พด.ลุยกำหนดเขตใช้ที่ดิน สางเป้าหมายเพิ่ม9จังหวัด500ตำบล/วางแนวทางใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

Published ตุลาคม 18, 2010 by SoClaimon

วันที่ 11/10/2010

ผ่านทางแนวหน้า มั่นคง ตรงไป ตรงมา.

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้นำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีมาตราส่วน 1:4,000 ซึ่งเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดสูงสุดในขณะนี้มาใช้ประโยชน์ในด้านการสำรวจ ดินและสำรวจสภาพการใช้ที่ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ในทรัพยากร ดินกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมากำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 7,125 ตำบลทั่วประเทศ และที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 4,000 ตำบล คงเหลือ 3,125 ตำบล กระจายอยู่ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ดำเนินการครบทุกจังหวัดแล้ว

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2554 กรมฯ มีเป้าหมายดำเนินการเพิ่มเติมอีก 500 ตำบล ในพื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครนายก ตราด แม่ฮ่องสอน เชียงราย พิษณุโลก สุโขทัย กระบี่ และสตูล ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าการกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล จะเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการเกษตรระดับ ตำบล เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับรูปแบบการดำเนินการกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล นอกจากการใช้ข้อมูลจากแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีแล้ว ยังมีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เขตป่าไม้ เขตปฏิรูปที่ดิน เขตชลประทาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำการเกษตรทั้งหมด แล้วนำมาวิเคราะห์ตามหลักวิชาการทางด้านภูมิศาสตร์การจัดทำแผนที่ พิจารณาถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายการบริหารจัดการการใช้ที่ดินของภาครัฐ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: