ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

“จุดฟ้าอันดามัน” ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ แห่งทะเลอันดามัน พฤศจิกายน 8, 2014

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05078150757&srcday=2014-07-15&search=no

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 26 ฉบับที่ 579

เทคโนโลยีการประมง

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์

“จุดฟ้าอันดามัน” ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ แห่งทะเลอันดามัน

วันนี้ “จุดฟ้าอันดามัน” นับเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวใหม่ ที่กรมประมงกำลังเร่งผลักดันให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงเป็นอาชีพกันมากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ “จุดฟ้าอันดามัน” ได้รับการยอมรับในวงการนักชิมว่าเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยสุดยอด ที่ผ่านมา เกษตรกรสามารถขายได้ในราคาสูงกว่าปลากะรังชนิดอื่นๆ ราคาขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 800-1,200 บาท

ในอดีต ชาวประมงนิยมนำลูกปลากะรังจากธรรมชาติมาเลี้ยงในกระชัง ซึ่งปริมาณการเลี้ยงไม่แน่นอน ขณะเดียวกันปริมาณปลาตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว กรมประมงเล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงพัฒนาแนวทางเพาะเลี้ยงปลาจุดฟ้าในระบบกระชัง ที่มีอัตราการรอดสูงถึง 90% และสามารถเลี้ยงได้ในทุกพื้นที่ที่ติดชายทะเล สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงปลาชนิดนี้ในกระชังอย่างแพร่หลาย ทั้งในฝั่งอันดามันและอ่าวไทย

“จุดฟ้าอันดามัน”

คำว่า “จุดฟ้าอันดามัน” เป็นชื่อเรียกใหม่ของปลากะรังจุดฟ้า ในอดีตชาวประมงส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการเรียกปลากะรังตามภาษาท้องถิ่นว่า ปลาเก๋า ปลาตุ๊กแก ปลากุดสลาด ขณะที่ชาวประมงฝั่งภาคตะวันออกนิยมเรียกปลาชนิดนี้ว่า ปลาย่ำสวาท โดยธรรมชาติ ปลาชนิดนี้มักอาศัยอยู่ตามแนวหินหรือแนวปะการัง พบในทะเลที่ความลึกตั้งแต่ 3-100 เมตร มักกินสัตว์น้ำขนาดเล็ก เช่น กุ้ง ปลา ปลาหมึก เป็นอาหาร ปลาจุดฟ้า มีจุดเด่นอยู่ที่บริเวณแก้มที่มีจุดสีฟ้า ลำตัวยังเรียวยาว แตกต่างจากปลาเก๋าที่มีลักษณะตัวลำตัวป้อมกว่าอย่างเห็นได้ชัด

ในช่วงเดือนเมษายนปีนี้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ กรมประมง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในฝั่งทะเลอันดามัน ร่วมมือกันผลักดันให้ “ปลากะรังจุดฟ้า” เป็นอาชีพทางเลือกใหม่แก่ชาวประมง

ดร. พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สวก. ได้สนับสนุนทุนวิจัย โครงการ “ต้นแบบการผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์” แก่สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง เป็นระยะเวลา 5 ปี ระหว่าง วันที่ 18 สิงหาคม 2553 – 17 สิงหาคม 2558 เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลากะรังมูลค่าสูง 3 ชนิด คือ ปลาหมอทะเล ปลากะรังจุดฟ้า และปลากะรังเสือ เพื่อผลิตลูกพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ และมีปริมาณเพียงพอต่อการดำเนินการในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเร่งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ และช่วยการอนุรักษ์พันธุ์ปลากะรังในธรรมชาติไปพร้อมๆ กัน

ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยสามารถผลิตลูกพันธุ์ปลากะรังทั้ง 3 ชนิด จำหน่ายให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงาและกระบี่ เพื่อนำไปอนุบาลและจำหน่ายต่อให้ผู้บริโภคแล้ว จำนวน 223,930 ตัว คิดเป็นมูลค่า 12,763,140 บาท ขณะเดียวกัน สวก. ต้องการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผ่านการท่องเที่ยว เริ่มจากเปลี่ยนชื่อเรียกปลาชนิดนี้ว่า “จุดฟ้าอันดามัน” เพื่อเป็นเครื่องหมายการค้าที่สร้างการรับรู้และจดจำ และผลักดันให้ปลากะรังทั้ง 3 ชนิด เป็น “เมนูเอกลักษณ์” สร้างจุดขายให้กับ 3 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นการซื้อและการบริโภคปลาชนิดนี้อย่างสม่ำเสมอ

“ปัจจุบัน เกษตรกรสามารถจำหน่ายปลากะรังจุดฟ้า ในราคา กิโลกรัมละ 1,200 บาท ปลาหมอทะเล กิโลกรัมละ 500-600 บาท ปลาเก๋าเสือ กิโลกรัมละ 450-500 บาท ปลาเหล่านี้เป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง ไต้หวัน และจีน สวก. มั่นใจว่า โครงการนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต” ดร. พีรเดช กล่าวในที่สุด

เทคนิคการเพาะเลี้ยง “จุดฟ้าอันดามัน”

“กะรังจุดฟ้า” เป็นปลาที่สามารถเปลี่ยนเพศได้ ขนาดสมบูรณ์เพศ อายุประมาณ 3 ปี น้ำหนักตัว ประมาณ 3 กิโลกรัม จะเป็นเพศเมียทั้งหมด เมื่อปลาเจริญเติบโตมีน้ำหนักตัวประมาณ 7 กิโลกรัม ก็จะเปลี่ยนเป็นเพศผู้ ดังนั้น การผสมพันธุ์ของปลาชนิดนี้ในธรรมชาติจะเกิดจากปลาเพศผู้ที่มีขนาดใหญ่กับปลาเพศเมียที่มีขนาดเล็กกว่า

โดยฤดูกาลผสมพันธุ์ระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเมษายน โดยสามารถวางไข่ได้ 208,000-269,500 ฟอง ต่อตัว ซึ่งปริมาณและคุณภาพของไข่ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของตัวปลา

ดร. วารินทร์ ธนาสมหวัง หัวหน้าโครงการต้นแบบผลิตพันธุ์ปลากะรังที่มีมูลค่าสูงเชิงพาณิชย์ เล่าให้ฟังว่า “กะรังจุดฟ้า” เป็นปลาที่เลี้ยงง่ายแต่เพาะพันธุ์ยาก ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยใช้ฝั่งอันดามันเป็นสถานที่เลี้ยง เพราะน้ำทะเลสะอาด และมีค่าความเค็ม 20 ppt ขึ้นไป ปัจจุบันสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้ ประมาณ 5-10%

ส่วนปัญหาอุปสรรคที่พบคือ การเพาะขยายพันธุ์ในระยะอนุบาล เนื่องจากปลาชนิดนี้มีขนาดตัวเล็กมาก จึงต้องใช้อาหารที่มีขนาดเล็กคือ ลูกของโคพีพอด (แพลงตอน) เพื่อให้ลูกปลากินได้ เนื่องจากไม่สามารถเพาะพันธุ์ลูกของโคพีพอดได้ในปริมาณมากๆ ได้ จึงเป็นข้อจำกัดในการเลี้ยง หากสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จะช่วยให้ปลากะรังจุดฟ้ามีอัตราการรอดที่สูงขึ้น

เนื่องจากจุดฟ้าเป็นปลาแปลงเพศได้ โดยช่วงแรกเป็นระยะตัวเมีย พออายุ 3 ปีขึ้นไป จะเป็นตัวผู้ กรมประมงจึงต้องผลิตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใหม่อยู่เรื่อยๆ โดยมีฟาร์มเพาะเลี้ยง 2 แห่ง ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ เช่น จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสตูล และจำหน่ายลูกพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรในราคาถูก โดยกะรังจุดฟ้า ขายนิ้วละ 30 บาท กะรังเสือ ขายนิ้วละ 10 บาท ปลาหมอทะเล ขายนิ้วละ 40 บาท

ปัจจุบันเกษตรกรนิยมนำลูกปลาจุดฟ้า ขนาด 3-5 นิ้ว ไปเพาะเลี้ยงต่ออีก 7-8 เดือน ก็จับขายได้ การเลี้ยงปลาจะเลี้ยงได้ประมาณปีละ 1 รุ่น เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง 8 เดือน ต่อรุ่น เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้หลายกระชัง แต่ละกระชังจะมีปลาอายุไม่เท่ากัน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงมีปลาส่งขายได้ตลอดทั้งปี ปลาจุดฟ้าเป็นที่นิยมของผู้ซื้อในต่างประเทศ เช่น จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน และมาเลเซีย โดยส่งออกในลักษณะปลามีชีวิต จึงขายได้ในราคาดี

ในการนี้ สวก. ได้พาเยี่ยมชมฟาร์มเลี้ยงปลาจุดฟ้าในกระชังของ “คุณชาตรี ไตรทอง” ที่จังหวัดภูเก็ต คุณชาตรี เล่าว่า ฟาร์มแห่งนี้ เป็นของนักลงทุนชาวไต้หวัน ตนรับหน้าที่ดูแลการเลี้ยงปลาทั้งหมด จำนวน 174 กระชัง

ฟาร์มแห่งนี้ นำเข้าพันธุ์ปลาจุดฟ้ามาจากประเทศไต้หวันและอินโดนีเซีย ในราคานิ้วละ 100 บาท

กระชังหนึ่งจะเลี้ยงปลา ประมาณ 2,000-3,000 ตัว โดยใช้ลูกปลาขนาด 4-5 นิ้ว ปล่อยเลี้ยงในกระชัง ขนาด 4×4 เมตร

ที่นี่นิยมใช้เหยื่อปลาสดไปบดเพื่อเป็นอาหารเลี้ยงลูกปลา โดยจะให้อาหาร วันละ 1 ครั้ง ในช่วงบ่าย แต่ละวันจะต้องใช้เนื้อปลาสด ประมาณ 3,000 กิโลกรัม โดยซื้อเหยื่อปลาสดในราคา กิโลกรัมละ 11-13 บาท

ปัจจุบันสามารถส่งปลาออกขายที่ฮ่องกงทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 100 กล่อง กล่องละ 7 ตัว หรือประมาณ 700 ตัว ต่อสัปดาห์ ขายปลาในราคากิโลกรัมละ 900-1,000 บาท

คุณชาตรี บอกว่า ปัญหาที่พบบ่อยในทุกช่วงฤดูกาลคือ ไวรัสปลาทะเล ทำให้ปลามีอาการท้องอืด เป็นโรคท้องป่อง แต่สามารถแก้ไขโดยการให้ยา เกษตรกรจะใช้เวลาเลี้ยงปลาจุดฟ้า ประมาณ 18 เดือน ก็จับปลาออกขายได้ โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยตัวละ 7-9 ขีด ลูกค้านิยมนำปลาจุดฟ้าไปแปรรูปเป็นเมนูซาซิมิ เนื่องจากปลาชนิดนี้มีเนื้อนุ่ม และมีรสชาติอร่อยมาก เหมาะกับการรับประทานสด

ชาวประมงผนึกกำลังสร้างฐานการผลิต-ตลาด

คุณพลัฎฐ์ จันทร์โศภิน ที่ปรึกษา บริษัท แปซิฟิก ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจุดฟ้าเล่าให้ฟังว่า กลุ่มชาวประมงส่วนใหญ่เล็งเห็นว่า “จุดฟ้า” จะเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ดี จึงร่วมมือกันสร้างภาคีเครือข่ายชาวประมงใน 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน ในรูปสหกรณ์ประมง เพื่อควบคุมดีมานด์และซัพพลายของปลากะรังจุดฟ้า

โดยสหกรณ์จะรับซื้อลูกปลาทั้งหมดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต ซึ่งเป็นลูกปลาอายุ 1 เดือน ความยาว 1-2 นิ้ว เพื่อนำไปอนุบาลต่ออีก 3-4 เดือน เมื่อปลามีขนาด 5 นิ้ว จึงจำหน่ายให้สมาชิกนำไปเพาะเลี้ยงต่ออีก 8 เดือน โดยสหกรณ์แห่งนี้จะรับซื้อผลผลิตคืนจากสมาชิกทั้งหมด เพื่อส่งขายต่างประเทศและในประเทศ รวมทั้งวางแผนเปิดร้านอาหารจำหน่ายอาหารทะเลที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตอีกทางหนึ่ง

ประกวดสุดยอดเมนูจุดฟ้าอันดามัน ชิงถ้วยพระราชทาน

อีกหนึ่งก้าวของการส่งเสริมที่ สวก. ได้ร่วมมือกับกรมประมง หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน คือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์อาหาร “สุดยอดเมนูจุดฟ้าอันดามัน” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 โฮมเวิร์ค ภูเก็ต

ดร. พีรเดช ผู้อำนวยการ สวก. กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันประดิษฐ์อาหาร “สุดยอดเมนูจุดฟ้าอันดามัน” เป็นการแข่งขันที่ใช้ปลาจุดฟ้าอันดามันเป็นวัตถุดิบหลักในการแข่งขัน และสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูต่างๆ ซึ่งเมนูอาหารที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำมาเป็นอาหารประจำจังหวัดภูเก็ต และจะบรรจุในรายการอาหารของโรงแรม และร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ขณะที่ คุณนิวัติ สุธีมีชัยกุล อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปลากะรัง ที่ประกอบด้วย 3 สายพันธุ์ คือ ปลากะรังจุดฟ้า ปลากะรังเสือ และปลาหมอทะเล ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ดังนั้น หากมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันสร้างดีมานด์ หรือความต้องการหรือการตลาดเชิงรุก โดยเชื่อมโยงการตลาดกับการท่องเที่ยว และผลักดันให้ปลากะรังทั้ง 3 ชนิด เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดชายฝั่งอันดามัน คือ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา ได้แล้ว จะช่วยให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น และยังเป็นอาชีพทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย

“ในความร่วมมือครั้งนี้ จะมีการนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตก่อน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่าปีละ 10 ล้านคน มีความพร้อมและศักยภาพในด้านต่างๆ สามารถขนส่งปลาจุดฟ้าอันดามันไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศได้อย่างสะดวก ดังนั้น การที่จะผลักดันให้ปลาจุดฟ้าอันดามันให้เป็นเอกลักษณ์ของอาหารประจำถิ่นจังหวัดภูเก็ต ไม่น่าเป็นเรื่องที่ยากมากนัก

หากท่านใดสนใจ อยากลงทุนเลี้ยง “จุดฟ้าอันดามัน” ก็ควรศึกษาทำเล ตลาด และอุปนิสัยของปลาให้ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับโครงการเลี้ยงปลากะรังจุดฟ้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) โทรศัพท์ (02) 579-7435 หรือ http://www.arda.or.th ในวันและเวลาราชการ

น้ำทะเลผงจากเกลือ

สูตร ครูกรรณิการ์ ระหว่างบ้าน

ชำนาญ ทองเกียรติกุล

ในปัจจุบันมีผู้นิยมเลี้ยงปลาสวยงามกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาทะเลสวยงาม แต่อุปสรรคอย่างหนึ่งคือ น้ำทะเล ที่นำมาใช้เลี้ยง ถ้าเป็นพื้นที่ใกล้ชายทะเลก็จะไม่ปัญหา แต่พื้นที่ห่างไกลก็จะต้องพึ่งพาน้ำทะเล

โดยเฉพาะน้ำทะเลเทียม แต่เดิมนั้นจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันเมืองไทยก็สามารถผลิตน้ำทะเลเทียมหรือน้ำทะเลผงได้ อย่างเช่น หน่วยงานวิจัยและพัฒนา สำนักผู้เชี่ยวชาญและสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในขณะเดียวกัน ครูกรรณิการ์ ระหว่างบ้าน ครูสอนวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ก็เป็นผู้หนึ่งที่ศึกษาค้นคว้า ด้วยความที่เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้ทะเลและอยู่ในเขตชุมชนที่มีอาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพหลัก จึงเสาะแสวงหาความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้นักเรียน โดยเฉพาะความรู้จากชุมชนในท้องถิ่นนอกเหนือจากทางอินเตอร์เน็ต แล้วนำมาทดลองได้ผลบ้าง ไม่ได้ผลบ้าง โดยเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน เนื่องจากครูกรรณิการ์นั้นจบมาทางด้านศิลปะ แต่มาสอนวิทยาศาสตร์

สิ่งหนึ่งที่ครูกรรณิการ์ หยิบมาทดลองคือ ทำน้ำทะเลเทียม (ผง) ทำมาหลายครั้งก็มาสรุปว่าการใช้น้ำสุดท้ายของการทำนาเกลือ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า น้ำปลง มาเป็นส่วนประกอบสำคัญ ใช้เวลากว่า 3 เดือน ถึงจะประสบความสำเร็จ ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนสามารถทำทะเลเทียม (ผง) ออกมาจำหน่ายในราคาถุงละ 80 บาท

วิธีการทำ

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมน้ำเกลือในการทำน้ำทะเลผง

1. นำน้ำทะเลจากนาปลง จำนวน 20 ลิตร ใส่ในอ่างพลาสติก จำนวน 1 ใบ

2. ปรับสภาพ พีเอช ของน้ำและการตกตะกอน ใส่ปูนขาว ผงคลอรีน คนให้เข้ากัน เพื่อจับโลหะหนักและสิ่งปนเปื้อนให้ตกตะกอน ตั้งทิ้งไว้ 3 วัน สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและวัดค่าความถ่วงจำเพาะด้วยเครื่องวัดค่าถ่วงจำเพาะของน้ำ (ไฮโดรมิเตอร์) ให้เท่ากับ 30 และวัด พีเอช ของน้ำทะเลให้ค่าเท่ากับ 8 ขึ้นไป ถ้าไม่ถึงให้เติมปูนขาว

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเกลือในการทำน้ำทะเลผง

1. ใส่น้ำที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 ลงในอ่างพลาสติกที่ปูด้วยผ้ายาง 3 อ่าง อ่างละ 5 ลิตร ตากน้ำทะเลติดต่อกัน 4 สัปดาห์ เก็บเกลือทุกวัน จนกว่าจะหมดหรือไม่มีผลึกเกลือ

2. นำเกลือที่ได้ไปตากแดดให้แห้ง 1 วัน จากนั้นใส่ภาชนะปิดให้มิดชิดป้องกันเกลือดูดความชื้น

3. นำน้ำเกลือที่เหลือจากการเก็บเกลือมาใส่ถังพลาสติก

ขั้นตอนที่ 3 การเตรียมน้ำดีเกลือ

1. ตวงน้ำทะเลที่เหลือจากการเก็บเกลือจากขั้นตอนที่ 2 จำนวน 10 ลิตร ใส่ถังพลาสติกวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำทะเล ค่า พีเอช และใส่ปูนขาวเพื่อปรับค่า พีเอช ครั้งละ 50 กรัม ให้ค่า พีเอช เท่ากับ 8 ขึ้นไป จึงจะหยุดใส่ปูนขาว

2. นำน้ำทะเลที่ปรับค่า พีเอช แล้วตากแดดเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจะได้น้ำดีเกลือเพื่อใช้ทำน้ำทะเลผง

ขั้นตอนที่ 4 การทำน้ำทะเลผง

1. นำเกลือที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 2 มาผสมกับน้ำดีเกลือ จากขั้นตอนที่ 3 ในอัตราส่วน ระหว่างน้ำดีเกลือ:เกลือ สูตรที่ 1 อัตราส่วนเท่ากับ 1:1, สูตรที่ 2 อัตราส่วนเท่ากับ 1:2 และ สูตรที่ 3 อัตราส่วนเท่ากับ 2:1 นำไปตากแดดติดต่อกันเป็นเวลา 3 วัน วันละ 6 ชั่วโมง จะเกิดตกผลึกของเกลือ ซึ่งจะเรียกว่า น้ำทะเลผง

2. ตักน้ำทะเลผงขึ้นใส่ถาดพลาสติกตากให้แห้งเก็บน้ำทะเลผงใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดเพื่อกันการดูดความชื้น การเก็บรักษาจะต้องไว้ในสถานที่แห้ง หากเปิดปากถุงใช้แล้วควรปิดปากถุงให้สนิททุกครั้ง

การใช้ นำน้ำทะเลผง ประมาณ 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำสะอาด 1,000 ลิตร เพิ่มอากาศลงในน้ำด้วยปั๊มน้ำ จะต้องกรองน้ำก่อนไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสิ่งที่ควรระวังอย่างมากคือ ไม่ควรทิ้งน้ำทะเลที่ใช้แล้วลงดินหรือแหล่งน้ำจืดโดยตรง เพราะความเค็มจากน้ำอาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

 

นักวิจัย ม. เกษตรฯ และ มทร. ล้านนา น่าน ค้นพบ ปลาเลียหินน้ำว้า ปลาชนิดใหม่ของโลก ตุลาคม 23, 2014

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05095150657&srcday=2014-06-15&search=no

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ปีที่ 26 ฉบับที่ 577

เทคโนโลยีการประมง

จุไร เกิดควน

นักวิจัย ม. เกษตรฯ และ มทร. ล้านนา น่าน ค้นพบ ปลาเลียหินน้ำว้า ปลาชนิดใหม่ของโลก

ผศ.ดร. ปรัชญา มุสิกสินธร และ คุณศักดา อาบสุวรรณ นักวิจัยจากภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อาจารย์อมรชัย ล้อทองค้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ค้นพบปลาเลียหินน้ำว้า (Garra waensis) ปลาชนิดใหม่ของโลก ซึ่งจัดอยู่ในสกุลปลาเลียหิน (Garra) วงศ์ปลาตะเพียน

ลักษณะเด่นคือ มีจานดูดบริเวณริมฝีปากล่างสำหรับยึดเกาะกับผิวของหิน มีเกล็ดที่มีจุดสีส้มแดงกระจายอยู่บนลำตัว และมีก้านครีบหลังที่แตกแขนง 7 ก้าน ปลาชนิดนี้มีการแพร่กระจายในลุ่มแม่น้ำว้า ในเขตอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เท่านั้น ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ชั้น A ของระบบแม่น้ำเจ้าพระยา สองฟากฝั่งลำห้วยสาขาของแม่น้ำว้าในเขตอำเภอดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีความครึ้มเย็นตลอดปี ไม่มีพื้นที่ทำการเกษตรในบริเวณดังกล่าว ดังนั้น ปลาชนิดนี้จึงเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำของอำเภอบ่อเกลือได้เป็นอย่างดี

นักวิจัยได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ในปัจจุบันป่าต้นน้ำในเขตอำเภอบ่อเกลือกำลังถูกคุกคามก็ตาม ปลาชนิดนี้มีชื่อเรียกท้องถิ่นว่า “ปลามันหัวแข็ง” สามารถพบได้ตลอดปี และเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่นำมาเป็นอาหารของคนในชุมชนเขตอำเภอบ่อเกลือ

อย่างไรก็ตาม หากป่าต้นน้ำของอำเภอบ่อเกลือยังถูกคุกคามมากขึ้น มีพื้นที่ทำการเกษตรมากขึ้น น่าจะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของปลาชนิดนี้อย่างแน่นอน การค้นพบปลาชนิดนี้ แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์เชิงชีววิทยาของลุ่มน้ำน่านตอนบน ซึ่งมีชนิดปลาเฉพาะถิ่นถึง 7 ชนิด และยังมีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์อีกในอนาคต

 

เลี้ยง…ปู…ตาม (บัง) “อารมณ์” เมษายน 27, 2014

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย-ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05091150157&srcday=2014-01-15&search=no

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 26 ฉบับที่ 567


เทคโนโลยีการประมง

มูลนิธิสยามกัมมาจล

เลี้ยง…ปู…ตาม (บัง) “อารมณ์”

“เมื่อก่อน หาอะไรมาวางปากรู…เดี๋ยวปูดำกล้ามใหญ่ๆ หนีบขึ้นมาให้จับ” 

คือ คำบอกเล่าของคนชุมชนบ้านในทอน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ที่อธิบายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ในอดีต ที่ปูดำ ขนาด 1 กิโลกรัม หาได้ง่ายดาย

แต่หลังเหตุการณ์สึนามิผ่านไป ความอุดมสมบูรณ์ที่เคยมีกลับลดน้อยลง วิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

จากเดิมที่เคยยึดอาชีพประมงก็เปลี่ยนไปประกอบอาชีพรับจ้างทำสวนยางนอกหมู่บ้าน ไม่เว้นแม้แต่กลุ่มแม่บ้าน หรือเยาวชน ต่างพากันออกนอกชุมชนทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

การลดจำนวนของเรือประมงที่เคยเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ก่อให้เกิดการเข้ามาของ “กลุ่มทุน” ภายนอกที่หวังผลประโยชน์จาก “ปูดำ”

นั่นยิ่งทำให้จำนวนปูดำ อาหารประจำถิ่นของชุมชนบ้านในทอนลดลงตามไปด้วย เพราะกลุ่มทุนจากภายนอกใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำผิดประเภท จนทำให้อัตราการเจริญเติบโตของปูลดจำนวนลงอย่างเห็นได้ชัด

คุณถนอม รอดเสน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านในทอน ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กล่าวว่า ปัจจุบันชาวบ้านไม่มีการหาปลาหรือปลูกผักกินเองอีกแล้ว ของทุกอย่างต้องซื้อกินหมด แม้จะมีราคาแพงก็ตาม เพราะชาวบ้านไม่ได้ออกทะเลเหมือนแต่ก่อน ทรัพยากรที่มีอยู่จึงถูกบุคคลอื่นเข้ามาหาประโยชน์

ซึ่งทุกคนมุ่งแต่จะหาเงินอย่างเดียว จนหลงลืมและละเลยทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ฉะนั้น ถึงเวลาแล้วที่คนในชุมชนต้องรวมตัวคิดกันใหม่ จะปล่อยไปแบบนี้เรื่อยๆ ไม่ได้อีกต่อไป

“เดี๋ยวนี้ปูตัวใหญ่ๆ หายากขึ้นทุกที มีแต่ตัวเล็กๆ เท่านั้น เพราะมีคนจากภายนอกเข้ามาหากันเยอะ ปูก็โตไม่ทัน เมื่อก่อนปูตัวละกิโลกว่าๆ หาได้ง่ายมาก แต่เดี๋ยวนี้ตัวละครึ่งกิโลยังหายากเลย” คุณอารมณ์ เสลา หรือ “บังอารมณ์” ผู้คิดริเริ่มเลี้ยงปูเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากร บอกเล่าสถานการณ์ปัจจุบัน

บังอารมณ์ เล่าต่อว่า สถานการณ์ของชุมชนขณะนี้คือ เรือประมงพื้นบ้านถูกเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาแทนที่ มีเทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำอย่างละโมบ นอกจากจะทำลายระบบนิเวศแล้ว ยังทำลายชีวิตสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กในทะเลอย่างไม่มีวันกลับ ที่สำคัญคือได้ทำลายวิถีประมงพื้นบ้านที่นับวันจะสูญหายไป ให้ย่ำแย่ลงไปทุกที

“เห็น ปูแสม ปูดำ ตัวเล็กหายากขึ้น เลยคิดเริ่มเลี้ยงปูเพื่อเพิ่มมูลค่า พอได้ปูตัวเล็กๆ มาจากการลงเลก็นำมาแยกใส่บ่อที่เลี้ยงไว้ เพราะเคยนำปูตัวเล็กๆ ประมาณ 2 นิ้ว ที่จับมาได้โยนใส่บ่อกุ้งไว้ เลี้ยงประมาณ 3 เดือน ปูตัวโตขึ้นเกือบตัวละกิโลเลย จึงคิดนำความรู้ตรงนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์”

บังอารมณ์ เล่าต่อว่า ที่คิดเลี้ยงปูเพราะต้องการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชน และต้องการแก้ปัญหาเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แผ่นดินเกิด จึงนำประสบการณ์เดิมที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในชุมชน และได้รับการหนุนเสริมจาก “โครงการเสริมสร้างชุมชนบริหารจัดการตัวเองในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ” โดยความร่วมมือของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เข้าไปเพิ่มศักยภาพให้ชุมชน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากร ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถพึ่งพาตนเองได้

สำหรับการเลี้ยงปูดำของบังอารมณ์นั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เพาะ ขยาย และเลี้ยง โดยเริ่มจากการเพาะตัวเมียให้โตเต็มที่พร้อมที่จะขยายพันธุ์ ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ไว้ 3 แห่ง คือ

1. ในป่าโกงกางสำหรับไว้เพาะแม่พันธุ์

2. บ่อที่ขุดล้อมด้วยแผ่นกระเบื้องใช้เป็นบ่อสำหรับเลี้ยง

3. ส่วนที่แยกออกมาเลี้ยงในกะละมังไว้สำหรับดูการเจริญเติบโตของปูในเรื่องของระยะเวลา การลอกคราบ การเลี้ยงอาหาร การแข็งของเปลือกปู

ซึ่งทั้ง 3 วิธี จะถูกนำมาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปูเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

บังอารมณ์ บอกว่า จากการทดลองเลี้ยงได้ระยะหนึ่ง คิดว่าการเลี้ยงปูควรเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนาที่มีการให้อาหารเสริมไปพร้อมกัน น่าจะได้ผลดีกว่า ส่วนอาหารของปู จะเป็นพวกหัวปลาจากโรงงาน เพราะมีราคาถูก

ส่วนปูตัวเล็กๆ ที่ชาวบ้านจับมาได้ ก็คิดว่าน่าจะนำมาที่ “ธนาคารปู” ให้ชาวบ้านนำปูที่ขายไม่ได้มาแลกปูแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ในป่าโกงกาง ประมาณ 5 ไร่ ที่มีการล้อมตาข่ายกั้น ให้แม่พันธุ์ปูอยู่ในบริเวณ

ลูกปูตัวเล็กๆ จะได้ลอดออกจากตาข่ายกลับสู่ธรรมชาติต่อไป…

สมาคมกุ้งไทย ชี้ผลผลิต ปี 2557 ได้ 3 แสนกว่าตัน

คุณสมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตกุ้งของประเทศไทยในปี 2557 ว่า มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 300,000-320,000 ตัน เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และมูลค่า ประมาณ 20% ส่วนปัญหาการแพร่ระบาดของโรคกุ้ง (อีเอ็มเอส) ก็ปรับตัวดีขึ้น หลังจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาการเลี้ยง ทำให้มีปริมาณผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ้น คาดว่าจะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 1-2 ปี ถึงจะแก้ไขปัญหาโรคกุ้งดังกล่าวได้อย่างเด็ดขาด และเชื่อว่าไทยจะทวงแชมป์ผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ของโลกได้สำเร็จภายใน 2 ปีข้างหน้า อย่างแน่นอน

ส่วนปัญหาการกีดกันทางการค้าในปี 2557 คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น ประเด็นเรื่อง GSP ไทยได้สิทธิ์ต่อสินค้ากุ้งแปรรูป (พิกัด 1605) ต่อไปอีก 1 ปี สำหรับปัญหา CVD สหรัฐอเมริกาพิจารณาแล้ว ไม่ใช้มาตรการนี้ และมีการอนุญาตนำเข้ากุ้งอีกเดือนละ 20,000 ตัน

“ส่วนกรณีที่สหรัฐอเมริกากล่าวหาไทยในประเด็นการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยจัดอันดับไทยอยู่ในสถานะ tier 2 watch list หลายปีติดต่อกัน และมีแนวโน้มที่จะปรับไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองการใช้แรงงานอย่างผิดกฎหมาย อยู่ในกลุ่ม tier 3 นั้น ทางสมาคมร่วมมือกับ 8 สมาคมในอุตสาหกรรมประมง จัดตั้งสมาพันธ์ประมงแห่งชาติ ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยดีขึ้นในสายตาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งทางสมาพันธ์คาดการณ์ว่า น่าจะมีข่าวดีสำหรับประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ว่า สหรัฐอเมริกาจะไม่ปรับให้ไทยอยู่ในบัญชี tier 3″ คุณสมศักดิ์กล่าว

นายกสมาคมกุ้งไทยกล่าวอีกว่า กรณีสมาคมแช่เยือกแข็งไทยขออนุมัตินำเข้ากุ้งสดจากประเทศอินเดีย และอินโดนีเซีย เดือนละ 20,000 ตัน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เนื่องจากประสบปัญหาการขาดแคลนผลผลิตกุ้งสดภายในประเทศนั้น ทางสมาคมได้ทำหนังสือถึงกรมประมงขอให้เข้มงวดการนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมจากอินโดนีเซียที่มีปัญหาโรคกุ้งอย่างรุนแรง

“เนื่องจากเกรงว่าหากนำเข้ากุ้งที่มีความเสี่ยงเรื่องโรคเข้ามาในไทย อาจจะนำเชื้อโรคกุ้งอันตรายเข้ามาซ้ำเติมอุตสาหกรรมกุ้งไทยอีกในอนาคต และร้องขอให้กรมประมงกำหนดกรอบระยะเวลาการนำเข้าให้ชัดเจนระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 เท่านั้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศที่คาดว่าจะผลิตได้มากขึ้นในปีหน้า ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป”

อนึ่ง สมาคมกุ้งไทยได้สรุปสถานการณ์กุ้งไทย ปี 2556 ว่า ไทยมีผลผลิตกุ้งประมาณ 250,000 ตัน เทียบกับ ปี 2555 ที่มีผลผลิตอยู่ที่ 540,000 ตัน สาเหตุที่ผลผลิตกุ้งลดลงถึง ร้อยละ 54 เนื่องจากผู้เลี้ยงประสบปัญหาโรค อีเอ็มเอส ทำให้กระทบต่อยอดการส่งออกกุ้งในปีที่ผ่านมา ปรับตัวลดลงถึง ร้อยละ 38 คิดเป็นมูลค่าลดลง ร้อยละ 29 ส่วนผู้ผลิตกุ้งอีกหลายประเทศล้วนประสบปัญหาโรค อีเอ็มเอส เช่นเดียวกับไทย ทำให้ ปี 2556 มีผลผลิตกุ้งเข้าสู่ตลาดโลกลดลง ร้อยละ 11 

 

ฟาร์มปัญชนิต ฟาร์มกบคุณภาพ เมืองสุรินทร์ กุมภาพันธ์ 14, 2014

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05091151156&srcday=2013-11-15&search=no

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ปีที่ 26 ฉบับที่ 563

เทคโนโลยีการประมง

พรทิพย์ รัตนะ

ฟาร์มปัญชนิต ฟาร์มกบคุณภาพ เมืองสุรินทร์

การเกษตรที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ก้าวหน้าทันโลกยุคใหม่ การปรับเปลี่ยนปรับปรุงเพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพิ่มมูลค่าและขยายฐานเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ได้กลายเป็นแรงจูงใจให้ผู้สนใจ ได้เข้ามาลงทุนและเริ่มต้นกับอาชีพด้านการเกษตร 

เช่นเดียวกับผู้หญิงคนนี้ คุณปัญชนิต มงคลฤดี วัย 33 ปี ที่ได้เลือกทางเดินใหม่ให้กับชีวิตด้วยการลงทุนทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกบขึ้นที่บ้าน จังหวัดสุรินทร์

คุณปัญชนิต เรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เอกอังกฤษธุรกิจ โดยหลังจากเรียนจบได้เข้าทำงานกับบริษัทเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งที่กรุงเทพฯ

แต่ด้วยความสนใจที่อยากจะทำอาชีพการเกษตร จึงทำให้เธอศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรในด้านต่างๆ และสุดท้ายเธอได้เลือกที่จะทำฟาร์มเพาะเลี้ยงกบ

จากมุมมองที่เห็นว่า เป็นสัตว์ที่ตลาดต้องการและมีอนาคต สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี

จากความคิดจึงนำมาสู่การเริ่มต้นการลงมือทำและศึกษาจากหนังสือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และขอคำปรึกษาจากสำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์

เวลา 1 ปี คือ เวลาที่เธอเก็บข้อมูล

พร้อมกับการเริ่มต้นทดลองเลี้ยงในบ่อซีเมนต์เล็กบริเวณหลังบ้านเพื่อหาข้อดีข้อเสีย

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ มาในวันนี้ ถือได้ว่าเธอก้าวไปสู่ความสำเร็จ จนสามารถเปิดฟาร์มในชื่อ ฟาร์มปัญชนิต

“ครั้งแรกได้ซื้อลูกกบมาเพียง 1,000 ตัว เท่านั้น หลังจากนั้นได้ทำการเลี้ยงอยู่ประมาณ 4 เดือน จึงสามารถจับขายได้ และได้ศึกษาทดลองเพาะพันธุ์รุ่นต่อๆ มาด้วยตนเอง จนเข้าปีที่ 3 จึงเริ่มสามารถขยายพันธุ์เองได้ จึงเพิ่มบ่อให้มากขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันมีบ่อปูนประมาณ 31 บ่อ และเรายังมีการเลี้ยงด้วยกระชังในบ่อดินด้วยเช่นกัน” คุณปัญชนิตกล่าว

จากความสำเร็จที่เกิดขึ้น จึงได้รับการสนับสนุนจาก ส.จ. ดิลก จารัตน์ และ ดร. ประวัติ สมเป็น ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชาวบ้านทั่วไปและผู้ที่สนใจประกอบอาชีพการเลี้ยงกบ

คุณปัญชนิต บอกว่า ทุกคนสามารถเข้ามาสอบถาม หรือซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยง พร้อมคำแนะนำทุกขั้นตอนจากทางฟาร์ม เพื่อสร้างอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้เสมอ

คุณปัญชนิตได้กล่าวถึงการเลี้ยงกบ โดยบอกว่า กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ชอบอยู่ในที่เปียกชื้น การเลี้ยงกบนั้นควรเลี้ยงในที่สงบไม่มีผู้คนพลุกพล่าน เพราะกบเป็นสัตว์ที่ตกใจได้ง่ายมาก เวลาตกใจจะไม่ยอมกินอาหาร

“กบนั้นต้องการน้ำสะอาดเพื่อการดำรงอยู่อาศัย หากไม่มีการทำความสะอาดที่เพียงพอกบจะเป็นโรคและยากต่อการรักษา” คุณปัญชนิตกล่าว

สำหรับวิธีการเลี้ยง คุณปัญชนิตได้แนะนำตั้งแต่วิธีการเตรียมบ่อปูนก่อนนำลูกกบลงเลี้ยง

“ก่อนอื่นต้องใช้น้ำแช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง หลังจากนั้นเราก็ปล่อยน้ำออกให้หมด แล้วจึงใช้ผงซักฟอกโรยให้ทั่วบ่อแล้วถูด้วยแปรงเพื่อให้สะอาด ต่อจากนั้นใช้น้ำฉีดให้เกลี้ยง และปล่อยน้ำออกเรื่อยๆ จนสะอาดไม่มีคราบผงซักฟอกเหลืออีก”

จากนั้นใช้ปูนขาวโรยให้ทั่ว แล้วทิ้งไว้พักหนึ่งจึงปล่อยน้ำเข้าบ่อให้ท่วมครึ่งบ่อพอ แล้วพักไว้ 1 คืน รุ่งเช้าจึงปล่อยน้ำออกแล้วขัดด้วยแปรงอีกรอบ และล้างด้วยน้ำให้สะอาด ไม่มีคราบปูนหลงเหลืออีก

ส่วนการเตรียมบ่อดินก็เพียงดูดน้ำออกให้หมดบ่อ แล้วจึงสาดด้วยปูนขาวรอบๆ ทั่วทั้งบ่อ หลังจากนั้นทิ้งไว้ 1 สัปดาห์ จึงค่อยปล่อยน้ำลงแล้วพักไว้สัก 3 วัน จึงนำลูกพันธุ์กบหรือปลาลงเลี้ยงได้

วิธีเลี้ยงในช่วงลูกกบอายุ 30 วัน จนถึง 60 วัน คุณปัญชนิตกล่าวว่า มีวิธีง่ายๆ คือ ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกวันหากเป็นบ่อปูน แต่หากเลี้ยงในกระชังไม่ต้องเปลี่ยน หรืออาจจะขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อดินที่ตั้งกระชัง

“หากไม่ใช่ระบบน้ำแบบถ่ายเทตลอด ก็ต้องเปลี่ยนน้ำบางส่วนทิ้งบ้าง ประมาณ 50% แล้วจึงถ่ายน้ำใหม่เข้าเพื่อให้ลูกกบสดชื่นอยู่เสมอ และยังช่วยทำให้แข็งแรงทนทานต่อโรคอีกด้วย” คุณปัญชนิตกล่าว

ส่วนอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการผสมพันธุ์และการวางไข่ของกบ ต้องไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส และไม่ควรมีอุณหภูมิที่สูงเกินไป อีกทั้งไม่ควรเลี้ยงกบหนาแน่นเกินไป อัตราการปล่อยที่เหมาะสม คือ 20 ตัว ต่อตารางเมตร

เมื่อใกล้ฤดูผสมพันธุ์ให้ลดปริมาณอาหารลง พร้อมกับมีการให้วิตามินและแร่ธาตุผสมอาหารเพื่อบำรุงระบบสืบพันธุ์

“เรื่องอาหารเราจำเป็นต้องให้ลูกกบกินวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ไม่จำเป็นต้องให้เยอะในทีเดียว พยายามให้ช้าๆ เรื่อยๆ จนหมด” คุณปัญชนิตกล่าว

อีกสิ่งที่คุณปัญชนิตจะดำเนินการอยู่เสมอคือ การคัดขนาดลูกกบให้มีขนาดตัวเท่ากันเสมอ เพราะหากไม่คัดขนาดแล้วลูกกบที่ใหญ่กว่าจะกัดลูกกบที่เล็กกว่า แล้วจะเกิดความเสียหายกับผู้เลี้ยงเอง ด้วยธรรมชาติของกบคือตัวใหญ่จะรังแกตัวเล็กกว่าเสมอ

“เมื่อลูกกบอายุ 61 วันไปแล้ว การกัดกันนั้นแทบจะไม่มีให้เห็น เราจึงค่อยมาดูแลในการให้อาหารมากขึ้น ให้กบได้กินอย่างพอเพียง พร้อมกับที่ต้องล้างบ่อให้สะอาดทุกวัน เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็น เพราะกบโตจะถ่ายของเสียเก่งมาก และยังทำให้กบแข็งแรงด้วยเช่นกัน”

คุณปัญชนิตกล่าวต่อไปว่า หลังจากเลี้ยงกบได้อายุประมาณ 2 เดือนครึ่ง ถึง 3 เดือนแล้ว จะสามารถทยอยคัดขนาดใหญ่เพื่อส่งออกขายตลาดกบเนื้อได้เป็นอย่างดี

สำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน

คุณปัญชนิตบอกว่า จะคัดพ่อแม่พันธุ์กบที่มีความพร้อม ใส่ลงในบ่อที่เตรียมไว้ในอัตราส่วน 1 คู่ ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้จับคู่และวางไข่

หลังจากที่พบว่ากบไข่แล้วในเช้าของวันต่อมา ให้จับพ่อแม่พันธุ์ออก

จากนั้นค่อยๆ เติมน้ำในบ่อให้สูงเป็น 7-10 เซนติเมตร อาจเพิ่มออกซิเจนด้วยการใช้เครื่องอัดอากาศ

“ทางที่ดีควรเติมน้ำและให้ออกซิเจนเมื่อสังเกตเห็นว่าไข่มีการพัฒนาเป็นลูกอ๊อดและมีการเคลื่อนไหวแล้ว มิฉะนั้นอาจจะเกิดการรบกวนทำให้ลูกกบตายได้” คุณปัญชนิตกล่าว

นอกจากการเลี้ยงในบ่อปูนแล้ว ยังมีการเลี้ยงในกระชังด้วย โดยคุณปัญชนิตบอกว่า

“เราแยกกระชังเลี้ยงลูกอ๊อดไว้ต่างหาก เติมน้ำในบ่อเพาะพันธุ์ ให้ได้ระดับ 5-7 เซนติเมตร หรือท่วมหลังกบ ใส่พืชน้ำ เช่น ผักบุ้ง ผักตบชวา ต้นหญ้า ใบตำลึง เพื่อเลียนแบบธรรมชาติ เราใช้บ่อดิน ขนาด 2 งาน สำหรับตั้งกระชัง 12 กระชัง เพื่อเลี้ยงลูกอ๊อด และใช้บ่อดิน ขนาด 1 งาน 2 บ่อ เพื่อเลี้ยงกบรุ่นและกบใหญ่”

ส่วนเรื่องราคาลูกกบที่ทางฟาร์มตั้งไว้ คุณปัญชนิตกล่าวว่า ในส่วนของราคาขายนั้น จะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลา

“เรื่องราคาทางเราจะไม่สามารถยืนราคาเหมือนกันทุกเดือน เพราะต้นปีและปลายปีลูกกบจะมีราคาสูงขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเป็นช่วงเดือนที่เพาะได้ยาก กบยังออกไข่น้อย ผลผลิตจึงน้อยตาม ราคาจึงขยับขึ้น”

“แต่หากจะกำหนดกันพอสังเขปแล้ว เราจะกำหนดได้ดังนี้ เริ่มจากลูกกบ อายุ 30-45 วัน ราคา 1.50 บาท, ลูกกบ อายุ 45-60 วัน ราคา 2.50 บาท ส่วนลูกกบ อายุ 60-70 วัน ราคา 3 บาท พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ราคาคู่ละ 800 บาท

สำหรับกบเนื้อ คุณปัญชนิตบอกว่า จะจำหน่ายที่ราคากิโลกรัมละ 80 บาท โดยมีพ่อค้าแม่ค้าเจ้าประจำมารับถึงฟาร์มกันเลยทีเดียว

“ผู้ที่เข้ามาซื้อกบเนื้อจะมีมาจากหลายจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนมากจะรู้จากการบอกปากต่อปากว่า กบของที่ฟาร์มสวย แข็งแรง ทนต่อโรค ราคาไม่แพง จึงทำให้มีผู้สนใจเดินทางมาซื้อกันอย่างต่อเนื่อง”

“ผลผลิตของฟาร์มต่อเดือน ทางฟาร์มจะผลิตลูกกบได้เป็นจำนวน 100,000 ตัว เราจะขายเป็นลูกกบจำนวนหนึ่งและเอาไว้ขุนขายเป็นตัวใหญ่อีกจำนวนหนึ่ง” คุณปัญชนิตกล่าว

เมื่อคำนวณผลผลิตต่อรุ่น จะได้น้ำหนักกบประมาณ 1,500 กิโลกรัม

“ดังนั้น ใน 1 ปี ทางฟาร์มจะขุนเพื่อเป็นกบเนื้อส่งตลาดปีละ 2 รุ่น ปีละ 3,000 กิโลกรัม เมื่อหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว จะมีรายได้ประมาณ 600,000 บาทขึ้นไป” คุณปัญชนิต กล่าวในที่สุด

สำหรับผู้สนใจในอาชีพการเลี้ยงกบ คุณปัญชนิต บอกว่า ขอเพียงให้มีความตั้งใจ พร้อมที่จะศึกษาหาความรู้ในการเลี้ยง โดยที่ฟาร์มของเธอพร้อมต้อนรับทุกคนเสมอ ติดต่อมาได้ที่ โทร. (083) 128-2205 

เกษตรฯ เตรียมแผนมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 57 อีก 20 เรื่อง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไป จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. น้ำผึ้ง 2. สะละ 3. มังคุด 4. ทุเรียน 5. เส้นไหมดิบ เล่ม 2 : เส้นไหมสาวด้วยเครื่องจักร 6. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตยางรมควัน 7. การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ และ 8. แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงปูม้าและปูทะเล

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบในการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 20 เรื่อง ได้แก่ 1. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานเมล็ดถั่วลิสงเกี่ยวกับข้อกำหนดปริมาณอัลฟาท็อกซิน ซึ่งจะเป็นมาตรฐานบังคับ 2. แนวปฏิบัติในการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการผลิตสินค้าเกษตรแช่เยือกแข็ง 3. แตงเทศ หรือเมล่อน 4. แก้วมังกร 5. ถั่วฝักยาว 6. มะม่วง 7. พริกป่น และการปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตพริกป่น 8. เห็ดเข็มทอง 9. กุ้งก้ามกราม 10. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดเนื้อ

11. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พันธุ์ 12. การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร 13. แนวปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล 14. มาตรฐานสุขอนามัยพืชสำหรับวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้

15. หลักการและแนวทางสำหรับการเช็กตัวอย่างสินค้าเกษตรและอาหาร 16. วิธีวิเคราะห์ทางเคมี 17. การจัดกลุ่มพืชเพื่อใช้กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสารพิษตกค้าง 18. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการผลิตรังนก 19. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเพาะพันธุ์และฟาร์มอนุบาลสัตว์น้ำจืด และ 20. แนวปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ

“สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตรนั้น จะต้องเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เป็นสินค้าหรือระบบที่กำลังมีการจัดทำหรือเปลี่ยนแปลงมาตรฐานระหว่างประเทศ เป็นสินค้าที่มีปัญหาคุณภาพมาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาการกีดกันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานสินค้าเกษตร และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรไปแล้วทั้งสิ้น 217 เรื่อง” นายยุคล กล่าวในที่สุด

 

ปูทะเล เป็น ปูนิ่ม “พหลฟาร์ม” สมุทรสงคราม ทำได้ มีนาคม 25, 2013

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05092011155&srcday=2012-11-01&search=no

วันที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 25 ฉบับที่ 538

เทคโนโลยีการประมง

อภิวัฒน์ คำสิงห์

ปูทะเล เป็น ปูนิ่ม “พหลฟาร์ม” สมุทรสงคราม ทำได้

ปูนิ่ม ที่เรารู้จักและรับประทานกันเป็นอาหาร หลายคนเข้าใจกันว่าแหล่งผลิตส่วนใหญ่จะอยู่ติดกับทะเลหรือในท้องทะเลที่กว้างใหญ่ 

ต้องบอกว่าทำความเข้าใจกันใหม่เถอะครับ

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาคิดค้นวิธีการเลี้ยงปูนิ่มจากที่เลี้ยงบริเวณริมทะเลหรือในท้องทะเลมาเป็นบ่อเพาะเลี้ยงแบบพัฒนาในหลายพื้นที่ ซึ่งมีการเลี้ยงทั้งแบบตัดก้ามและแบบธรรมชาติ ซึ่งผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมเดินทางกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบปะเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีอาชีพที่ไม่คาดคิดว่าจะมีอยู่ในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 100 กว่ากิโล คือ อาชีพเพาะเลี้ยงปูนิ่ม

เมื่อรถของทีมงาน กว่า 20 ชีวิต มาถึง พี่พิธาน ลิปิสุนทร เจ้าของฟาร์ม ก็เข้ามาต้อนรับและอธิบายเล่าถึงที่มาที่ไปของอาชีพเพาะเลี้ยงปูนิ่มให้กับทีมงานได้ฟังอย่างล้วงลึกในทุกขั้นตอนการเลี้ยง

พี่พิธาน เล่าให้ฟังว่า ที่ดินผืนนี้เป็นของป้าและย่า ซึ่งเดิมจะปล่อยให้เช่าทำฟาร์มเลี้ยงกุ้ง แต่หลังจากสัญญาเช่าหมดลง ตนก็มาขอเช่าต่อ เพื่อจะใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งหวังจะสร้างเป็นอาชีพให้กับตนเอง

“ตอนนั้นเองผมยังไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงอะไร ไปปรึกษากับเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำ เขาก็บอกว่า อย่างเราเนี้ย ประสบการณ์เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็ยังมีน้อย อย่างการเลี้ยงกุ้งมันก็ยาก อีกอย่างพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นนากุ้งเก่า เชื้อโรคที่เคยมีก็ยังฝังตัวอยู่ ปลาก็ไม่แนะนำ ในที่สุดมาจบที่การเลี้ยงปู เพราะมีความทนทานต่อโรค ความเค็ม สภาพอากาศ อุณหภูมิ ที่มากกว่าสัตว์น้ำ แต่จะเลี้ยงปูธรรมดาก็จะเหมือนคนอื่นๆ จึงคิดต่อยอดนำปูทะเลมาทำเป็นปูนิ่ม”

พี่พิธาน เริ่มต้นทำธุรกิจการเพาะเลี้ยงปูนิ่ม เมื่อปลายปี 52 บริเวณตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเริ่มปรับพื้นที่ เตรียมทำคันดิน สร้างสะพาน ทำบ่อเพาะเลี้ยง และบ่อพักน้ำ โดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

“เนื่องจากบริเวณนี้ จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่เพาะเลี้ยง ผมจึงต้องแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน ทำเป็นบ่อพักน้ำเพื่อใช้รองรับน้ำไว้ก่อนจะถ่ายเข้าบ่อเพาะเลี้ยงในบางช่วงเวลาที่มีปริมาณน้ำน้อยในบางฤดูการผลิต”

การเตรียมบ่อเพาะเลี้ยง

การเตรียมบ่อเพาะเลี้ยง พี่พิธาน บอกว่า จะทำคล้ายกับการเตรียมบ่อเลี้ยงกุ้ง ซึ่งภายในบ่อจะประกอบไปด้วยประตูระบายน้ำเข้า-ออก จะ 1 หรือ 2 ประตู ขนาดบ่อกินเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ความลึกของบ่อประมาณ 1.5 เมตร ภายในบ่อจะมีเครื่องสูบน้ำเข้า-ออก 1 ตัว (ตัวใหญ่)

บริเวณกลางบ่อเพาะเลี้ยงจะมีสะพานไม้ความยาวเกือบสุดขอบบ่ออีกข้าง เพื่อใช้เป็นทางเดินตรวจเก็บปูนิ่มที่ลอกคราบ รวมถึงใช้เดินให้อาหารปูที่เลี้ยงในแต่ละวัน โดยสะพานจะใช้วัสดุธรรมชาติเป็นหลัก

สำหรับตัวแพรองรับตะกร้า พี่พิธานจะใช้ท่อ พีวีซี สีฟ้า เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1-2 นิ้ว ปิดปลายทั้ง 2 ข้าง แล้วต่อเป็นแพยาวประมาณ 80 เมตร กว้าง 1 เมตร ใน 1 แพ จะมี 4 แถว แต่ละแถวจะวางตะกร้าเลี้ยงปูได้มากถึง 300 กล่อง ซึ่งเฉลี่ย 1 แพ จะวางกล่องเลี้ยงปูได้ถึง 1,200 กล่อง

ส่วนขนาดของตะกร้าที่ใช้เลี้ยงจะมีความกว้างราวๆ 22.6 เซนติเมตร ยาว 30.0 เซนติเมตร สูง 16.1 เซนติเมตร ใน 1 ตะกร้า จะใส่ปูลงไปเพียง 1 ตัว เท่านั้น

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง และเลือกพันธุ์ปู

การปล่อยปูที่นี่จะไม่เลือกเวลาปล่อย พี่พิธาน บอกว่า จะปล่อยลงได้ตลอดทั้งวัน เพราะเนื่องจากคนงานที่มียังไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยง อีกทั้งขั้นตอนการเลี้ยงปูนิ่มจะมีกระบวนการและวิธีที่ค่อนข้างมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาและความชำนาญ ไม่เหมือนกับการเลี้ยงปูธรรมดาทั่วไปที่ตัดเชือกแล้วปล่อยลงน้ำได้เลย ดังนั้น คนเลี้ยงจะต้องระมัดระวัง”

“ก่อนปล่อยปูลงเลี้ยงในตะกร้าจะมีการปรับสภาพของปูให้เข้ากับแหล่งน้ำที่จะเลี้ยง โดยการใช้น้ำในบริเวณที่เลี้ยงรดตัวปูให้ชุ่ม จากนั้นจึงตัดเชือกมัดปูออกแล้วปล่อยลงกล่องเพาะเลี้ยง พันด้วยลวด แล้วนำไปวางลงบนแพที่ทำไว้

สำหรับพันธุ์ปูที่ใช้เป็นปูทะเลที่เห็นตามท้องตลาด โดยจะสั่งพันธุ์มาจากแพปูทางภาคใต้ ซึ่งจะมีขนาดตัวประมาณ 1 ขีด ซึ่งในแต่ละรอบ ผมจะสั่งขึ้นมาครั้งละประมาณ 40-50 กิโล”

แต่ละเดือน พี่พิธานจะสั่งปูทะเลขึ้นมาเพื่อเพาะเลี้ยงทำเป็นปูนิ่ม เดือนละ 2 รอบ เฉลี่ยรอบละประมาณ 45 กิโลกรัม ซึ่งแต่ละเดือนจะใช้ปูทะเล 700-800 ตัว

การดูแล และการให้อาหาร

ทุกๆ วัน กิจกรรมที่พี่พิธานและลูกน้องต้องทำหลักๆ ของการเลี้ยงปูนิ่ม คือ เดินตรวจเช็กว่าปูที่เลี้ยงลอกคราบหรือยัง โดยช่วงเวลากลางวันจะเดินดู 3 รอบ กลางคืน 3 รอบ และส่วนรอบ 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาให้อาหาร จะดูอีกรอบหนึ่ง (การให้อาหารจะให้วันเว้นวัน)

ส่วนการเปลี่ยนถ่ายน้ำแต่ละครั้งจะต้องตรวจเช็กสภาพน้ำภายในบ่อเพาะเลี้ยงและบ่อพักน้ำ ซึ่งความเค็มของน้ำจะให้อยู่ประมาณ 25 พีทีที โดยการเปลี่ยนถ่ายหรือเติมน้ำเข้าบ่อเพาะเลี้ยงแต่ละครั้ง จะสังเกตน้ำด้านนอกเป็นหลัก ซึ่งหากช่วงไหนน้ำมาก ก็จะใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายน้ำ แต่หากช่วงไหนที่น้ำด้านนอกน้อย หรือช่วงที่น้ำตาย จะใช้วิธีเติม ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

ส่วนอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยง พี่พิธานจะให้เนื้อปลาที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ (ปลาข้างเหลือง หรือปลากิมซัว) ขนาดเท่าเหรียญ 5 บาท ใส่ลงไปกล่องละ 1 ชิ้น

ระยะเวลา ในการเลี้ยงปูจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน โดยเฉลี่ย แต่บางครั้งปูที่นำมาปล่อยมีความพร้อม เมื่อปล่อยลงไปประมาณ 2-3 วัน ก็สามารถลอกคราบได้เช่นกัน อีกทั้งปูที่มีอวัยวะในบางส่วนหลุดหายไป ก็จะสลัดคราบออกได้เร็วกว่าปูปกติทั่วไป

การสังเกตปูลอกคราบ พี่พิธานบอกว่าดูได้จากปูในตะกร้า หากพบปู 2 ตัว ในตะกร้าเดียวกัน แสดงว่าตัวหนึ่งจะเป็นคราบและอีกตัวหนึ่งจะเป็นปูนิ่มที่ลอกคราบ ซึ่งในแต่ละวันบางรอบสามารถเก็บปูนิ่มได้มากถึง 10-20 ตัว และยิ่งช่วงที่ใกล้ครบ 45 วัน ของการเลี้ยง จะได้ปูนิ่มสูงถึง 80 ตัว

สำหรับการดูแลบ่อจะใช้ปูนขาวและจุลินทรีย์เป็นตัวย่อยสลายเศษอาหารที่ตกลงพื้น ซึ่งเป็นการเอาธรรมชาติบำบัดธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังปล่อยปูไข่ลงไปภายในบ่อเพาะเลี้ยง เพื่อให้เก็บเศษซากอาหารที่หลุดออกจากกล่อง จนสามารถจับปูไข่จำหน่ายได้อีกทางหนึ่ง

ส่วนอุปกรณ์ อย่างตะกร้าที่ใช้เลี้ยง เมื่อปูลอกคราบแล้ว ก็จะนำขึ้นมาทำความสะอาด ใช้แปรงขัดและนำไปตากแดด ก่อนที่จะนำกลับไปใช้ใหม่อีกครั้ง ส่วนท่อ พีวีซี ที่ใช้ทำเป็นแพ ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ได้ระยะเวลาที่นาน ไม่ค่อยพบปัญหาชำรุด

ทุกวันนี้ พหลฟาร์ม สามารถผลิตปูนิ่มออกจำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าทั้งที่เป็นขาประจำ นักท่องเที่ยว พ่อค้าแม่ค้าขาจร อีกทั้งส่งให้กับร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้ทุกวัน โดยมีราคาตั้งแต่ 250 บาท ไปจนถึง 300 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของปู โดยรูปแบบการจำหน่ายนั้น พี่พิธานจะบรรจุใส่กล่องพลาสติก กล่องละ 1 ตัว และนำแช่แข็งไว้ในห้องเย็น อุณหภูมิ -18 องศา ก่อนส่งต่อไปยังมือพ่อค้าแม่ค้า

ท่านใดที่สนใจ อยากสอบถามข้อมูล หรือติดต่อซื้อปูนิ่มมาประกอบอาหาร พหลฟาร์มเปิดบริการทุกวัน ติดต่อได้ที่ คุณพิธาน ลิปิสุนทร โทรศัพท์ (086) 755-2252

กรมประมง หนุนชุมชน ทำปะการัง “ซั้งกอ”

ภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ

ปัจจุบัน ทรัพยากรทางทะเลกำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะเสื่อมโทรม ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำลดน้อยลง อันเป็นผลมาจากหลายสาเหตุ ทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงที่เกินกำลังผลิตของธรรมชาติ การจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย การใช้เครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพการทำประมงสูง รวมถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อม ซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบอาชีพด้วยเครื่องมือประมงเรียบง่ายและเลือกจับสัตว์น้ำเฉพาะอย่าง เช่น เบ็ด แห ลอบ ไซ อวนลอยปู และอวนลอยกุ้ง เป็นต้น เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำในการทำประมง ส่งผลให้รายได้ลดน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

การบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีใช้อย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นภารกิจของกรมประมง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งการเพิ่มจำนวนผลผลิตสัตว์น้ำ การฟื้นฟูแหล่งทำการประมง การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์ควบคู่กับการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ใช้ทรัพยากรประมงรู้คุณค่าและมีจิตสำนึกในการหวงแหนทรัพยากรโดยการสร้างเครือข่ายการจัดการประมงทะเลแบบชุมชนมีส่วนร่วม

“ซั้งกอ” หรือ “ปะการังเทียมพื้นบ้าน” เป็นอีกโครงการหนึ่งภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต ใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยการนำซั้งกอหรือปะการังเทียมที่ชาวบ้านได้ประดิษฐ์ขึ้นเองไปวางเป็นกลุ่มไว้ในทะเล จุดละประมาณ 3 กลุ่ม โดยห่างจากฝั่ง 3 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลขนาดเล็กให้มีโอกาสได้เจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณ และยังสามารถช่วยป้องกันเรือประมงขนาดใหญ่เข้ามาทำการประมงในเขตบริเวณชายฝั่งได้อีกด้วย สำหรับการจัดทำซั้งกอ สามารถเลือกใช้วัสดุที่มีราคาถูก และหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ลำไม้ไผ่ ใบมะพร้าว เชือกกระสอบ กิ่งไม้ เป็นต้น โดยนำมาประกอบกันเป็นซั้งกอแล้วนำไปวางบริเวณแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล โดยรูปแบบการทำซั้งกอจะแตกต่างกันตามภูมิปัญญาชาวบ้านของแต่ละชุมชน

โดยการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลแล้วในหลายพื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำซั้งกอชุมชนที่ บ้านปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี บ้านบ่อนอก บ้านคั่นกระได อำเภอเมือง บ้านโคกตาหอม อำเภอทับสะแก บ้านกรูด อำเภอบางสะพาน บ้านหนองเสม็ด และบ้านบางเบิด อำเภอบางสะพานน้อย, จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการที่ บ้านตันหยงเปาว์ อำเภอหนองจิก บ้านตะโล๊ะสะมิแล บ้านปาตาบูดี บ้านตะโล๊ะกาโปร์ บ้านดาโต๊ะ อำเภอยะหริ่ง บ้านปะนาเระ บ้านปะเสยะวอ อำเภอปะนาเระ และบ้านละเวง อำเภอไม้แก่น, จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการทำซั้งกอในบริเวณแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส

ทั้งนี้ ผลจากการดำเนินการดังกล่าว กรมประมงได้รับความร่วมมือจากชาวประมงพื้นบ้านเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการจัดทำซั้งกอโดยเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถฟื้นฟูทรัพยากรประมงให้มีไว้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน สร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ โดยไม่ต้องออกเรือไปทำการประมงไกลๆ ซึ่งเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างชาวประมงพาณิชย์กับชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นแบบอย่างในการจัดการทรัพยากรประมงโดยการอาศัยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เลี้ยง “จระเข้” ดีกว่า ธันวาคม 30, 2012

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05095010955&srcday=2012-09-01&search=no

วันที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 24 ฉบับที่ 534

เทคโนโลยีการประมง 

อัสวิน ภัคฆวรรณ

เลี้ยง “จระเข้” ดีกว่า

“จระเข้” เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่กำลังมีผู้สนใจเลี้ยงกันมากขึ้น เพื่อเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม โดยเฉพาะในกลุ่มของชาวบ้านและเกษตรกรรายย่อย หากสำเร็จก็จะทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำ

คุณวัชรพงษ์ โพธิ อายุ 25 ปี และ คุณนัฐวุฒิ พรหมจิตร์ อายุ 26 ปี สองหนุ่มแห่งบ้านประจ่า หมู่ที่ 6 ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ทดลองเลี้ยงจระเข้พันธุ์ไทยน้ำจืด จำนวน 60 ตัว โดยวิธีเลี้ยงขุนแบบบ่อเดี่ยว ใช้เงินลงทุนทั้งการสร้างบ่อ และซื้อลูกจระเข้ จำนวน 350,000 บาท จากฟาร์มในจังหวัดชลบุรี ราคาตัวละ 2,500 บาท

คุณวัชรพงษ์ และคุณนัฐวุฒิ เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่เลี้ยงลูกจระเข้มาได้ประมาณ 6 เดือน เริ่มเห็นผลขึ้น โดยจระเข้จะเจริญเติบโตดี จากเดิมขนาดความยาว ประมาณ 80 เซนติเมตร-1 เมตร เพิ่มเป็น 1.20-1.30 เมตร

สำหรับเทคนิควิธีการเลี้ยงนั้น จะให้อาหาร ซึ่งเป็นจำพวกไก่สดแช่แข็ง 5 วัน ต่อครั้ง ครั้งละ 10 กิโลกรัม เฉลี่ยทั้ง 60 ตัว ตามด้วยอาหารเสริม เพื่อให้จระเข้ได้สารอาหารเพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนถ่ายน้ำเดือนละ 1 ครั้ง

นอกจากนั้น ต้องให้จระเข้อยู่ในความสงบที่สุด ห้ามรบกวน โดยเฉพาะเสียงดังจากยวดยานพาหนะและบุคคลภายนอก เพราะจระเข้จะไม่กินอาหาร และต้องสร้างพื้นที่ให้จระเข้ขยับตัวได้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้หนังมีรอยตำหนิ ซึ่งข้อดีของจระเข้เลี้ยงขุนแบบบ่อเดี่ยวตัวเดียวคือ ทำให้จระเข้โตเร็วกว่าการเลี้ยงรวมกันในบ่อเดียวขนาดใหญ่

สำหรับบ่อเลี้ยงจะมีความกว้าง 120 เซนติเมตร ยาว 180 เซนติเมตร และ สูง 1.50 เมตร โดยภายในบ่อมีพื้นที่ทั้งบกและน้ำอย่างละครึ่ง และต้องใช้วัสดุปิดทับด้านบน ปกติจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 2 ปี จึงจะจับขายได้ โดยราคาจระเข้ ขนาดมาตรฐานเกรดเอ ต้องมีรอบอกขนาด 55 เซนติเมตร ขึ้นไป และความยาวลำตัวประมาณ 2 เมตร

โดยราคาขายจะคิดตามขนาดรอบอก ซึ่งวัดจากเกล็ดลำตัวชั้นที่ 4 นับจากหัว โดยราคาอยู่ที่เซนติเมตรละ 120 บาท หรือตกตัวละ 10,000-12,000 บาท แต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณภาพของหนังด้วย หากเกรดต่ำลงไปก็จะอยู่ที่ตัวละ 6,000-9,000 บาท

คุณวัชรพงษ์ และคุณนัฐวุฒิ ยังบอกอีกว่า การเลี้ยงจระเข้ อาจจะมีต้นทุนในช่วงแรกที่ค่อนข้างสูง แต่ในระยะยาวแล้วเชื่อว่า จระเข้จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและความเสี่ยงน้อย เนื่องจากมีตลาดรองรับแน่นอน เพราะเมื่อได้ขนาด ทางฟาร์มจะรับซื้อกลับไปในราคาประกัน และหากในระยะเวลา 6 เดือน จระเข้ตาย ไม่โต หรือเป็นโรค ก็จะส่งตัวใหม่มาให้แทน

“สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องรับภาระคือ การสร้างบ่อเลี้ยงจระเข้ อาหาร และการดูแลเท่านั้น ซึ่งขณะนี้พวกตนเริ่มก่อสร้างบ่อเลี้ยงเพิ่มเติมอีกเท่าตัว เพื่อเตรียมนำจระเข้ชุดใหม่มาเลี้ยงให้ทันในช่วงปีนี้”

 

เยี่ยมสุดยอดฟาร์มปลาสลิด “จรรย์วรรธน์” เมืองโอ่ง กันยายน 7, 2011

http://info.matichon.co.th/techno/techno.php?srctag=05100010854&srcday=2011-08-01&search=no.

วันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ปีที่ 23 ฉบับที่ 508

เทคโนโลยีการประมง

อภิวัฒน์ คำสิงห์

เยี่ยมสุดยอดฟาร์มปลาสลิด “จรรย์วรรธน์” เมืองโอ่ง 

ถ้าพูดถึง ป.ปลา ตากลม ในบ้านเราก็มีหลายประเภทหลายพันธุ์ ซึ่งในปัจจุบันยังคงเป็นที่นิยมบริโภคกันอย่างมาก สำหรับปลาส่วนใหญ่ที่นิยมนำมาแปรรูปโดยการตากแห้งและนำไปทอดให้กรอบ และนำมารับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ ก็มีหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันในบ้านเราคงต้องยกให้กับเจ้าปลาสลิด

“ปลาสลิด” มีให้เห็นทั่วไปในท้องตลาด ทั้งรูปแบบทอดสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน แบบแปรรูปพร้อมนำไปประกอบอาหาร ซึ่งในบ้านเราแหล่งที่มีการเพาะเลี้ยงและนำมาแปรรูปจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนส่วนใหญ่นั้นก็คือ ปลาสลิดบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

การเพาะเลี้ยงปลาสลิดได้ขยายพื้นที่ไปในหลายๆ จังหวัด ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีวิธีการเลี้ยง การดูแล ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับผู้ดูแล (เจ้าของ) ว่าจะมีวิธีการเทคนิคการเลี้ยงอย่างไร ปักษ์นี้เทคโนโลยีชาวบ้านจึงจะขออาสาพาไปรู้จักกับ ฟาร์มปลาสลิดที่มีการบริหารจัดการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด ไม่แพ้ปลาสลิดบางบ่อ

“จรรย์วรรธน์ฟาร์ม” เป็นฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสลิดขนาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 9 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มีพื้นที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด 100 ไร่ มีบ่อเพาะเลี้ยงจำนวน 6 บ่อ แต่ละบ่อจะมีขนาดที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่สภาพพื้นที่ จรรย์วรรธน์ฟาร์ม มีการบริหารจัดการ ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการตลาดภายใต้การดูแลของ คุณวันเพ็ญ (พี่หนู) และ คุณธนะ (พี่น้อย) ทิพย์สัน เจ้าของฟาร์มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในละแวกนั้น

เพาะเลี้ยงกุ้ง

ควบคู่กับปลาเบญจพรรณ 

พี่หนู เล่าให้ฟังว่า ก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมาก่อน ซึ่งในช่วงแรกๆ ก็มีกำไรเยอะ แต่พอหลังๆ มา กำไรเริ่มน้อยลง จากกำไรหลักแสนเหลือแค่หลักหมื่น ทำให้เป็นหนี้เพิ่มขึ้น ตนจึงชวนพี่น้อย (สามี) มาทดลองเลี้ยงปลาควบคู่กับการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเดิมก่อนแต่งงานมาทางครอบครัวของตนก็มีอาชีพเพาะเลี้ยงปลาสลิด ทำให้พอมีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลาติดตัวมาบ้าง

“ช่วงที่เลี้ยงกุ้งก็จะเช่าพื้นที่ 30 ไร่ หลังบ่อกุ้งขุดเป็นบ่อเลี้ยงปลาแบบผสมผสานจำนวน 1 บ่อ มีปลาอะไรก็ปล่อยรวมกันหมด เลี้ยงแบบไม่ค่อยให้ความสนใจ ปล่อยให้ปลาหากินเองบ้าง ให้อาหารบ้าง เลี้ยงมาได้ระยะหนึ่ง ราคากุ้งตก แต่ขณะที่ปลาที่เลี้ยงกลับขายได้ราคา มีเงินมาลงทุนและใช้หนี้บ่อกุ้ง จากนั้นมาก็ค่อยๆ หยุดเลี้ยงกุ้งและหันมาใช้บ่อกุ้งเลี้ยงปลาแทน”

ตัดสินใจหันมาเลี้ยงปลาเบญจพรรณแทนการเลี้ยงกุ้งได้ระยะหนึ่ง พี่หนูก็ต้องพบกับปัญหาราคาปลาหลายชนิดตก ราคาไม่เป็นที่แน่นอน บางชนิดราคาสูง บางชนิดราคาตก แต่ในขณะที่ปลาสลิดขายได้ราคาสูง และราคาคงที่ พี่หนูจึงหันมาเลี้ยงปลาสลิดชนิดเดียว ซึ่งก็สามารถเลี้ยงได้ดีทุกรอบ ราคาก็สูงเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งตลาดก็มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ขยายบ่อเพิ่มขึ้นทุกปี

ขยายพื้นที่

เตรียมบ่อเพาะเลี้ยง

สร้างรายได้เป็นอย่างดีในแต่ละรอบ สามารถทำรายได้เป็นอย่างดี จนต้องขยายบ่อเลี้ยงเพิ่ม จนวันนี้พี่หนูมีบ่อเลี้ยงจำนวน 5 บ่อ ครอบคลุมพื้นที่มากถึง 100 ไร่ ด้วยกัน

“บ่อที่เลี้ยงเคยเป็นบ่อที่ใช้เพาะเลี้ยงกุ้งมาก่อน การเตรียมบ่อครั้งแรกจึงต้องขุดร่องที่จะใช้ขึ้นปลาภายในบ่อเพิ่ม ซึ่งการขุดร่องนั้นจะขุดห่างจากขอบบ่อประมาณ 3 เมตร มีความกว้างของร่อง ประมาณ 3 เมตร ความลึก 2 เมตร แต่ละบ่อจะมีขนาดของบ่อไม่เท่ากัน บ่อใหญ่จะขุดรอบบ่อ บ่อเล็กจะขุดซีกใดซีกหนึ่งหรือขุดเป็นรูปตัวแอล”

“หลังจากขุดร่องภายในบ่อแล้ว จะปลูกหญ้า ผักบุ้ง ภายในบ่อทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ขณะที่รอให้หญ้าขึ้น ก็จะขุดบ่อขนาดเล็ก (บ่อกาด) ไว้ในบ่อใหญ่ เอาพ่อแม่พันธุ์ปลามาเลี้ยงไว้ให้ผสมพันธุ์กัน พอหญ้าที่ปลูกขึ้นเต็มที่ ก็จะเริ่มปล่อยน้ำเข้าบ่อ โดยให้ระดับน้ำสูงจากพื้นบ่อ ประมาณ 50 เซนติเมตร น้ำที่ปล่อยเข้ามาก็จะท่วมบ่อกาด พ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงไว้ก็จะออกไปวางไข่ในหญ้าที่ปลูก ผ่านไป 1 อาทิตย์ ปลาก็จะฟักออกมาเป็นตัว เราก็จะเริ่มปล่อยน้ำเข้ามาเพิ่มให้ระดับน้ำสูงจากพื้นบ่อ ประมาณ 80 เซนติเมตร และในอาทิตย์ที่ 3 หลังจากปลาฟักออกมาเป็นตัว ก็จะฟันหญ้าภายในบ่อเพื่อช่วยสร้างไรแดงให้เป็นอาหารลูกปลา” พี่หนูเล่าถึงการเตรียมบ่อเพาะเลี้ยง

ดูแลเอาใจใส่ ได้คุณภาพ

เป็นที่ต้องการของตลาด

บ่อมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จำนวนพ่อแม่พันธุ์ที่ใส่ลงไปในแต่ละบ่อจึงต้องมีปริมาณที่แตกต่างกัน ในแต่ละบ่อจะใส่เพศเมียมากกว่าเพศผู้ อัตราส่วนจะอยู่ประมาณ 70:30 หรือ 80:20 ในพื้นที่ 1 ไร่ จะใส่ลูกปลาสลิดลงไปประมาณ 10,000 ตัว หลังจากที่ปล่อยไปแล้ว หากปริมาณปลาสลิดแน่นเกินไป ก็จะแก้ไขโดยการปล่อยลูกปลาช่อนลงไปช่วยลดประชากรลูกปลาสลิดลง ซึ่งในการใส่ลูกปลาช่อนลงไปนั้นต้องดูความเหมาะสมด้วย

พ่อแม่พันธุ์ปลาที่ใช้ จะต้องเป็นปลาที่มาจากคนละแหล่ง ซึ่งพี่หนูเองจะใช้วิธี ใช้แม่พันธุ์ของตนเองและไปหาซื้อพ่อพันธุ์จากแหล่งอื่นๆ เพื่อป้องกันสายเลือดชิดที่อาจทำให้ปลาไม่แข็งแรงและเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคได้

อาหารที่ใช้เลี้ยงนั้น พี่หนูบอกว่า ในช่วง 7 วันแรก ที่ปลาฟักออกมาเป็นตัวจะไม่ให้อาหาร หลังจาก 7 วัน ไปแล้ว จะเริ่มให้รำละเอียดผสมกับปลาป่น วันละ 1 ครั้ง (ช่วงเช้า) เป็นเวลา 1 เดือน พอปลาได้ 45 วัน จะเปลี่ยนมาให้อาหารปลาชนิดจม (ฟิชเฟิร์ส 412 โปรตีน 25%) พอปลาได้ 4 เดือน ก็เปลี่ยนมาให้ (ฟิชเฟิร์ส 413 โปรตีน 20% ผสมกับฟิชเฟิร์ส 412 โปรตีน 25%) อย่างละครึ่ง และพอปลาได้ 8 เดือน ก็จะให้ (ฟิชเฟิร์ส 402 โปรตีน 16% ผสมกับฟิชเฟิร์ส 413 โปรตีน 20%) อย่างละครึ่ง สำหรับการให้จะนำอาหารไปใส่ไว้กับหลักใส่อาหารที่ทำไว้ในแต่ละจุด ประมาณ 2 กิโลกรัม/จุด/วัน ซึ่งแต่ละหลักจะมีความห่างระหว่างหลักที่เหมาะสม อย่าให้ห่างกันเกินไป เพราะในแต่ละบ่อมีปริมาณปลามาก ถ้าหากหลักใส่อาหารห่างกันเกินไปจะทำให้ปลาแย่งอาหารกัน ปลาตัวไหนที่อยู่ใกล้หลักก็จะกินได้เยอะตัวก็โต ตัวไหนที่อยู่ห่างจากหลักมากๆ ก็จะกินไม่ทัน จะทำให้ตัวเล็ก ซึ่งความห่างที่ใช้จะอยู่ที่ 5 คูณ 5 เมตร ในทุกๆ บ่อ

สำหรับปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงในแต่ละครั้ง พี่หนูบอกว่า จะเป็นเรื่องของน้ำที่ใช้เลี้ยง ซึ่งมีปัญหามากในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน ทำให้น้ำมีความเข้มมากขึ้น ปลาไม่สามารถปรับให้เข้ากับสภาพของน้ำได้ก็ตาย และปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติไม่สามารถแก้ไขได้ นั้นคือ ฟ้าที่ผ่าลงมาในช่วงหน้าฝน ทำให้ปลาตกใจและพากันตายเป็นจำนวนมาก นอกเหนือจากนั้นพี่หนูบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร

ตลาดที่มารับซื้อ จะเป็นแม่ค้าจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาเหมายกบ่อไปกระจายขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าตามจังหวัดต่างๆ อีกรอบหนึ่ง ราคารับซื้อหน้าฟาร์มจะอยู่ที่ 10 ตัว 1 กิโลกรัม ราคา 45-50 บาท 6 ตัว 1 กิโลกรัม ราคา 85-95 บาท ณ ราคาปลาแพง ในแต่ละรอบการเลี้ยงทำรายได้สูงถึงเลข 7 หลัก

ในทุกๆ สัปดาห์ พี่หนูและพี่น้อยจะพากันมาเดินดูบ่อปลาที่เลี้ยงทุกบ่อ สุ่มจับปลาที่เลี้ยงขึ้นมาชั่งน้ำหนักดู เดินดูศัตรูจากธรรมชาติที่จะเข้ามาทำลาย และหมั่นที่จะทำความสะอาดบริเวณรอบบ่อเลี้ยงเป็นประจำ

พี่หนูยังบอกอีกว่า หลังจากที่จับปลาขายไปแล้ว ในบ่อจะมีอาหารที่ปลาสลิดไม่กิน อย่างเช่น ไรแดง ฯลฯ ก็จะปล่อยกุ้งขาวลงไปเลี้ยงต่อเพื่อเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่ง ที่สำคัญพี่หนูบอกว่า การที่เลี้ยงกุ้งในบ่อปลาต่อนั้น เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้เรากำหนดวันขึ้นปลาสลิดในรอบต่อไปได้

นอกจากจะเป็นเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงปลาสลิดขายแล้ว พี่หนูยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาสลิดฟิชเฟิร์ส ไปพร้อมกับเพาะเลี้ยงปลาสลิด ท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ พี่หนูบริการเต็มที่

ส่วนท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่อ่านหรือสนใจจะเลี้ยง ติดต่อสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (081) 909-5078 (พี่หนู) พี่เขาพร้อมให้ข้อมูลอย่างไม่มีกั๊กครับ