ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย

SartKasetDinPui : ข้อมูล เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เกษตร ดิน น้ำ ปุ๋ย

การศึกษาระดับธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินที่สำคัญต่อการใช้ที่ดินบนดอยอ่างขาง

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=001666&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: สันทัด โรจนสุนทร; อัศจรรย์ สุขธำรง; สมนึก มันตานนท์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาระดับธาตุอาหารพืชและคุณสมบัติของดินที่สำคัญต่อการใช้ที่ดินบนดอยอ่างขาง
Article title: Study on nutrient level and important soil properties pertaining to the effective land use on Ang Khang range
ชื่อเอกสาร : การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 16 สาขาพืช ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 2521: รวมเรื่องย่อ
หน่วยงานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2521
หน้า: หน้า 33
จำนวนหน้า: 126 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก581 2526)
หมวดหลัก: P35-Soil fertility
หมวดรอง: P33-Soil chemistry and physics
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: UPLAND SOILS, SOIL FERTILITY, SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES, LAND USE
อรรถาภิธาน-ไทย: ดินไร่; ความอุดมสมบูรณ์ของดิน; คุณสมบัติทางกายภาพเคมีของดิน; การใช้ที่ดิน
ดรรชนี-ไทย: ดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารพืช, การใช้ที่ดิน, การตอบสนองต่อปุ๋ย, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, ดอยอ่างขาง
หมายเลข: 001666 KC1601033
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

เมษายน 18, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

ไม้สักลายดำ

http://kucon.lib.ku.ac.th/cgi-bin/KUCON.exe?rec_id=000192&database=KUCON&search_type=link&table=mona&back_path=/KUCON/mona&lang=thai&format_name=TFMON

ผู้แต่ง: Sa-ard Boonkird
ชื่อเรื่อง: ไม้สักลายดำ
Article title: Black stripe in teak
ชื่อเอกสาร : รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ครั้งที่ 2 (สาขาพืชและชีววิทยา) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2506
Source title : Proceedings of the 2nd national conference on Agriculture and Biology: Plant and Biological Science
หน่วยงานจัดพิมพ์: สภาวิจัยแห่งชาติ; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีพิมพ์: 2506
หน้า: หน้า 329
จำนวนหน้า: 492 หน้า
ภาษา: อังกฤษ
สาระสังเขป: สาระสังเขป (อังกฤษ)
แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB16 ก58 2506)
หมวดหลัก: H50-Miscellaneous plant disorders
อรรถาภิธาน-อังกฤษ: TECTONA GRANDIS, SOIL MORPHOLOGICAL FEATURES
ดรรชนี-ไทย: ไม้สักลายดำ, ชั้นดิน, คุณสมบัติของดิน
หมายเลข: 000192 KC0201050
เอกสารฉบับเต็ม: [Download Fulltext]
ค้นข้อมูลใกล้เคียง: มีคำสำคัญเหมือนกัน   ผู้แต่งคนเดียวกัน

กุมภาพันธ์ 11, 2012 Posted by | ประชุมวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สาขาพืชและชีววิทยา | , , , , , | แสดงความคิดเห็น

การจัดการดินเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ชลูด ธารัตถพันธุ์
ชื่อ เรื่อง: การจัดการดินเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด
ชื่อ เอกสาร : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้ เทคโนโลยีเพื่อการผลิตถั่วเหลืองฝักสด วันที่ 16-19 สิงหาคม 2536 ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ ฝ่ายฝึกอบรม
สถาน ที่พิมพ์: เชียงใหม่
ปี พิมพ์: 2536
หน้า: หน้า 17-45
จำนวน หน้า: 202 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (SB205 S7 ก272 2536)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P35-Soil fertility
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
ดรรชนี-ไทย: ถั่วเหลืองฝักสด, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารในดิน, การใช้ปุ๋ย, ชนิด, อัตราปุ๋ย, ผลผลิต, ระบบการปลูกพืช
หมาย เลข: 056201 TAB437851 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 19, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยถั่วเหลือง | , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์
ชื่อ เรื่อง: ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง
Article title: Effects of cultural practices on rice-soybean system
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Source title : Proceedings of the 12th Rajamangala Institute of Technology seminar
หน่วย งานจัดพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาน ที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปี พิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 28-39
จำนวน หน้า: 292 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; GLYCINE MAX; AZOLLA; ZERO TILLAGE; CROP RESIDUES; YIELDS; SOIL CHEMISTRY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเหลือง, แหนแดง, ปุ๋ยอินทรีย์, การเขตกรรม, เศษซากพืช, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: การศึกษาถึงผลกระทบของการเขตกรรมแบบต่างๆ ร่วมกับการใช้แหนแดง และการจัดการเศษซากพืช ต่อผลผลิตข้าวและถั่วเหลือง และผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ทำการทดลองเป็นเวลา 3 ปี ในระบบข้าว-ถั่วเหลืองในดินชุดโคราชที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง พบว่าการไถพรวนวิธีต่างๆ ไม่มีผลให้ผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองแตกต่างกัน การใช้แหนแดงและการจัดการเศษซากพืชสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้แต่ไม่ส่งผลถึง ผลผลิตถั่วเหลือง การเผาฟางมีผลให้ pH ของดิน 0-5 ซม. สูงขึ้นในระยะสั้น ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 0-5 ซม. ในระบบทำนาแบบไม่ไถพรวนสูงกว่าการเขตกรรมแบบอื่น และการไม่ไถพรวนร่วมกับการใช้แหนแดงและการใส่เศษซากพืชกลับคืน ทำให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงที่สุดและชัดเจนหลังจากมีการจัดการต่อ เนื่อง 2 ปี
หมาย เลข: 058820 TAB440839 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 19, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยข้าว, ดินปุ๋ยถั่วเหลือง | , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; นพพร นวลละออง; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
จำนวน หน้า: 74 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, มะพร้าว, สับปะรด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, การผสมปุ๋ย, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.ชลบุรี
หมาย เลข: 056001 TAB437651 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 11, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสระบุรี

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416สร)

ผ่านทางagdb1.

ผู้แต่ง: วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ; อรอุมา ยิ้มแต้; นพพร นวลละออง; สุรชัย หมื่นสังข์; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; อรรถ สมร่าง
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดสระบุรี
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 80 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416สร)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, ถั่วเหลือง, อ้อย, ข้าวฟ่าง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.สระบุรี
หมาย เลข: 055999 TAB437649 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 11, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ; อรอุมา ยิ้มแต้; นพพร นวลละออง; สุรชัย หมื่นสังข์; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; อรรถ สมร่าง
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 160 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, อ้อย, มันสำปะหลัง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.นครราชสีมา
หมาย เลข: 056000 TAB437650 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 11, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจในดินไร่

