“บางบัว”ชุมชนต้นแบบ ปรับภูมิทัศน์-ขจัดแหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติด

Published มีนาคม 11, 2011 by SoClaimon

วันที่ 30/5/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.


การโยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยแหล่งประกอบอาชีพของประชากรจากชนบทเข้าสู่เขตเมือง ทำให้ประเทศไทยมีประชากรในเขตเมือง เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเมืองปราศจากการวางแผนจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดการเพิ่มขึ้นของชุมชนแออัด และการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านประชาชนมีชีวิตที่เปลี่ยนไปรวม ทั้ง มีความ”เสี่ยง”ที่จะเกิดปัญหารุนแรง

“ปัญหายาเสพติด”

จากการสำรวจพบว่าในปี พ.ศ. 2552 ประชากรที่อาศัยอยู่เขตเมืองมีจำนวน 22 ล้านคน หรือร้อยละ 36 และคาดว่าในปี พ.ศ.2563 หรืออีก 10 ปี ข้างหน้าประชากรในเขตเมืองจะเพิ่มจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 25 ล้านคน

“ชุมชนบางบัว เขตบางเขน” เป็นชุมชนริมฝั่งคลอง เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเพิ่มจำนวนที่มากขึ้นของประชากร และประสบกับปัญหาชุมชน”แออัด”มีการรุกล้ำพื้นที่เข้าไปในเขตคลอง จนเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และกระทบต่อสุขอนามัยของคนในชุมชนแล้วยังทำให้บางพื้นที่ของชุมชน กลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของกลุ่มวัยรุ่น กำลังมียาเสพติดระบาดอย่างหนัก มีการค้ายา และเป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มผู้เสพ โดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย จนทำให้คนคลองบัว กว่า 200 ครอบครัว ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับเสียงสะท้อนจากหลายๆ ฝ่าย สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์คลองบางบัวจัดระเบียบให้กับชุมชน


โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางเขนจึงได้ร่วมกับชุมชน กรมธนารักษ์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดโครงการสร้างบ้านมั่นคง หรือ โครงการยกพลขึ้นบกขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่รุกล้ำเข้าไปในเขตคลองบางบัว ได้ย้ายขึ้นไปอยู่อาศัยบนพื้นที่ดินของกรมธนารักษ์ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อลดความแออัด และขจัดแหล่งมั่วสุมยาเสพติดในชุมชน

นภัสสร สุดเสนาะ กรรมการชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางบัว เล่าว่า ผลกระทบจากปัญหาชุมชนแออัดที่ทำให้พื้นที่ของชุมชนบางจุดกลายเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติด จึงได้ดำเนินงานการรณรงค์ปลุกจิตสำนึก และสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เมื่อทางราชการเข้ามาดำเนินโครงการยกพลขึ้นบกในชุมชน จึงได้เข้าร่วมให้การสนับสนุนเพราะมองเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนและสมาชิกทุกคน

“นับตั้งแต่มีโครงการยกพลขึ้นบก ที่เข้ามาช่วยปรับภูมิทัศน์ของชุมชนปรับเปลี่ยนชุมชนแออัดให้กลายสภาพเป็นบ้านถาวร ทำให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และเอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด พื้นที่ที่กลุ่มวัยรุ่นเคยใช้เป็นจุดมั่วสุม ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด ก็ได้หายไปจากชุมชนการเฝ้าระวังจึงง่ายขึ้น” นภัสสร กล่าว

น.ส.นิสา ลื่นภูเขียว ชุมชนบางบัว เล่าว่า ในช่วงแรกก่อนเริ่มทำโครงการยกพลขึ้นบกในชุมชนนั้น ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงความจำเป็นของการปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านได้รับรู้ ถึงปัญหาว่าการเป็นชุมชนแออัดเป็นสิ่งที่ส่งผลให้เกิดการมั่วสุมยาเสพติด ในกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับต้นๆ นอกเหนือไปจากปัญหาสภาพแวดล้อม ของชุมชนการจัดกิจกรรมของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านเกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือกับโครงการยกพลขึ้นบกเป็นอย่างดี


ทางชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ประสานกับอาจารย์ คณะสถาปัตยกรรม ม.ศรีปทุม ให้เข้ามาช่วยเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน รวมทั้งได้ช่วยออกแบบจัดวางแผนผังการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยมากขึ้นด้วยการแบ่งเนื้อที่เพื่อปลูกสร้างบ้านออกเป็นล็อคๆ ตามขนาดของครอบครัว เช่นครอบครัวที่มีสมาชิก ไม่เกิน 8 คนจะได้เนื้อที่ปลูกบ้าน 1 ล็อค ครอบครัวที่มีสมาชิก 8-12 คน จะได้เนื้อที่ 1 ล็อค ครึ่ง และครอบครัวที่มีสมาชิก 12 – 16 คน จะได้เนื้อที่ 2 ล็อค เป็นต้น

น.ส.นิสา กล่าวอีกว่า ส่วนการก่อสร้างบ้านนั้นชาวบ้านในชุมชนได้มีการบริหารจัดการกันเองด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆ และใช้แรงงานในชุมชนเป็นผู้ก่อสร้าง ทำให้การปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ก็สามารถหาซื้อได้ด้วยต้นทุนที่ถูกลงอย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างชาวบ้านทุกคนต่างก็รอวันเวลาที่บ้านจะสร้างเสร็จ เพื่อจะได้ย้ายเข้าไปอยู่อาศัยคนในชุมชนทุกคนต่างก็มีความรู้สึกในการเป็นเจ้าของร่วมกัน และที่สำคัญจุดเสี่ยงหรือแหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติดได้หายไปจากชุมชนด้วย

นอกจากการจัดวางแผนผังปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนแล้ว ยังได้รับสนับสนุนลานกีฬา จาก กทม. ถึง 6 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับให้สมาชิกในชมรมฯ ทั้งที่เป็นเยาวชนและชาวชุมชนได้มาเล่นกีฬาร่วมกัน มีทั้งฟุตบอล ตระกร้อ เปตอง ส่วนระบบสาธารณูปโภคนั้นได้จัดให้ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้วันนี้ชุมชนบางบัวขจัดปัญหายาเสพติดได้เกือบครบ 100 % พื้นที่เสี่ยงหรือจุดที่เป็นพื้นที่แออัดก็หมดไป สุขอนามัยของเยาวชนและคนในชุมชนก็ดีขึ้นด้วย

การรวมตัวกันของชาวบ้าน และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ชุมชนบางบัว ในการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับชุมชน นอกจากจะช่วยทำให้สภาพที่อยูอาศัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยให้ชาวชุมชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ้นแล้ว ยังได้แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และขจัดแหล่งมั่วสุมยาเสพติดอย่างได้ผลช่วยให้เยาวชนและวัยรุ่นในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ชุมชนบางบัว จึงนับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด

SCOOP@NAEWNA.COM

Advertisements

One comment on ““บางบัว”ชุมชนต้นแบบ ปรับภูมิทัศน์-ขจัดแหล่งมั่วสุมสิ่งเสพติด

 • ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s

  %d bloggers like this: