ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

ก้าวต่อๆ ไปของ WAP มีนาคม 22, 2010

ก้าวต่อๆ ไปของ WAP

ผ่านทางก้าวต่อๆ ไปของ WAP.

 

การเลี้ยงมดแดงเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

การเลี้ยงมดแดงเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

ผ่านทางการเลี้ยงมดแดงเพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน.

 

ไก่พื้นเมืองจุดสาธิตชั้นดีที่โคกกลาง

ไก่พื้นเมืองจุดสาธิตชั้นดีที่โคกกลาง

ผ่านทางไก่พื้นเมืองจุดสาธิตชั้นดีที่โคกกลาง.

 

การจัดการดินและใช้ปุ๋ยถูกวิธีช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด

การจัดการดินและใช้ปุ๋ยถูกวิธีช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด

ผ่านทางการจัดการดินและใช้ปุ๋ยถูกวิธีช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวโพด.

 

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

ผ่านทางข่าวภูมิภาค.

 

ตัดไม้สัก,ยางต้องขออนุญาต

ตัดไม้สัก,ยางต้องขออนุญาต

ผ่านทางDaily News Online > หน้าเกษตร > ตัดไม้สัก,ยางต้องขออนุญาต.

นายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าว ถึงข้อกำหนดการตัดฟันไม้สัก และไม้ยางที่ขึ้นเองหรือ ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไปใช้ประโยชน์  ว่าเนื่องจากไม้สักและไม้ยาง เป็นไม้หวงห้ามตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ที่กำหนดไว้ว่าการตัดฟันออก ต้องขออนุญาต โดยในต่างจังหวัดให้ไปยื่นคำขออนุญาต ทำไม้ ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องที่จังหวัดนั้น สำหรับในกรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่กลุ่มงานอนุญาตไม้และของป่า กองการอนุญาต กรมป่าไม้

ส่วนไม้อื่น ๆ ทุกชนิดที่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ราษฎรสามารถปลูกและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยเสรี ไม่ต้องขออนุญาตผู้ใด และเพื่อความสะดวกของราษฎรในการนำไม้ไปใช้ประโยชน์สามารถไปขอให้ทางราชการ อำนวยความสะดวก โดยออกหนังสือรับรองให้โดยสอบถามได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อมจังหวัดทุกจังหวัด

นายสมชัย ยังได้กล่าวว่า ขณะนี้กรมป่าไม้ มีโครงการ ส่งเสริมปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยป่าไม้จะสนับสนุนเงินทุนอัตราไร่ละ 2,500 บาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ยื่นคำขอที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ สอบถามข้อมูล รายละเอียดได้ที่ ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน สำนักส่งเสริม  การปลูกป่า กรมป่าไม้ โทร.0-2579-5588 และ 0-2561-4191-3 ต่อ 503.

 

รับผลงานวิจัยทางทะเล

รับผลงานวิจัยทางทะเล

ผ่านทางDaily News Online > หน้าเกษตร > รับผลงานวิจัยทางทะเล.

นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ทช. กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ที่ดำเนินการศึกษาวิจัย ในหลากหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาแนวทางการศึกษาวิจัยและเพื่อให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จัดในหัวข้อ “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเล ไทย : อุปสรรคและโอกาส” จะจัดระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ จ.ภูเก็ต ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลได้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้ว ยังจะเป็นการเปิดเวทีให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์เข้าร่วมการเสวนาด้วย ดังนั้นจึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม และนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2553 ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุทรศาสตร์ มลพิษทางทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และผลกระทบในทะเล นิเวศวิทยา การประมง การเพาะเลี้ยงทางทะเล และเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีการรับรู้ทางไกลทางทะเล การบริหาร การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น

โดยผู้ส่งผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โปรดส่งรายละเอียด  การนำเสนอผลงานตามแบบฟอร์มและรายละเอียดการส่งบทคัดย่อในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ ผศ.ดร.เจริญ  นิติธรรมยง (marinefish08@yahoo.com) หรือ E-mail  นางสุรีย์  สดภูมินทร์ (sure.ss@ gmail.com) หมดเขตส่งผลงานวันที่ 10 พฤษภาคม 2553.

 

 
ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4,029 other followers

%d bloggers like this: