เร่งสร้างมาตรฐานผู้สอบบัญชี เตรียมพร้อมรับวิกฤติปี’53

Published กุมภาพันธ์ 18, 2010 by SoClaimon

เร่งสร้างมาตรฐานผู้สอบบัญชี เตรียมพร้อมรับวิกฤติปี’53 – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

29 ตุลาคม 2552, 06:00 น.

bkqkpjhbmggyxc7vavmoaqjb3k75xao0gyho8tc91iswovzfmzdju

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล

เพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอยู่ได้ โดยไม่กระทบกระเทือน เกิดการเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน ข้อมูลด้านบริหารการเงินการบัญชีอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพเกิดความเสี่ยงน้อย…

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวน ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และเป็นผลทำให้ธุรกิจของสหกรณ์เกิดความเสี่ยง ดังนั้นเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำเนินงานอยู่ได้ โดยไม่กระทบกระเทือน เกิดการเสริมสร้างระบบควบคุมภายใน ข้อมูลด้านบริหารการเงินการบัญชีอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพเกิดความเสี่ยงน้อย อีกทั้งสหกรณ์พึงพอใจการควบคุมคุณภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพจากผู้สอบบัญชีฯภาคเอกชน ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ปี 2553-2554

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดการสัมมนา บ่งชี้อนาคตเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณ์ไทย (Indicating Future of the Financial Economic of Thai Cooperatives) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถ.วิภาวดี-รังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ ให้แก่ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ที่จัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมขึ้น การสัมมนาในครั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการบริหาร จัดการ  และเสริมสร้างความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวน

ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ระบบควบคุมภายในจะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น ต้องยืนอยู่บนแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถนำมาพัฒนาสู่ความยั่งยืนบนพื้นฐานการให้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการจัดการธุรกิจ การตลาด ภายใต้การผลิต การจัดการในรูปแบบของธุรกิจกลุ่ม ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมั่นคงยั่งยืน ซึ่งการรวมกลุ่มการบัญชีที่ได้มาตรฐานโปร่งใส ตรวจสอบได้จะช่วยให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติได้อย่างเข้มแข็ง.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: