“สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ…สร้างสมดุลชีวิต” พลังแห่งภาพถ่ายกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ

Published มกราคม 24, 2011 by SoClaimon

วันที่ 8/5/2009

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

“เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่าทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง จนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดไปได้……..” พระราชดำรัส ตอนหนึ่งของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงสนพระทัยใน เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้พระองค์ ทรงให้เหตุผลถึงความจำเป็นที่ต้องมีการรักษาป่าไว้ว่า…

“ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เพราะเหตุใดเราจึงควรรักษาป่า ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเท่านั้น แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ แหล่งน้ำและพวกเราควรจะรู้คุณของแผ่นดิน เราเรียกแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่ ก็เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดและเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า 700 ปี ควรที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษาแผ่นดินให้ความอุดมสมบูรณ์ไว้ ถ้าเรามัวแต่ตักตวงผลประโยชน์จากผืนดิน เช่น เอาแต่ตัดไม้ขายจนป่าสูญสิ้นไป ใช้ยาฆ่าแมลงและฆ่าวัชพืชจนดินเสียหมด หรือทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลลงไปในแม่น้ำลำคลอง โดยไม่ห่วงใยแผ่นดินเลย

พวกเรากระทำทารุณกรรมต่อแผ่นดิน โดยไร้ความสำนึกถึงบุญคุณเช่นนี้ สักวันหนึ่งแผ่น ดินแม่ คงตายจากเราไปโดยไม่มีวันหวนกลับคืนมา คงเหลือไว้ซึ่งพื้นดินที่แห้งแล้ง สิ้นสภาพ จากการเป็นดินที่จะทำการเพาะปลูกได้ คงจะมีแต่ฝุ่นฟุ้งตลบไปหมด เสมือนแผ่นดินไร้วิญญาณ ไร้ความหมายใด ๆ ต่อชีวิตบนผืนโลก……..”

แผ่นดินทองนามว่า “ประเทศไทย” เป็นพื้นที่เพียงไม่กี่แห่งในโลกที่มีความหลากหลาย ลงตัว มีทั้งชายฝั่งทะเล ที่ราบลุ่มแม่น้ำ ที่ราบดอนคลื่น จนถึงภูเขาสูงชัน ผืนดินแห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดของชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติมากมาย

ในอดีตพื้นที่ประเทศไทย มากกว่าร้อยละ 80 เคยปกคลุมด้วยผืนป่าอุดมสมบูรณ์ อันเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำนับร้อยนับพันสาย ทั้งยังเป็นถิ่นกำเนิด และอาศัยของพันธุ์พืช และสัตว์ป่าอีกจำนวนมหาศาล

ทว่า ณ วันนี้เรามีพื้นที่ป่าไม้เหลือเพียงร้อยละ 32 ของประเทศ หรือ 104.7 ล้านไร่ จากเนื้อที่ของประเทศที่มีจำนวนทั้งหมด 320.7 ล้านไร่ ขณะที่สถานการณ์ของสัตว์ป่ายังถูกคุกคามอย่างหนักจนแทบสูญพันธุ์ !!!

ช่วงที่ผ่านมา สกู๊ปแนวหน้า แวะเวียนไปเยี่ยมชมเรื่องราวดีๆ ในพิธีเปิดโครงการ ประกวด ภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต”

งานนี้เจ้าภาพคือ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกันก่อ กำเนิดโครงการนี้ โดยหวังลึกๆว่า… “ภาพถ่าย” จะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดพลัง ในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนหันมา ตระหนัก ถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของกรมอุทยานฯ ในการสร้างกลไก และกำหนด มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งหาแนวทางอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่า และป่าไม้ รวมถึงกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่การดำเนินการโดยรัฐฝ่ายเดียวไม่อาจ ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่ายนัก จึงต้องหาแนวทางให้ทุกภาคส่วน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต

“โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนได้เรียนรู้ และสัมผัส ถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ป่า และป่าไม้ เป็นการ สร้างประสบการณ์ตรงที่ดี ด้วยการเผยแพร่ ถ่ายทอดเรื่องราว โดยใช้ภาพเป็นสื่อเพื่อกระตุ้นให้เกิด จิตสำนึก ความรัก ความหวงแหน และความรู้สึกเป็นเจ้าของ ผืนป่าร่วมกัน” อธิบดีกรมอุทยานแห่ง ชาติ ฯ ระบุ

ด้าน ดร.อาชว์ เตาลานนท์ รองประธานกรรมการ ทรู คอร์ปอเรชั่น บอกว่า ปีนี้คณะกรรม การได้กำหนดหัวข้อการประกวดว่า “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต”โดยมีแนวคิด การถ่ายภาพว่า สรรพชีวิตพึ่งพิงอาศัยกัน สื่อให้เห็นว่าหลายชีวิตในป่า ล้วนมีคุณค่าในการสร้างสม ดุล ชีวิตทางธรรมชาติของป่า ผู้เข้าประกวดต้องเสนอภาพที่สื่อ ให้เห็นถึงความสมดุลแห่งระบบ การเกื้อกูล การพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันของทุกสรรพชีวิตนับล้านในป่า โดยการประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ “สไลด์สี 35 มม. และดิจิทัล” กับ ” ภาพดิจิทัล ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์

ภาพ” การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ…

“ระดับบุคคลทั่วไป ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช นครินทร์ พร้อมเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

“ระดับนักเรียน นักศึกษา” มีรางวัลเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

น.สพ.กร รัตนเสถียร ผู้คว้ารางวัลที่ 1 การประกวดภาพถ่ายเมื่อปี 2551 จากภาพที่ชื่อ “ผู้ขยาย กระจายป่า” ซึ่งเป็นภาพถ่าย นกตีทองที่กำลังบินคาบลูกไทรไปกินแนะเทคนิคการถ่ายภาพ ว่าการจะได้ภาพที่ดีสื่อความหมายชัดเจน นอกจากโอกาสแล้ว ยังมีเรื่องทักษะการถ่ายภาพที่ต้องหมั่นฝึกฝน ยิ่งเป็นนักถ่ายภาพธรรมชาติแล้วต้องเพิ่มโอกาสในการได้ภาพ ด้วยการเข้าออกสถานที่บ่อยๆ ช่วยให้เรามีความสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ รวมถึงคนที่มีความรักในสิ่งเดียวกันจะได้รับรู้ข้อ มูลของสัตว์ และผืนป่า

“ผมอยากให้ทุกคน เคารพสถานที่สาธารณะ ไม่รบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่”

น.สพ.กร กล่าว ทิ้งท้ายว่าอุปกรณ์ถ่ายภาพเปรียบเหมือนปากกาที่เราซื้อมาราคาแพง จะให้ลายเส้นที่คมสวย แต่แน่ใจหรือว่าปากกานั้นจะให้บทกลอน ที่เราชื่นชอบได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวคนใช้ปากกา ฉะนั้นต้องรู้จักความพอดีและมีความคิดสร้างสรรค์…

สำหรับผู้สนใจประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สามารถส่งด้วนตนเองหรือทางไปรษ ณีย์ ได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น 118/1 ชั้น 15 อาคารทิปโก้ ถ.พระราม หก สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 โทร 0-2615-978 หรือที่ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยาน แห่งชาติ ฯ ถ.พหลโยธิน เขนจตุจักร กทม. 10900 โทร 0-2579-6666 เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 30 ก.ย. 2552 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.trueplookpanya.com และ http://www.dnp. go.th

ภาพถ่ายเพียงหนึ่งใบอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนหันมารักและหวงแหน ทรัพ ยากรธรรมชาติมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน…

SCOOP@NAEWNA.COM

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: