เกษตรตื่นภาวะโลกร้อนกระทบความมั่นคงอาหาร

Published กุมภาพันธ์ 17, 2010 by SoClaimon

3 กรกฎาคม 2552, 12:58 น.

เกษตรตื่นภาวะโลกร้อนกระทบความมั่นคงอาหาร – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

bkqkpjhbmggyxc7vwtbosdekowbqmaixag7qgjsmquhdthvfm1de1

รมว.เกษตรฯมอบให้ สศก.ยกร่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขึ้น จัดทำข้อมูลภาคเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซในเวทีโลก …

วันนี้(3ก.ค .) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ยกร่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้น ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อจัดทำข้อมูลภาคเกษตรในการลดการปล่อยก๊าซในเวทีโลก รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดทิศทางวิจัยทั้งเชิงวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ในประเด็นแนวทางการลดการปล่อยก๊าซที่เหมาะสม การลดผลกระทบ และการปรับตัวต่อภาวะโลกร้อน ตลอดจนนโยบายและมาตรการภาคเกษตร ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน รวมถึงผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องภาวะโลกร้อนโดยจัดทำแผนงาน โครงการประจำปีเพื่อทำการศึกษา วิจัย ส่งเสริมสนับสนุนการปรับตัวและการบรรเทาปัญหาโลกร้อน ตลอดจนจัดกิจกรรมหรือการสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ในเรื่องภาวะโลกร้อนต่อภาคเกษตรและความมั่นคงทางอาหารให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องอีกด้วย

ทั้งนี้ รมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน ผ่านคณะกรรมการแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน โดยมีแผนงานการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน โดยได้รับงบประมาณในปี 2551 จำนวน 40 ล้านบาท เป้าหมายพื้นที่ 50,000 ไร่ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามงบปกติภายใต้กิจกรรมอื่นๆ ของหน่วยงานในสังกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาและไม่มีข้อมูลที่สะท้อนมาตรการในการ ดำเนินงานของกระทรวง เรื่องโลกร้อนได้อย่างชัดเจนมากนัก จึงได้ให้กรมพัฒนาที่ดินเร่งประสานงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ ของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ให้ใกล้ชิดและต่อเนื่องมากขึ้น เพื่อให้แผนฯ เป็นรูปธรรม สามารถลงสู่การปฏิบัติได้โดยเร็ว ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: