เดินหน้าสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ กรมหมอดินเทงบฯ28ล้านวางเป้าดำเนินการ7,380ราย

Published ตุลาคม 28, 2010 by SoClaimon

วันที่ 28/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า จากภาวะประชากรในภาคเกษตรลดจำนวนลงเหลือเพียงร้อยละ 40 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะเดียวกันอายุเฉลี่ยของเกษตรกรก็เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ขึ้นมาทดแทน ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2552 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ โดยการจัดกิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่สถาบันอาชีวศึกษาที่เข้า ร่วมโครงการและในพื้นที่แปลงเกษตรกร เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้

นอกจากนี้ ยังดำเนินการจัดรูปและพัฒนาที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน และหลักสูตรเฉพาะ ปวส. อย่างไรก็ดี กรมพัฒนาที่ดินยังมีหน้าที่ในการสำรวจความเหมาะสมของดินในพื้นที่เป้าหมาย ตลอดจนให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินและปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งที่ดินทำกินที่เหมาะสม นำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบอาชีพต่อไป

“ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน สามารถสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้แล้วกว่า 13,000 ราย ซึ่งถือว่ายังไม่เพียงพอ อีกทั้งยังมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2554 กรมพัฒนาที่ดินเตรียงงบจำนวน 28.11 ล้านบาท เพื่อสานต่อโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 7,380 ราย ในพื้นที่ 76 จังหวัด ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่าการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ในครั้งนี้ จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตรไทย และเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในอนาคตได้เป็นอย่างดี” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: