ศึกษาวิธีวิเคราะห์สารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์

Published ตุลาคม 1, 2011 by SoClaimon
doa Home

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

Home |  Show All |  Simple Search |  Advanced Search

1–1 of 1 record found matching your query (RSS): Login

Select All    Deselect All << 1 >> print
Record Links
Author ลิลลี่ พรานุสร pdf
Title ศึกษาวิธีวิเคราะห์สารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ Type Journal Article
Year (up) 2549 Publication การทดลองสิ้นสุด Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Corporate Author นางชวรัตน์ ทับทิมไทย; นางสมคิด รื่นภาควุฒิ Thesis
Address สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร
Keywords พัฒนาการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตรแปรรูป
Abstract เนื่องจากห้องปฏิบัติการสารพิษ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (กตอ.) สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ต้องให้บริการทดสอบปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ เพื่อออกใบรับรองการส่งออกยังประเทศต่างๆ เช่น ประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และสิงคโปร์เป็นต้น ซึ่งประเทศเหล่านี้มีมาตรฐานการนำเข้าที่เข้มงวดมากโดยเฉพาะสารพิษอะฟลาทอกซิน ซึ่งประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป กำหนดมาตรฐานไว้ต่ำมาก โดยกำหนดให้พบปริมาณอะฟลาทอกซิน ไม่เกิน 4 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (ppb) ซึ่งเป็นปริมาณที่ต่ำมาก จำเป็นต้องใช้วิธีทดสอบที่เหมาะสม ถูกต้อง แม่นยำ แม้ว่าห้องปฏิบัติการสารพิษ กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (กตอ.) ได้ใช้วิธีมาตรฐาน AOAC 993.17 ( AOAC Official Method of Analysis ,2000 ) แต่เนื่องจากถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์ อยู่นอกขอบข่ายที่วิธีการดังกล่าวกำหนด จึงได้ทำการศึกษาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี โดยการนำตัวอย่างที่ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษอะฟลาทอกซินมาเติมสารละลายมาตรฐานอะฟลาทอกซินที่ความเข้มข้นที่เหมาะสม คือ อะฟลาทอกซิน บี1 และ จี1 ที่ 2.5 5.0 และ 10.0 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (ppb) และ อะฟลาทอกซิน บี2 และ จี2 ที่ 1.25 2.5 และ5.0ไมโครกรัม/กิโลกรัม (ppb) ทำการทดสอบ 10 ซ้ำโดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC 993.17 ( AOAC Official Method of Analysis ,2000 ) อ่านปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน ด้วยเครื่อง Fluorodensitometer นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อยืนยันความใช้ได้ของวิธี (Method Validation ) ตามหลักการของ EURACHEM GUIDE พบว่าได้ค่าที่สามารถยืนยันความใช้ได้ของวิธีคือ % Recovery = 81-95 ค่า LOD (Limit of Detection) บี1 = 0.31 บี2 = 0.38 จี1 = 0.28 และ จี2 = 0.25 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (ppb) และค่า LOQ (Limit of Quantitation ) บี1 = 1.0 บี2 = 1.26 จี1 = 0.94 และ จี2 = 0.83 ไมโครกรัม/กิโลกรัม (ppb) และเพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับสากลห้องปฏิบัติการสารพิษได้ทำการเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ (Proficiency testing Progrmme ) กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เช่น FAPAS (ประเทศอังกฤษ)อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และได้ผลการทดสอบที่ยอมรับได้ คือค่า Z-Score อยู่ในช่วง ±2
Publisher สำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร Place of Publication กรมวิชาการเกษตร Editor
Language ไทย Summary Language ไทย Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes Approved yes
Call Number doa @ user @ Serial 84
Permanent link to this record
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: