ถั่วลิสง

Published มิถุนายน 14, 2010 by SoClaimon

ถั่วลิสง.

สถานการณ์ทั่วไป

ถั่วลิสงเป็นพืชตระกูลถั่วที่สามารถปลูกได้ทั้งปี และสามารถนำมาใช้บริโภคได้หลายรูปแบบ ทั้งการบริโภคสด นำไปประกอบอาหารและขนมต่างๆ ปัจจุบันการผลิตถั่วลิสงไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงมีการนำเข้าถั่วลิสงจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น

แหล่งผลิตที่สำคัญ

แหล่งปลูกที่สำคัญของถั่วลิสงมีมากในเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปาง น่าน เชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แพร่ เป็นต้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย กาฬสินธ์ นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี เป็นต้น

ฤดูปลูก

ปลูกโดยอาศัยน้ำฝน

ต้นฝนระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคมถึง สิงหาคม
ปลายฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม.. เก็บเกี่ยวเดือนตุลาคมถึง พฤจิกายน

ปลูกในฤดูแล้ง

การปลูกโดยอาศัยน้ำชล ประทาน ควรปลูกในระหว่างเดือนธันวาคมถึงมกราคม
การปลูกหลังการทำนา โดยอาศัยความชื้นที่เหลือในดินควรปลูกให้เร็วที่สุดหลัง จากการเสร็จสิ้นการทำนาเพราะดินยังมีความชุ่มชื้นเหลืออยู่

ปริมาณการผลิตทั้งประเทศย้อนหลังปี 5 ปี

พื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของไทย ปี 2535/36 – 2539/40


ปี พื้นที่ปลูก (ไร่) ผลผลิต (ตัน) ผลผลิตต่อไร่ (กก.)
2535/36 650,274 136,863 210
2536/37 602,790 236,363 226
2537/38 650,671 150,329 231
2538/39 624,035 146,755 235
อัตราการเพิ่ม/ลด -2.882 -0.399 2.580
2539/40 657,431 154,262 235
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

พันธุ์ส่งเสริม
ลักษณะ พันธุ์
ขก60-2 สข.38 ขก60-1 ไทนาน9 ขก 60-3 ขก4
อายุออกดอก(วัน) 27-30 27-30 27-30 27-30 35 21-25
อายุเก็บเกี่ยว(วัน)
ฝักสด 85-90 85-90 85-90
ฝักแห้ง 95-105 95-105 95-105 95-110 110-120 95-100
จำนวนเมล็ด/ฝัก 2.8 2.1 2 2 2 2.9
สีเยื่อหุ้มเมล็ด ชมพู แดง ชมพู ชมพู ชมพู ชมพู
น้ำหนัก 100 เมล็ด(กรัม) 40.7 38.9 45.9 42.4 76.2 47.1
เปอร์เซนต์กะเทาะ 61.5 62.2 69.2 70.7 60 63.4
ผลผลิตฝักสด(กก./ไร่) 572 509 586
ผลผลิตฝักแห้ง (กก./ไร่) 266 247 273 260 378 270
เปอร์เซนต์น้ำมัน 44.3 45.8 43.3 50.7 49.3 46.4
เปอร์เซนต์โปรตีน 27.4 27.1 28.2 28.1 24.8 28.7

ต้นทุนการผลิต
รายการ เงินสด ไม่เป็นเงินสด รวม
ต้นทุนผันแปร 1488.19 1693.54 1840.79
1. แรงงาน 1,091.93 1,200.51 1,287.17
– เตรียมดิน 223.50 242.98 257.60
– เตรียมพันธุ์และปลูก 193.42 216.63 242.60
– ดูแลรักษา 187.73 205.57 224.60
– เก็บเกี่ยวรวมมัด 235.74 259.31 272.29
– ค่าใช้จ่ายหลังการเก็บเกี่ยว 251.54 276.02 289.88
2. ค่าวัสดุ 336.83 383.58 434.93
– ค่าเมล็ดพันธุ์,ค่าพันธุ์ 281.94 324.17 372.76
– ค่าปุ๋ยคอก,ปุ๋ยเคมี 22.97 24.47 26.12
– ค่ายาปราบศัตรูพืชและวัชพืช 22.28 23.39 24.49
– ค่าเชื้อไรโซเบี้ย ม 0.10 0.10 0.11
– ค่าอุปกรณ์การเกษตรและวัสดุอื่นๆ 9.45 11.45 11.45
3. อื่นๆ 59.43 109.45 118.69
– ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร 2.08 2.08 2.08
– ค่าดอกเบี้ยและค่าเสียหายโอกาสเงินลงทุน 57.35 107.37 116.61
ต้นทุนคงที่ 128.81 128.81 128.81
– ค่าภาษีที่ดิน,ค่าเช่าที่ดินและค่าใช้ที่ดิน 126.37 126.37 126.37
– ค่าเสื่อมอุปกรณ์การเกษตร 2.44 2.44 2.44
ต้นทุนรวมต่อไร่ 1,617.00 1,822.35 1,969.60
ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัม(บาท/กก.) 7.00 7.75 8.28
ผลผลิตต่อไร่ (กก./ไร่) 231.04 235.00 238.00
ราคาผลผลิตต่อกิโลกรัม(บาท/กก.) 9.07 10.24 10.82
ผลตอบแทนต่อไร่ (บาท) 2,095.53 1,406.40 2,575.16
ผลตอบแทนสุทธิต่อกิโลกรัม(บาท/ไร่) 478.53 584.05 605.56
ที่มา:ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

การใช้ประโยชน์

ถั่วลิสง สามารถนำไปเป็นอาหารโดยตรง เช่น ถั่วต้ม ถั่วทอด ถั่วชุบแป้งทอด ถั่วตัด ถั่วเคลือบ ถั่วป่น บริโภคทางอ้อม เช่น น้ำมันพืช ผลิตภัณฑ์จากถั่วาหารสัตว์และเป็นปุ๋ย ในตลาดระดับบนมีการใช้ประโยชน์จากถั่วลิสงเคลือบรสต่างๆ ถั่วลิสงเคลือบน้ำผึ้ง ถั่วลิสงทอดคลุกเนย และเนยถั่วลิสง โรงงานจะเน้นคุณภาพถั่วลิสงเป็นเกณฑ์สำคัญที่สุด ตลาดระดับกลางและระดับล่าง จะใช้ทำผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน เช่น ถั่วต้ม ถั่วชุบแป้งทอด ถั่วตุ๊บตั๊บ และถั่วกระจตั๊บ และถั่วกระจตั๊บ และถั่วกระ จตั๊บ และถั่วกระจก นอกจากนี้ยังสามารถนำไปเป็นส่วนประกอบอาหารอื่นๆ เช่น ถั่วลิสงต้มกระดูกหมู ถั่วลิสงนึ่งข้าวเหนียวยัดไส้หมู น้ำจิ้มหมูสะเต๊ะ และไส้ขนมชนิดต่างๆ

ภาวะการตลาด

ปริมาณความต้องการใช้ภายในประเทศและการส่งออก (ตัน)


ปี ผลผลิต นำเข้า ส่งออก ทำพันธุ์ สกัดน้ำมัน บริโภค
2534/35 156,913 68 2,418 13005 21968 119590
2535/36 136863 8 1713 11705 19161 104292
2536/37 136363 322 1372 10850 19091 105372
2537/38 150329 576 3522 11712 21046 114625
2538/39 146755 5876 3598 11233 20546 117254
ที่มา : สำนักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

เทคโนโลยีการปลูก

คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่แก่เต็มที่ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน ความงอกของเมล็ดไม่ต่ำกว่า 70 %
คลุกเมล็ดด้วยยากันเชื้อราป้องกันโรค โมลก่อนปสิทรเจนจากอากาศให้ต้น ถั่กิโถุง (200 กรัม)
ไร่ใส่ปูนขาวก่อนปลูกประมาณ 1-2 สำกนร่องกว้าภาพดิน

ระยะและอัตราปลูก

ระยะระหว่างหลุมประมาณ 20 ซม. หยอดจำนวน 2-3 เมล็ด 1 ไร่จะมี 24,000-40,000 ต้นต่อไร่

การกำจัดวัชพืช

ควรทำ 2 ครั้งคือช่วงถั่วอายุ 15-20 วัน และ ช่วง 30-35 วัน พร้อมการพรวนดินและพูนโคน แต่ไม่ควรเกินช่วงที่ถั่วลิสงอายุ 45 วันไปแล้วเนื่องจากจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อการลงเข็มของพืช

การให้น้ำ

ควรให้น้ำก่อนหรือหลังจากที่ปลูกแล้วควรให้น้ำทันที จากนั้นให้น้ำอีกทุก 10 วัน โดยการปล่อยให้ท่วมแปลงหรือปล่อยตามร่องแล้วระบายน้ำออกอย่างให้น้ำขังแปลง

การใช้ปุ๋ย

แนะนำให้ใส่ก่อนปลูกหรือหลังถั่วลิสงงอก ไม่เกิน 15 วันหรือใส่พร้อม กับการกำจัดวัชพืชและการพรวนดินพูนโคน

การเก็บเกี่ยว

ทำได้โดย การนับอายุถั่วลิสงจะอยู่ระหว่าง 100-120 วัน และการสังเกตดูสีของเปลือกฝักด้านใน เมื่อถั่วลิสงแก่จะมีสีเปลือกฝักด้านในเป็นสีน้ำตาลถึงน้ำตาลดำ โดยการสุ่มจากหลายจุดในแปลง เมื่อถั่วลิสงแก่ประมาณ 60-80% ก็ทำการเก็บเกี่ยวได้แล้ว

การดูแลรักษา

โดยการถอนหรือขุด อาจตากไว้ในแปลง 1-2 วันและจึงปลิดฝัก จากนั้นทำการคัดแยกเมล็ดดีและเสียออก นำไปตากแดด 3-4 แดดจนฝักแห้ง นำไปเก็บไว้ในกระสอบป่าน วางบนภาชนะหรือแคร่ที่ยกพื้น อย่าให้กระสอบถั่วสัมผัสความชื้นโดยตรง

ศัตรูพืชที่สำคัญ

1. เสี้ยนดิน
2. เพลี้ยไฟ
3. โรคโคนเน่า
4. โรคยอดไหม้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: