554, 22:52 น.
http://www.thairath.co.th/content/eco/206741

njpus24ncqkx5e1gw7mctw31ickahjhiuia9p6p3dmx

ที่ประชุม ครม.ตั้ง “วรพล โสคติยานุรักษ์” เป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. คนใหม่ มีผลตั้งแต่วันนี้ (4 ต.ค.) …

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.ล.ต. มีผลตั้งแต่วันนี้ โดยนายวรพล โสคติยานุรักษ์ อายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ Syracuse University และปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการเงิน The Wharton School, University of Pennsylvania ก่อนหน้าที่จะได้รับตำแหน่ง

ทั้งนี้ นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และเป็นอาจารย์สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเดียวกันสำหรับตำแหน่งหน้าที่ในด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงินและตลาดทุน นายวรพลมีผลงานสำคัญด้านการบริหารและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานคณะทำงานจัดทำความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เรื่องการเจรจาทำความตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพิจารณาออกพันธบัตรรัฐบาล กระทรวงการคลัง กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเคยเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานด้านบัญชีและบรรษัทภิบาล และคณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ สำนักงาน ก.ล.ต.

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ
  • 4 ตุลาคม 2554, 22:52 น.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: