หยุด”กลไก”คอร์รัปชั่นสังคมไทย จัดอันดับหาหน่วยงาน”ทุจริต”แก้ไขต้นตอ…

Published กุมภาพันธ์ 16, 2011 by SoClaimon

วันที่ 15/12/2009

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ทั้ง ทางด้านเทคโนโลยี การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้นักลงทุนต่างชาติ และนานาชาติต่างจับตา…

“ภัยคุกคาม”ที่พบอยู่เสมอคงหนีไม่พ้น”การทุจริตคอร์รัปชั่น” เรื้อรังมายาวนานหลายยุคสมัย ในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด มีตั้งแต่การรับสินบน รับซองขาว ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ เล่นพรรคเล่นพวก ซื้อขายตำแหน่ง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง ฮั้วการประมูล นำของใช้หรือทรัพย์สินราชการไปใช้เป็นการส่วนตัว และในระดับสูงก็ คือ “การคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย” ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็น”มหันตภัย”อันใหญ่หลวงต่อสังคม และประเทศชาติ…!!!

จนประเทศไทยถูกจัดอันดับการคอร์รัปชั่น ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย (Transparency Thailand) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระนานาชาติ ได้ให้คะแนน 3.4 คะแนน จากเต็ม10 คะแนน โดย 0 คะแนน คือ คอร์รัปชั่นมากที่สุด และ 10 คะแนนคอร์รัปชั่นน้อยที่สุด และอยู่อันดับที่ 84 จากทั้งหมด 180 ประเทศทั่วโลก ลดลงจากเมื่อปี 2551 ที่ประเทศไทยจัดให้อยู่ในอันดับที่ 80

ในวันนี้เพื่อให้การทุจริตคอร์รัปชั่นหมดไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจิตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ในฐานองค์กรหลักในตรวจสอบไต่สวน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จับมือลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชา กับ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน ม.อัสชัญ ใน”ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” เดินหน้าจัดระเบียบวิธีวิจัยในการชี้สถานการณ์ควารมโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นที่เป็นรายจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดของประเทศ เพื่อจะเป็นตัวชี้วัดจัดอับดับจังหวัดที่มีการทุจริตมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุด

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ม.อัสสัมชัญ กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย มีมาตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตย เป็นตัวทำร้ายความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่ จนเป็นตัวการทำให้กลุ่มข้าราชการทำงานรับใช้ประชาชนโดยการเลือกปฏิบัติ และยังทำให้ปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้น ในทุกพื้นที่ของประเทศ แต่อันที่จริงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาเรื้อรังมีมายาวนาน อย่างที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้ เพราะคอรัปชั่นเป็นระบบปัญหาที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายส่วนที่สัมพันธ์กัน

ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน จึงควรต้องพิจารณาที่องค์ประกอบต่างๆ นับตั้งแต่การมีระบบเลือกตั้งที่ดี มีความบริสุทธิ์ยุติธรรม นำไปสู่การเลือกตั้งที่มีนักการเมืองที่มีคุณภาพ มีระบบ และกระบวนการยุติธรรมที่เชื่อถือได้ มีระบบการสร้างความโปร่งใส และตรวจสอบได้ มีระบบการรับผิดชอบการตัดสินใจของตนเอง และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีสิทธิ มีเสียง มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง และที่สำคัญที่สุดพวกเราคนไทยทุกคน ต้องไม่เห็นผิดเป็นชอบ และร่วมมือร่วมใจกันปลุกจิตสำนึกความโปร่งใส เพื่อต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นายภิญโญ ทองชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กล่าวว่า ประเทศไทยมีการทุจริตกันมายาวนานปีละประมาณ 3 แสนกว่าล้านบาท จากงบประมาณของประเทศไทย 1.45 ล้านล้านบาท โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เคยพูดเมื่อสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่14 หากประเทศไทยหมดการทุจริตได้สามารถจะสร้างถนนทองคำได้เลยที่เดียว แสดงให้เห็นถึงการทุจริตที่มีมายาวนาน แต่ในยุคปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงขณะนี้ คือ ขบวนการทุจริตคอรัปชั่น ได้แทรกซึมเข้าถึงกลไกของรัฐเกือบจะทุกระดับ เช่น ในหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านพูดมาตลอดเกือบจะทุกพื้นที่ ในความรู้สึกกับหน่วยงานราชการทุจริตไม่เป็นธรรม และเลือกปฎิบัติ

หากจะแก้ปัญหาเราต้องเข้าใจถึงตัวปัญหา และโครงสร้างของการทุจริตคอร์รัปชั่นจริงๆก่อน เพราะหากแก้ปัญหาโดยที่ไม่รู้ปัญหาเกิดจากอะไร และโครงสร้างเป็นอย่างไร ก็จะเหมือนกับการ”รบ”…ที่ไม่รู้ว่าฆ่าศึก คือใคร จะยิงปืนไปที่ไหน ไม่รู้จะใช้อาวุธแบบไหนในการต่อสู้ โอกาสที่จะชนะก็มีน้อย ดังคำที่ว่า…”รู้เอารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” จึงต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับ”ฆ่าศึก”หรือ”กลไก”และสิ่งที่สำคัญจะต้องมีเครือข่ายวิชาการ ที่จะขับเคลื่อนทำการวิจัยสำรวจถึงฆ่าศึก

นายภิญโญ กล่าวอีกว่า งานวิจัยนหลายชิ้นที่เกี่ยวพันกับการทุจริตของภาครัฐ ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นจุดชี้เป้าได้ดีพอสมควร แต่เป็นการพูดกันในวงกว้าง จะไม่ค่อยแก้ไขปัญหาได้ผลเท่าที่ควร แต่หากเจาะเข้าไปถึงบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ต้องทำวิจัย จัดอับดับหน่วยงาน เพื่อทราบว่าหน่วยงานใดมีการทุจริตบ้าง ก่อนจะถามต่อไปอีกว่าอยู่ในกลไกใด องค์กร บุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการใกล้ชิดกับปัญหามากขึ้น โดยจะเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ถึงต้นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น

“งานวิชาการครั้งนี้เราจะมีการสำรวจจัดอันดับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน หน่วยงาน แต่ละจังหวัด เพื่อให้สังคมทราบว่าหน่วยงานใด จังหวัดใด มีการทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวแปลที่สำคัญ ในการกระตุ้นให้กับหน่วยงานมุ่งมั่นปรับปรุงตัวเองในเข้าสู่การทำงานโปร่งใสต่อไป”นายภิญโญกล่าว

ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวว่า สิ่งที่สำรวจครั้งนี้ คือ เราต้องการข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชั่น ในการนำไปจัดอับดับหน่วยงาน และจังหวัด ทุจริตคอรัปชั่นน้อยที่สุด ไปสู่ทุจริตคอร์รัปชั่นมากที่สุด เพื่อนำไปสร้างกรอบแนวคิดการแก้ปัญหา ทั้งในพื้นที่ และระดับรัฐบาล ช่วยกันลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดในสังคมไทย โดยวิธีวิจัยในการชี้สถานการณ์ความร่วมมือความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐระดับพื้นที่เป็นรายจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดของประเทศ และรายหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการลดทุนภายใต้เครือข่ายวิชาการของคณาจารย์จากมหาวิทยลัยต่างๆ ทั่วประเทศที่มีจิตอาสามาทำงานด้านนี้ร่วมกัน คลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มราชการ กลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัด และกลุ่มนักธุรกิจต่างประเทศ

หลังจากสำรวจ จัดอันดับ ทั้งหมด เผยแพร่สู่สาธารณชน และจะอยู่ที่ตัวประชาชนเองเป็นคนแก้ไข หากทราบว่าจังหวัดใด หน่วยงานใด ที่มีการทุจริตคอรัปชั่นมากที่สุด ประชาชนเองคงจะไม่ยอมรับกับการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น และจะเป็นแรงกดดัน ขับเคลื่อนให้หน่วยราชการทุกภาคส่วนต้องปรับปรุงไม่ให้อยู่ในลำดับท้าย หากจังหวัดใดอยู่ท้าย จะต้องสามารถตอบประชาชนให้ได้ถึงความไม่โปร่งใส

ความร่วมมือครั้งนี้คงจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการลบล้างภาพลักษณ์ และขบวนการทุจริตคอรืรัปชั่น ให้หมดไปจากสังคมไทย ตามที่ประชาชนได้คาดหวังไว้..

SCOOP@NAEWNA.COM

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: