ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สบู่ดำในเอเชียจากการประเมินโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ RAPD

Published มีนาคม 18, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สบู่ดำในเอเชียจากการประเมินโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ RAPD
(ภาษาอังกฤษ) Genetic Diversity in Asia Physic Nuts as Evaluated by RAPD Markers
ผู้เขียน พัชรินทร์ ตัญญะ , สนธิชัย จันทร์เปรม , สมบัติ ชิณะวงศ์ , พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
ปีที่พิมพ์ 2551 ปีที่ 26 ฉบับที่ 1
บทคัดย่อ สบู่ดำเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพเป็นพลังงานทดแทนทั้งในแง่น้ำมันและเชื้อเพลิง แต่ยังขาดพันธุที่จะนำมาใช้ส่งเสริมเพื่อผลิตเป็นการค้า จึงต้องมีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสบู่ดำ เพื่อใช้สร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรมและพัฒนาหาพันธุ์ใหม่ ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธี Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) จำนวน 37 ไพรเมอร์ พบว่ามี 8 ไพรเมอร์ที่เกิดแถวดีเอ็นเอที่แตกต่างในตัวอย่างสบู่ดำ 34 ตัวอย่างจาก 4 ประเทศ คือ จีน อินเดีย เวียดนามและไทย ทั้งจากต้นที่ปลูกจากเมล็ดและท่อนพันธุ์ โดยจำนวนแถบดีเอ็นเอที่พบความแตกต่างมีจำนวน 1-4 อัลลีล/ไพรเมอร์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของแถบดีเอ็นเอต่อไพรเมอร์ 1.75 และเมื่อแบ่งกลุ่มพันธุ์โดยใช้ค่า Dice’s similarity coefficient 0.45 สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มไทยกับอินเดีย และกลุ่มจีนกับเวียดนาม ผลจากการจัดกลุ่มดังกล่าวได้ค่า cophenetic correlation (r) 0.92 แสดงว่าจัดกลุ่มได้ในเกณฑ์ดี ผลจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นพื้นฐานในการวางแผนคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำในอนาคต
ABSTRACT Physic nut or jatropha nut (Jatropha curcas L.) is a potential source of renewable energy as biodiesel and green fuel. A major problem of this crop is the lack of improved varieties for commercial plantation. To start a breeding project for physic nut, its genetic diversity should be studied to assess the genetic variation available for developing a new variety. Genetic variation studies were among 34 accessions of physic nut germplasm, collected from china, India, Vietnam and Thailand, using 37 RAPD markers. Eight markers showed polymorphism among the physic nut samples. The number of bands per primer ranged from 1 to 4, with an average of 1.75 alleles. A truncation of clustering at the Dice’s similarity coefficient of 0.45 separated the genotypes into 2 groups. The first group comprised the materials from china and vietnam, the second one comprised those from Thailand and India. A high cophenetic correlation (r) of 0.92 confirmed a good clustering result. These data can be used as a basic information for selection of parental plants for a jatropha nut breeding program.

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: