พด.เร่งเครื่องฟื้นฟูดิน ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (รายงานพิเศษ)

Published กรกฎาคม 8, 2011 by SoClaimon

วันที่ 6/7/2009

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

ปัจจุบันกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ประสบปัญหาการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งมีผลกระทบต่อประชากรโลกประมาณ 900 ล้านคน ทำให้องค์การสหประชาชาติต้องจัดทำอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการ แปรสภาพเป็นทะเลทราย ขึ้นเมื่อปี 2537 ขณะนี้มีสมาชิกรวม 191 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่ถึงขั้นเป็นทะเลทรายแต่ก็ได้รับผลกระทบจาก ความแห้งแล้ง เพราะไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรทุกประเภทกว่า 188 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 58.74 ของเนื้อที่ประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 320 ล้านไร่ ในจำนวนนี้พบว่ามีพื้นที่ที่ประสบปัญหาถึง 182 ล้านไร่ เนื่องจากดินขาดความอุดมสมบูรณ์ส่งผลต่อการผลิต จึงต้องเร่งฟื้นฟูปรับปรุงดินให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งต้องยับยั้งการกระทำที่จะก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นทะเลทรายด้วย

นายเกษม ทองปาน รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินในฐานะเจ้าภาพดำเนินงานด้านนี้ได้ทำงานเกี่ยวกับการปรับปรุง ฟื้นฟูทรัพยากรดินทุกรูปแบบ ทั้งด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตั้งเขตพัฒนาที่ดิน เกษตรอินทรีย์ ปรับปรุงพื้นที่ดินเค็ม ดินเสื่อมโทรม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่กรมพัฒนาที่ดินดำเนินการมาตลอดนั้นสามารถนำมาปรับทำเป็นแผนปฏิบัติการต่อ ต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายของประเทศไทยได้

นอกจากนี้ เราได้มีการตั้งสํานักงานผู้ประสานงานอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพ เป็นทะเลทรายแห่งราชอาณาจักรไทย (Focal Point Office of Thailand to UNCCD) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็นหน่วยงานของประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายในประเทศที่ประสบภัยแล้งอย่าง รุนแรง และการแปรสภาพเป็นทะเลทรายและ/หรือความเสื่อมโทรมของที่ดินโดยเฉพาะในทวีป แอฟริกา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง และแก้ไขปัญหาความยากจน โดยใช้การดำเนินการของทุกๆ ระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศจนถึงท้องถิ่น ใช้ยุทธศาสตร์การบูรณาการในระยะยาว เพื่อการอนุรักษ์และจัดการที่ดินและน้ำอย่างยั่งยืน การฟื้นคืนสภาพและปรับปรุงกำลังผลิตของที่ดิน

โดยในปี 2552 นี้ กรมพัฒนาที่ดินให้ความสำคัญกับการรณรงค์ต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย จึงให้สำนักงาน UNCCD จัดงานรณรงค์ และนิทรรศการวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ขึ้นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายเกษมกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการระดมสมองนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร่วมกันป้องกันและหาแนวทางแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน น้ำ และ ลม การฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมและปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า การใช้ประโยชน์ที่ดินและป่าไม้อย่างยั่งยืน การฟื้นฟูป่าไม้และทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เสื่อมโทรม การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การวางแผนการใช้ที่ดิน การเตือนภัยและบรรเทาภัยแล้ง นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักและให้เห็นความสำคัญของป่าไม้ ความสำคัญของการอนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดทำระบบข้อมูลเครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดยเฉพาะเรื่องที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การส่งเสริมอาชีพทางเลือกแก่เกษตรกร เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรดิน

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการก่อตั้งสำนักงาน UNCCD ที่มุ่งดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ความเข้มแข็งและก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและต่อต้านความเสื่อมโทรมของที่ดิน การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง

แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยยังไม่เข้าข่ายประเทศที่มีการแปรสภาพเป็นทะเลทราย แต่ด้วยสภาวะโลกร้อนที่อาจกระตุ้นให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้นนั้น ทุกคนจึงควรจะหันมาใส่ใจเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมีอยู่นี้ให้ สามารถใช้ประโยชน์ไปอีกนาน เพราะที่สำคัญคือประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรดินเป็น ปัจจัยหลัก ถ้าดินมีความแห้งแล้งและเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถเพาะปลูกพืชผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: