ทุ่ม209ล.อนุรักษ์ดิน-น้ำ พด.เดินหน้าวางระบบ-ตั้งเป้าขยายครอบคลุม1.26แสนไร่

Published ตุลาคม 19, 2010 by SoClaimon

วันที่ 18/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 209.58 ล้านบาท สำหรับทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ดอนและพื้นที่สูง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินในการเพาะปลูกพืชผลอย่างยั่งยืนถาวร

โดยกรมฯ ได้แบ่งการดำเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำออกเป็น 2 ด้านหลักๆ ได้แก่ การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ที่ดอนในพื้นที่เกษตรกรรม เป้าหมายดำเนินการ 126,000 ไร่ โดยจะดำเนินการทุกลุ่มน้ำในพื้นที่ที่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน และมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ดอน ส่วนที่ลุ่มเน้นการปรับรูปแปลงนาเพื่อปรับพื้นที่นาให้เหมาะสม ควบคู่กับจัดทำพื้นที่รับน้ำรอบคันนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการกัก เก็บน้ำรักษาความชุ่มชื้นในดิน พร้อมกันนี้จะส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ ทำบ่อดักตะกอนดิน และก่อสร้างทางลำเลียงในไร่นาเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิต

ส่วนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง เป้าหมาย 14,000 ไร่ ซึ่งจะแบ่งเป็นการดำเนินงานออกเป็นโครงการย่อย ประกอบด้วย โครงการพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูง 6,500 ไร่ โครงการพัฒนาที่ดินเกษตรที่สูง 4,000 ไร่ โครงการขยายผลโครงการหลวง 3,500 ไร่ โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการและพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูง และโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งแต่ละโครงการจะใช้วิธีดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำโดยใช้แรงงานคน และเครื่องจักรในพื้นที่ลาดชันเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการบุกรุกทำลายป่า นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตและส่งเสริมการทำและใช้ปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และส่งเสริมปลูกไม้ผล พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจทดแทนการปลูกฝิ่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: