ชีววิทยาบางประการของหนูพุกใหญ่

Published มีนาคม 14, 2010 by SoClaimon

ผ่านทางTHAI AGRICULTURE RESEARCH JOURNAL Database.

บทคัดย่อวารสารวิชาการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร Department of Agriculture
ชื่อเรื่อง ชีววิทยาบางประการของหนูพุกใหญ่
(ภาษาอังกฤษ) Some Biological Aspects of the Great Bandicoot (Bandicota indica) Bechstein
ผู้เขียน พวงทอง บุญทรง
ปีที่พิมพ์ 2527 ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
บทคัดย่อ หมูพุกใหญ่ที่ใช้ในการศึกษา คัดจาก อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และนำมาขยายพันธุ์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางร่างกาย ตั้งแต่อายุ 1 วันถึง 360 วัน นอกจากนี้ ยังศึกษาภาวะวัยเจริญพันธุ์ของตัวผู้และตัวเมีย ความสามารถในการขยายพันธุ์ และความยืนนานของอายุ สำหรับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับลักษณะต่าง ๆ ของหนูพุกใหญ่ใช้วิธี regression line แบบ the power function model ผลการศึกษาพบว่าหนูพุกใหญ่ตัวผู้ถึงภาวะวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่อายุ 120 วันจนถึง 180 วัน และตัวเมียตั้งแต่อายุ 120 วัน ถึง 150 วัน วงรอบการเป็นสัดของตัวเมียโดยเฉลี่ย 8.0 +- 1.2 วัน ระยะตั้งท้องกินเวลา 26.6 +- 1.6 วัน ตัวเมียสามารถรับการผสมพันธุ์หลังจากคลอดลูกได้ใน 24 ชม. จำนวนลูกต่อครอก 6.6 +- 2.9 ตัว ตัวเมียหลังจากช่องคลอดเปิดแล้วสามารถให้ลูก 1-2 ครอกในเวลา 1 ปี อัตราส่วนทางเพศของลูกหนู ตัวผู้ต่อตัวเมียเท่ากับ 1 ต่อ 1.04 หนูพุกใหญ่ที่มีอายุตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย การพยากรณ์อายุของหนูกพุกใหญ่สามารถคำนวณได้โดยใช้ค่าของน้ำหนัก ความยาวหัวถึงลำตัว ความยาวหาง ความยาวตีนหลังและความยาวใบหู การศึกษาความยืนนานของอายุ พบว่า ตัวผู้อายุยืนกว่าตัวเมีย คือ ตัวผู้อายุ 2.5-3.3 ปี ส่วนตัวเมียอายุ 1.5-2.7 ปี
ABSTRACT The great bandicotts, Bandicota indica used in the study were trapped from Nakhon Pathom Province. they were bred and maintained in the laboratory of the Agricultural Zoology group, Department of Agriculture. Data on reproduction, maturity, growth rate, development and longevity were recorded as part of a biological study of this species The male bandicoots reached maturity as early as 120 days and up until 180 days of age. for the females the perforation of the vagina appeared at the age of 120 days to 150 days. estrus cycles were 8.0 +- 1.2 days on the letter size of 6.6 +- 2.9 youngs on average. The female could have 1 – 2 litters per year. There is sexual dimorphism in this species. Males are bigger than females. Figures of correlation between age and body weight, head and body length, tail length, including ear length, are shown, for age determination. The longevity of the females varied from 1.5-2.7 years, while males could live as long as 2.5-3.3 years.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: