เปิดศูนย์เรียนรู้พัฒนาดิน-น้ำ-พืช “หมอดิน”สุพรรณสร้างจุดเรียนรู้ครบวงจร

Published ตุลาคม 28, 2010 by SoClaimon

วันที่ 27/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

หมอดินเมืองสุพรรณเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน น้ำ พืช เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน เพื่อเป็นจุดเรียนรู้เรื่องดินอย่างครบวงจร

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาดิน น้ำ พืช เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน ของนายมนัส พุ่มมะปราง หมอดินอาสาตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ในด้านการพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช และการทำเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมความรู้ด้านการทำเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้านการพัฒนา ที่ดิน ลดการใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรแก่เกษตรกรในชุมชนและบุคคลทั่ว ไป ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรดินได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิต

ภายในศูนย์ฯ มีการดำเนินกิจกรรมหลายอย่างที่ล้วนเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างดี อาทิ การทำปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูงจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2, 3, 9 และพด.12 การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 การทำสารบำบัดน้ำเสียจากสารเร่ง พด.6 การทำสารสกัดจากสะเดาป้องกันและขับไล่แมลงโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 การเผาถ่านไม้และผลิตน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูง จุดเรียนรู้การผลิตมะละกออินทรีย์ จุดเรียนรู้การเพาะเห็ดฟางขนาดใหญ่เท่าไข่ไก่ จุดเรียนรู้ด้านพืชอินทรีย์ การจัดทำแปลงอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้หญ้าแฝก นอกจากนี้ ยังมีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดทำแปลงสาธิตการทำนาข้าวอินทรีย์ต้นทุนต่ำ ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพกรมพัฒนาที่ดิน สารเร่ง พด.ต่างๆ ในการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้พืชปุ๋ยสดในการปรับโครงสร้างของดิน รวมทั้งมีห้องสมุดซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินอย่างครบ วงจร

สำหรับผู้ที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมอดินมนัส พุ่มมะปราง โทร. 081-8586542 , 081-3415775 หรือ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี โทร.035-545081

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: