พัฒนาที่ดินวางแผนรับภัยแล้ง ป้องกันดินแปรสภาพ ทะเลทราย

Published มกราคม 4, 2011 by SoClaimon

30 ธันวาคม 2553, 05:00 น.

ผ่านทางพัฒนาที่ดินวางแผนรับภัยแล้ง ป้องกันดินแปรสภาพ ทะเลทราย – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

EyWwB5WU57MYnKOvIV9gszo0SVKWZOyAJNUdRXRX1uQUeGnaqsGKNw

 

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ซึ่งสาเหตุเกิดจากความ เสื่อมโทรมของสภาพดิน รวมถึงพื้นที่ป่าลดลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดินค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยของการขยายตัวของพื้นที่ดินเค็ม ประกอบกับปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าเกณฑ์ ปกติ จากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้ปัญหาความแห้งแล้งและดินเสื่อมโทรมทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์และติดตามพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งมีประมาณ 44 จังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนั้นสามารถแบ่งออกเป็นในภาวะแห้งแล้งปกติมีพื้นที่ประมาณ 28.5 ล้านไร่ และในภาวะแห้งแล้งผิดปกติมีพื้นที่ประมาณ 38.5 ล้านไร่ ซึ่งถือเป็นปริมาณพื้นที่ที่มากพอสมควร และถ้าไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรอย่างแน่นอน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว กรม ได้มีแผนที่จะดำเนินกิจกรรมต่อต้านการแปรสภาพเป็น ทะเลทรายตลอดจนกิจกรรมรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศและลดโลกร้อน อาทิ รณรงค์ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว การพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ โดยเฉพาะในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีปัญหาดินเค็มมากที่สุด เพื่อลดการแพร่กระจายของคราบเกลือ สาเหตุของปัญหาดินเค็ม

นอกจากนี้ ยังเดินหน้าปรับปรุงแผนที่แล้งซ้ำซาก เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพื้นที่เสี่ยง ภัยแล้งให้ทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน อธิบดีกรมพัฒนา ที่ดินกล่าว.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: