อิทธิพลของปุ๋ย N-P-K ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง

Published มีนาคม 17, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง อิทธิพลของปุ๋ย N-P-K ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง
(ภาษาอังกฤษ) Effects of Nitrogen, Phosphorus and Potassium Fertilizer on Yield an dQuality of Asparagus (Asparagus officinalis)
ผู้เขียน ประเสริฐ หนูจีน , สนั่น รัตนานุกูล , ศักดิ์ชาย วรามิตร, ภคินี อัครเวสสะพงศ์
ปีที่พิมพ์ 2535 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
บทคัดย่อ การศึกษาอิทธิพลของอัตราปุ๋ย N – P – K ที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่ง ได้ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ในดินชุดโคราชที่มีจุดประสีเทา (fine – loamy , Siliceous, isohyperthermic, Aquic Oxic Paleustults) ระหว่างปี 2530 ถึงปี 2532 โดยใช้ปุ๋ย N, P และ K อย่างละ 3 อัตรา คือ 20 , 30 และ 40 กก./ไร่ของ N, P2o5 และ K2O และมีแปลงไม่ใส่ปุ๋ยเป็นแปลงเปรียบเทียบ วางแผนการทดลองแบบ 3 x 3 x 3 + 1 factorial จัดในรูป Randomized Complete Block ทำการทดลอง 3 ซ้ำ พบว่าผลผลิตที่ได้จากการใส่ปุ๋ยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากไม่ใส่ปุ๋ย 73, 129 และ144% ในปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ตามลำดับ ในปีแรกการใส่ปุ๋ย N-P-K ทุกอัตรา ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกัน ผลผลิตในปีที่ 2, ปีที่ 3 และ ผลผลิตรวม 3 ปี มีการตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ย N และ P (P<0.05) และ N กับ P มี interaction กัน โดยใส่ N ต่อ P2O5 ในปีที่ 2 ปีที่ 3 และรวม 3 ปี ตามลำดับ การทดลองนี้ไม่พบว่าหน่อไม้ฝรั่งตอบสนองต่อปุ๋ย K ในด้านคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งที่ใส่ปุ๋ย N-P-K อัตราต่าง ๆ นั้น ไม่แตกต่างกันมากนัก ปริมาณเส้นใยจะสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อใส่ปุ๋ย N และ ปุ๋ย K มากขึ้น แต่อัตราปุ๋ยต่าง ๆ ไม่มีผลต่อความหวานของหน่อไม้ การใส่ปุ๋ยมีผลทำให้ปริมาณหน่อมากขึ้นและขนาดหน่อใหญ่ขึ้น ปุ๋ย P มีอิทธิพลต่อปริมาณ และขนาดหน่อมากกว่า ปุ๋ย N และ K
ABSTRACT The effects of NPK on quality and yield of asparagus grown on Korat gray mottled soil (fine – loamy, siliceous, isohyperthermic, Aquic Oxic Paleustults) was investigated as Sisaket Horticultural Research Centre from 1987 to 1989. Three replications of 20, 30 and 40 kg/rai/year of N, P2O2 and K2O in 3 x 3 x 3 treatment combinations plus a check treatment were used to perform this RCB experiment. The yield from fertilized treatments averaged 73, 129 and 144 percent hight than the check respectively from the first to third year. No yield differences were obtained among these treatments in the first year but yield responding to nitrogen and phosphorus were difinite (p<0.05) in the second and thired year with positive interaction between the two sources, N to P2O2 ratio fo 1 : 1 at 30 kg/rai produced the optimum annual and combined yields of 704 kg in second year and 749 kg in third year which combined to 2,718 kg/rai. This was not found in any responsive to potassium. Spear quality did not differ under various fertilizer combinations. Increasing in nitrogen and potassium fertilizer rates slightly increased in fiber content but total soluble solid (sugar content) of all fertilizer treatments was normal. Fertilizer application produced an overall greater number of larger spear than the check treatment. The effect is attributed more to phosphorus than the nitrogen or potassium fertilizer sources.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: