ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

ผลของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อผลผลิตถั่วลิสงในการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินถั่วลิสง Dorylus orientalis Westwood

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001399&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์
ชื่อเรื่อง: ผลของยาฆ่าแมลงบางชนิดที่มีต่อผลผลิตถั่วลิสงในการป้องกันกำจัดเสี้ยนดินถั่วลิสง Dorylus orientalis Westwood
Article title: Effects of some insecticides on peanut yield in the control of the subterranean ant, Dorylus orientalis Westwood
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 351-357
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, DORYLUS, INSECTICIDES, APPLICATION RATES, YIELDS, RESIDUES
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, เสี้ยนดิน, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, การป้องกันกำจัด, อัตราการใช้, ผลผลิต, พิษตกค้าง
หมายเลข: 001399 KC1401037
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เมษายน 8, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าแมลงบางชนิดกับเพลี้ยจั๊กจั่นปอ

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001396&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Thurston, Richard; วีรวุฒิ กตัญญูกุล
ชื่อเรื่อง: การทดสอบประสิทธิภาพยาฆ่าแมลงบางชนิดกับเพลี้ยจั๊กจั่นปอ
Article title: Field tests on the effectiveness of some insecticides against the kenaf leafhopper, Empoasca sp.
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ และ ชีววิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2-4 กุมภาพันธ์ 2518
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences fourteenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2518
หน้า: หน้า 326-335
จำนวนหน้า: 498 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2518)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: HIBISCUS CANNABINUS, EMPOASCA, INSECTICIDES, EFFICIENCY, GROWTH, YIELDS
อรรถาภิธาน-ไทย: HIBISCUS CANNABINUS; EMPOASCA; สารป้องกันกำจัดแมลง; ประสิทธิภาพ; การเติบโต; ผลผลิต
ดรรชนี-ไทย: ปอแก้ว, เพลี้ยจักจั่นปอ, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ประสิทธิภาพ, การเจริญเติบโต, ผลผลิต
หมายเลข: 001396 KC1401034
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เมษายน 4, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001134&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
Article title: Effect of some insecticides on tobacco budworm, and tobacco leaf-eating caterpillar
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 10 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2514
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences tenth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2514
หน้า: หน้า 594
จำนวนหน้า: 769 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2514)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HELIOTHIS, SPODOPTERA, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 001134 KC1001071
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

มีนาคม 28, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000979&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบ และหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 377-378
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทยอังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, SPODOPTERA, HELIOTHIS, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000979 KC0901069
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

มีนาคม 23, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ผลของการฉีดยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่างกันต่อหนอนม้วนใบถั่วลิสง

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000978&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Knapp, Fred W.; วิสุทธิ์ อมฤตสุทธิ์; นงพร อัลภาชน์; ธวัชชัย สิชฌวัฒน์
ชื่อเรื่อง: ผลของการฉีดยาฆ่าแมลงชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการต่างกันต่อหนอนม้วนใบถั่วลิสง
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 376
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ARACHIS HYPOGAEA, HEDYLEPTA, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ถั่วลิสง, หนอนม้วนใบถั่วลิสง, สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000978 KC0901068
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

มีนาคม 23, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบและหนอนกระทู้กินใบยาสูบ

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000966&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: วิสูตร ศักดิ์สูง
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนกระทู้กินยอดยาสูบและหนอนกระทู้กินใบยาสูบ
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 9 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4-6 กุมภาพันธ์ 2513
Source title : Proceedings of the national conference on Agricultural and Biological Sciences ninth session: Plant Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2513
หน้า: หน้า 335-342
จำนวนหน้า: 533 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2513)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: NICOTIANA TABACUM, HELIOTHIS VIRESCENS, INSECTICIDES, APPLICATION RATES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ยาสูบ, หนอนกระทู้กินยอดยาสูบ, หนอนกระทู้กินใบยาสูบ, สารป้องกันกำจัดแมลง, อัตราการใช้, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000966 KC0901056
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

มีนาคม 23, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะลำต้นของข้าวโพดหวาน

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000204&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: พัฒนันท์ สังขะตะวรรธน์
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาฆ่าแมลงบางชนิดกับหนอนเจาะลำต้นของข้าวโพดหวาน
Article title: Evaluation of insecticides in controlling of European corn borer
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 371-376
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: H10-Pests of plants
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: ZEA MAYS, OSTRINIA NUBILALIS, INSECTICIDES, EFFICIENCY
ดรรชนี-ไทย: ข้าวโพดหวาน, หนอนเจาะลำต้น, ยาฆ่าแมลง, ประสิทธิภาพ
หมายเลข: 000204 KC0201062
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กุมภาพันธ์ 11, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

ยาฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว

25 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.
ยาฆ่าแมลงในถั่วฝักยาว – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_151383

ตามหลักโภชนาการที่ดี ใน 1 วัน เราควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หรือ ถ้าไม่ครบจริงๆ ก็ควรทานให้ได้ 3 ใน 5 ถือว่ายังได้อยู่

ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน  ประชาชนตาดำๆอย่างเราเห็นจะเลือกไม่ได้ เพราะตอนนี้ที่ขาดกันอยู่เห็นจะเป็นหมู่ที่  5  คือ ไขมัน

ตอนนี้คนไทยกำลังขาดไขมันกันอย่างหนัก โดยเฉพาะไขมันจากพืชจำพวกน้ำมันพืชชนิดต่างๆ  หากมองในแง่ดี  นับเป็นผลดีทางอ้อมที่ทำให้คนไทยกินไขมันน้อยลงจะได้ไม่ทำให้เกิดโรคอ้วน  ซึ่งต้องเสียงบประมาณในการรักษากันในระยะยาว

เมื่อไขมันหายาก  ก็หันมากินเนื้อสัตว์  ผัก  และผลไม้แทนให้มากขึ้นก็น่าจะดี เพราะได้ทั้งวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย  ทำให้มีสุขภาพดี  และมีผิวพรรณสดใส

สำหรับผักและผลไม้ เวลาซื้อต้องระวังของแถมที่เรามองไม่เห็นคือ ยาฆ่าแมลง  สักนิด  เพราะเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่เมื่อสะสมจนได้ที่แล้ว จะระเบิดและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

ถั่วฝักยาว  เป็นผักอีกชนิดที่มักพบว่ามียาฆ่าแมลงตกค้าง  ซึ่งเมื่อสุ่มตรวจเพื่อหาการตกค้างของยาฆ่าแมลงกลุ่ม  ไพรีทรอยด์และคาร์บาร์เมต  ก็จะพบแทบทุกครั้ง

โดยเฉพาะ  ไซเพอร์เมทรินและเมโทมิล  ซึ่งน่าอัศจรรย์ที่ทำไมมันไม่หมดเสียที  หรืออาจเป็นเพราะเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือไม่  พอถึงช่วงที่เก็บได้ก็ประโคม ฉีดพ่น ทิ้งไว้ 1-2 วัน ก็เก็บมาขายโดยไม่คำนึงว่าจะมียาฆ่าแมลงตกค้างหรือไม่

คนกินไม่รู้เรื่องก็พลอยรับเคราะห์ไปด้วย

สำหรับคนที่ชอบกินถั่วฝักยาว วันนี้ต้องระวัง  เพราะผลการตรวจวิเคราะห์หายาฆ่าแมลงชนิด ไซเพอร์เมทรินและเมโทมิล ตกค้างนั้น พบว่า

มีถั่วฝักยาว 3 ตัวอย่าง  พบการตกค้าง และมีอยู่ 1 ตัวอย่างที่พบสารไซเพอร์เมทริน  ตกค้างในปริมาณที่เกินกว่ามาตรฐานกำหนด  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขไทยได้กำหนดไว้ว่า  ตรวจพบสาร  ไซเพอร์เมทริน  ตกค้างในถั่วฝักยาวสูงสุดได้ไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัม ต่อ 1 กิโลกรัม

วิธีการป้องกันง่ายๆ สำหรับผู้บริโภค  คือ  นำผักมาล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง เพื่อให้ปริมาณยาฆ่าแมลงที่ตกค้างนั้นหมดไปหรือเจือจางลงกว่าเดิม  เพื่อความปลอดภัย.

ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย
  • 25 กุมภาพันธ์ 2554, 05:00 น.

มิถุนายน 13, 2011 Posted by | สุขภาพ, อาหาร, ไทยรัฐออนไลน์ | , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

หมอดินใช้ พด.7 ไล่แมลงดำเนินสะดวกขานรับแทนเคมี

9 ธันวาคม 2553, 05:15 น.

ผ่านทางหมอดินใช้ พด.7 ไล่แมลงดำเนินสะดวกขานรับแทนเคมี – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_132684

 

นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เผยว่า กรมสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าสู่การเกษตรแบบอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและในครัวเรือนมาผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ควบคู่กับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่มั่นคง  ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา  เพื่อเป็นแบบอย่างให้เพื่อนเกษตรกรในละแวกใกล้เคียงได้ทำตาม  ในการเลิกพึ่งพาสารเคมีหันมาใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงบำรุงดิน ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับตนเอง

นายชูชัย นาคเขียว หมอดินอาสาประจำอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เผยว่า ในอดีตอำเภอดำเนินสะดวกมีแปลงปลูกพริก หอม กระเทียมจำนวนมาก ต้องฉีดยาฆ่าแมลงศัตรูพืชตามแปลงต่างๆทุกวัน สารพิษจึงสะสมในร่างกายและเจ็บป่วยบ่อย  จึงเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมีทางการเกษตร โดยสมัครเป็นหมอดินอาสาซึ่งได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ การผลิตปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักจากสารเร่ง พด. นอกจากนี้ ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักสมุนไพรขับไล่แมลง

ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ได้นำความรู้ที่ได้มาต่อยอดในการผลิตสมุนไพรขับไล่แมลงโดยสกัดเป็นฮอร์โมนพืชไว้ใช้เอง และถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร สามารถสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงขึ้น.

 

ไทยรัฐออนไลน์

  • โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์
  • 9 ธันวาคม 2553, 05:15 น.

 

ธันวาคม 29, 2010 Posted by | เกษตร, ไทยรัฐออนไลน์ | , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

อียูตรวจเข้มผักสดไทย เสี่ยงสารตกค้าง

11 กันยายน 2553, 05:45 น.

ผ่านทางอียูตรวจเข้มผักสดไทย เสี่ยงสารตกค้าง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

.
“กรมการค้าต่างประเทศเผย อียูเพิ่มมาตรการตรวจเข้มผักสดจากไทย เหตุเป็นประเทศเสี่ยงมีสารตกค้างอื้อ …

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53 เป็นต้นไป สหภาพยุโรป (อียู) จะเพิ่มมาตรการตรวจเข้มสารตกค้างในสินค้าผักสดจากไทยเพิ่มเติมอีก 2 รายการ คือผักชีและใบกะเพรา โหระพา โดยจะสุ่มตรวจสอบสารตกค้าง ณ ด่านนำเข้า 20% ของปริมาณสินค้าทั้งลอต นอกจากนี้ จะเพิ่มมาตรการตรวจเข้มการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อซัลโมเนลล่า ที่ก่อให้เกิดอาการท้องเสียในผักสดจากไทยอีก 3 รายการ คือผักชี ใบกะเพรา-โหระพาและใบสะระแหน่ที่ระดับ 10%

การเพิ่มมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากอียูได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าประเภทอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ที่มิได้มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ที่นำเข้าจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในการมีสารตกค้างและยาฆ่าแมลง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.53 ซึ่งส่งผลให้ผักสดจากไทย 3 รายการ คือ ถั่วฝักยาว ผักในตระกูลมะเขือ และผักในตระกูลกะหล่ำ ถูกสุ่มตรวจสอบสารตกค้าง ณ ด่านนำเข้า 50% ของปริมาณสินค้าทั้งล็อต ทั้งนี้ จากข้อมูลในระบบการแจ้งเตือนสินค้าอาหารของอียู พบว่าในช่วงเดือน ม.ค.-ส.ค.53 มีสารตกค้างที่ตรวจพบบ่อยในผักสดจากไทย.

กันยายน 14, 2010 Posted by | เศรษฐกิจ, ไทยรัฐออนไลน์ | , , , , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น

เตือนระวังพิษนิโคตินใช้บุหรี่3แสนซองทำยาฆ่าแมลง

13 กรกฎาคม 2553, 12:14 น.

ผ่านทางเตือนระวังพิษนิโคตินใช้บุหรี่3แสนซองทำยาฆ่าแมลง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_95921

เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เตือน พิษจากนิโคตินในบุหรี่ 3 แสนซอง มีการนำไปทำยาฆ่าแมลง พบนิโคตินทำให้ระบบหายใจเป็นอัมพาต และแมลงจะเสียชีวิตในที่สุด…

วัน ที่ 13 ก.ค. 2553 ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยกรณีที่มีข่าวว่า กรมสรรพสามิตจะนำของกลางบุหรี่ที่จับได้สามแสนกว่าซอง มาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตยากำจัดศัตรูพืช ว่า เป็นเรื่องที่น่าสนับสนุน เพราะปัจจุบันมี ยากำจัดศัตรูพืชกว่า 6,500 ยี่ห้อ ที่มีนิโคตินจากใบยาสูบผสมอยู่ โดยแมลงและศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ จะถูกฆ่าตายโดยนิโคตินออกฤทธิ์ ทำให้ระบบการหายใจเป็นอัมพาต ทำให้แมลงหยุดหายใจจนเสียชีวิต อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาตำราพิษวิทยาพบว่า นิโคตินเป็นสารที่พบตามธรรมชาติ แต่ในใบยาสูบ จัดเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากที่สุดชนิดหนึ่ง ยากำจัดศัตรูพืช หรือ ยาฆ่าแมลงที่มีนิโคตินผสมอยู่ หากใช้ในจำนวนมากจะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งต่อสัตว์เลื้อยคลาน หนอน ปลา ปู รวมทั้งเชื้อราบนดิน ในปลาที่ได้รับสารนิโคตินเป็นเวลานาน ๆ จะเกิดการผิดปกติของการเติบโต และเป็นพิษต่อการเจริญพันธุ์ พิษนิโคตินที่รุนแรงเกิดในสุนัข หรือ ปลาที่กินก้นบุหรี่เข้าไปโดยบังเอิญ จะเกิดอาการน้ำลายสอ อาเจียน ท้องเดิน ทุรนทุราย ชีพจรเต้นเร็ว จนถึงเกิดอาการชัก และเสียชีวิตจากการหายใจไม่ออก ในคนที่กินยาฆ่าแมลงที่มีสารนิโคตินเข้าไปโดยอุบัติเหตุก็จะเกิดอาการเช่น เดียวกับสุนัข การรักษาแพทย์ต้องทำให้สุนัข หรือ คนเกิดอาการอาเจียน หรือ ล้างท้อง เพื่อล้างนิโคตินที่คั่งค้างในท้องและลำไส้ออก อาจจะให้กินผงถ่านเพื่อดูดซึมนิโคตินที่ค้างอยู่ด้วย ต้องเฝ้าระวังสุนัขหรือผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด รายที่เป็นมากจนหายใจลำบากอาจจะต้องให้ออกซิเจนและใช้เครื่องช่วยหายใจ

ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ในส่วนของคนที่สูบบุหรี่ สาเหตุที่ไม่เกิดอาการพิษจากนิโคติน เนื่องจาก บุหรี่แต่ละมวนมีนิโคตินประมาณหนึ่งมิลลิกรัม การสูบบุหรี่มวน ละ 8-9 นาที ทำให้ได้รับนิโคตินเข้าสู่ร่างกายทีละน้อย และมีการพักสูบระหว่างมวน นิโคตินที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกทำลายและขับออกจากร่างกายตลอดเวลา ระดับนิโคตินจึงไม่สะสมสูงขึ้นถึงระดับที่เป็นอันตราย ทั้งนี้ระดับนิโคตินที่รับเข้าสู่ร่างกายครั้งเดียว และทำให้เสียชีวิตจากการหยุดหายใจหรือหัวใจวายคือ 60 มิลลิกรัม หรือเท่ากับนิโคตินที่มีอยู่ในบุหรี่สามซองได้รับเข้าไปทีเดียวพร้อมกัน นอกจากนิโคตินในใบยาสูบแล้ว สารเคมีที่ใช้ในการเตรียมใบยาสูบเพื่อทำเป็นมวนบุหรี่ก็เป็นอันตรายเช่นกัน การทดลองโดยใส่ไส้เดือนในชามสองชามที่ใส่น้ำไว้ ชามหนึ่งเป็นน้ำเปล่า ส่วนอีกชามหนึ่งเป็นน้ำเปล่ากับใส่ยาเส้นที่แกะจากมวนบุหรี่ลงไป พบว่าไส้เดือนที่ใส่ชามที่มีบุหรี่อยู่ด้วยจะดิ้นทุหรนทุรายและเสียชีวิตใน เวลาไม่นาน ขณะที่ไส้เดือนในชามที่ใส่แต่น้ำเปล่ายังมีชีวิตว่ายไปมา

อย่าง ไรก็ดี แม้ผู้สูบบุหรี่จะไม่ได้รับนิโคตินในระดับที่เป็นพิษต่อร่างกายแต่ก็สูงพอ ที่จะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น เส้นเลือดหดตัวทำให้ความดันสูงขึ้น ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เมื่อร่วมกับสารเคมีชนิดอื่น ๆ ที่เกิดจากการเผาไหม้ยาเส้น กระดาษที่ใช้มวนบุหรี่ และ สารเคมีปรุงแต่งกลิ่นรส ที่เป็นอันตรายต่อหลอดเลือด นำไปสู่การเกิดการตีบและอุดตันของเส้นเลือด จนเกิดโรคหัวใจในที่สุด ที่สำคัญที่สุดคือนิโคตินเป็นสารเสพติด ที่ทำให้ผู้เสพติดบุหรี่แม้อยากจะเลิกสูบ แต่ก็เลิกไม่สำเร็จ ทำให้ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากยาสูบปีละ 5.4 ล้านคน

กรกฎาคม 14, 2010 Posted by | คำแนะนำด้านพืช, เกษตร, ไทยรัฐออนไลน์ | , , , , , , | ใส่ความเห็น

สรรพสามิต ปิ๊งไอเดีย นำยาสูบทำยาฆ่าแมลง

30 มิถุนายน 2553, 17:21 น.

ผ่านทางสรรพสามิต ปิ๊งไอเดีย นำยาสูบทำยาฆ่าแมลง – ข่าวไทยรัฐออนไลน์.

Pic_92956

อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรมสรรพสามิต จับมือ จ.สระแก้ว และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จัดโครงการ “สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม หนุนชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมนำของกลางยาสูบจากเดิมเผา-ฝังดิน นำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสารกำจัดศัตรูพืช แจกเกษตรกร

เมื่อวัน ที่ 30 มิ.ย. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้จัดทำโครงการ สรรพสามิตปกป้องสิ่งแวดล้อม สนับสนุนชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว จัง หวัดสระแก้ว โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว นำความคิดในการเปลี่ยนวิธีการทำลายของกลางให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดโลกร้อน รวมถึงส่งเสริมภาคเกษตรในการลดต้นทุน โดยนำยาสูบที่เป็นของกลางจากเดิมที่ทำลายโดยวิธีการเผา เปลี่ยนเป็นวิธีนำเอายาสูบของกลางมาเป็นส่วนผสมในการผลิตสารกำจัดศัตรูพืช (ชีวภาพ)

สำหรับโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตสารกำจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี ที่มีต้นทุนสูงกว่า 2) เพื่อลดภาวะโลกร้อนจากการเผาของกลางยาสูบ ซึ่งทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก และสภาวะอากาศที่ผิดแปลกไป 3) เพื่อลดมลภาวะทางน้ำโดยนำก้นกรองของบุหรี่ใช้ในการกรองน้ำเสียจากครัว เรือนก่อนทิ้งลงแม่น้ำลำคลอง พร้อมทั้งเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมใช้ปลูกพืช ไร้ดินด้วยระบบไฮโดรโปรนิคส์ (ใช้ก้นกรองแทนฟองน้ำ) และ 4) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรมสรรพสามิตให้แก่ประชานทั่วไป

นาย อารีพงศ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของกลางบุหรี่ที่ขอทำลายจากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 66,913 ซอง โดยแบ่งเป็นบุหรี่ในประเทศ จำนวน 48,849 ซอง (กรองทิพย์ 90 จำนวน 41,875 ซอง และบุหรี่สายฝน 90 จำนวน 6,974 ซอง) และบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 18,064 ซอง รวมเป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 2,576,553.97 บาท

“แต่อย่างไรก็ตามของกลางที่จับได้ในแต่ละปีนั้นมี ปริมาณมาก และเมื่อสิ้นสุดคดีจะต้องนำของกลางมาทำลายโดยการเผา ซึ่งส่งผลให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการทำลาย ยาสูบ โดยเฉลี่ยประมาณ 100,000 บาทต่อครั้ง และยังส่งผลกระทบให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าว

นายอารีพงศ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.ยาสูบ ในปี52 ที่ผ่านมาสามารถจับกุมของกลาง ได้จำนวน 909,024 ซอง โดยเป็นยาสูบในประเทศ 520,503 ซอง และยาสูบต่างประเทศ 388,521 ซองและคิดเป็นคดีกว่า 10,995 คดี ซึ่งมีมูลค่า 368,899,510.50 บาท รวมเป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 36,889,951.05 บาท และในปี 53 ตั้งแต่เดือนต.ค.52 – พ.ค.53 สามารถจับกุมของกลางได้จำนวน 212,472 ซอง โดยเป็นยาสูบภายในประเทศ จำนวน 64,644 ซอง และเป็นยาสูบต่างประเทศ จำนวน 147,828 ซอง และคิดเป็นคดีกว่า 6,541 คดี ซึ่งมีมูลค่าเป็นจำนวน 138,965,167.28 บาท รวมเป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 13,896,516.73 บาท

อย่างไรก็ตามหากประชาชน ท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับ สินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้โดยตรงที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือที่หมายเลข Call Center 1713 หรือที่ http://www.excise.go.th หรือแจ้งที่ตู้ ป.ณ. 10

กรกฎาคม 5, 2010 Posted by | คำแนะนำด้านพืช, ศัพท์, ศัพท์สารเคมี, เศรษฐกิจ, ไทยรัฐออนไลน์ | , , , , , , , , , | ใส่ความเห็น