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ส116 2541)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: สัมฤทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
ชื่อ เอกสาร: การปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ยสำหรับพืชเศรษฐกิจ ในดินไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา กลุ่มงานวิจัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและปุ๋ย
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 81 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ส116 2541)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
หมวด รอง: P35-Soil fertility
ดรรชนี-ไทย: ดินไร่, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, มันสำปะหลัง, อ้อย, ฝ้าย, ปอแก้วไทย, ปุ๋ย, การจำแนก, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, คุณสมบัติของดิน, ความเหมาะสมต่อพืช, ศักยภาพของดิน, สถิติการปลูกพืช, ผลผลิต
หมาย เลข: 055133 TAB436783 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 11, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยข้าวโพด, ดินปุ๋ยถั่วเหลือง, ดินปุ๋ยมันสำปะหลัง, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ; อรอุมา ยิ้มแต้; นพพร นวลละออง; สุรชัย หมื่นสังข์; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; อรรถ สมร่าง
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2541
จำนวน หน้า: 160 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416น)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, อ้อย, มันสำปะหลัง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.นครราชสีมา
หมาย เลข: 056000 TAB437650 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 11, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยมันสำปะหลัง | , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: ทวิชชัย เพชรไพจิตรเจริญ; จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด; ยุทธชัย อนุรักติพันธุ์; เบญจรัตน์ อนันต์พงษ์สุข; วรัญดรรช เอี่ยมไพบูลย์; นพพร นวลละออง; วุฒิชาติ สิริช่วยชู; วิรัต เรืองเลิศบุญ; ฉลอง เทพวิทักษ์กิจ
ชื่อ เอกสาร: คู่มือการจัดการดินกับพืชเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกร จังหวัดชลบุรี
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมพัฒนาที่ดิน
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
จำนวน หน้า: 74 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S596.7 ค416ช)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P36-Soil erosion, conservation and reclamation
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
ดรรชนี-ไทย: พืชเศรษฐกิจ, ข้าว, ข้าวโพด, มันสำปะหลัง, อ้อย, มะพร้าว, สับปะรด, ข้าวฟ่าง, ถั่วเหลือง, ดิน, ปุ๋ย, การจัดการดิน, คุณสมบัติของดิน, การปรับปรุงดิน, อัตราการใช้, การผสมปุ๋ย, ความเหมาะสมของดิน, ปุ๋ยพืชสด, หญ้าแฝก, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, ผลผลิต, จ.ชลบุรี
หมาย เลข: 056001 TAB437651 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 11, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยมันสำปะหลัง | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

ผลของการจัดการดินต่อคุณสมบัติระยะยาวของดินในไร่อ้อย

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วิทยา มีรักษ์; นันทวัน มีศรี; จักรินทร์ ศรัทธาพร; Chakkarin Satthaporn; Nanthawan Misi; Witthaya Mirak; ปรีชา พราหมณีย์
ชื่อ เรื่อง: ผลของการจัดการดินต่อคุณสมบัติระยะยาวของดินใน ไร่อ้อย
Article title: Long term effect of various sugarcane soil management techniques
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2539 อ้อย เล่ม 2
Source title : Research report 1996: sugarcane Vol. 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
ปี พิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 572-590
จำนวน หน้า: 283 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM OFFICINARUM; ZERO TILLAGE; NITROGEN FERTILIZERS; YIELDS
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยไนโตรเจน, ดิน, การเตรียมดิน, การปลูกแบบไม่ไถพรวน, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: ปัจจุบันผลผลิตอ้อยในเขตภาคตะวันตกลดลงไปมาก สาเหตุ คือ การเสื่อมสภาพของดิน เนื่องจากมีการไถพรวนปลูกอ้อยกันมาเป็นเวลานาน มีการขนย้ายผลผลิตจากแปลงทุกปี และมีการเผาทำลายอินทรียวัตถุ การจัดการดินที่เหมาะสมจะเป็นการช่วยอนุรักษ์ดินให้เสื่อมสภาพช้าลง การปลูกอ้อยโดยลดการไถพรวนลงเริ่มเป็นที่สนใจและนำไปปฏิบัติกันในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยเองก็มีการปฏิบัติกันบ้างโดยเกษตรกร 2-3 ราย โดยต้องการสงวนความชื้นในดินและเชื่อว่าถ้าลดการไถพรวนลงแล้ว ในอนาคตจะทำให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น แต่ยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิชาการ จึงทำการทดลองขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการดินแบบต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดิน และการให้ผลผลิตของอ้อยในระยะยาวและเพื่อหาทางลดการไถพรวนดิน การทดลองประกอบด้วย 5 main plot คือ 1) การไถพรวนยกร่องแบบปกติ 2) การไม่ไถพรวน ใช้ใบมีดคราดตอออกแล้วใช้เครื่องปลูก 3) ไม่ไถพรวน เผาใบอ้อย ใช้ไถดินลึก และใช้คนปลูก 4) ไม่ไถพรวน เผา ใช้ไถดินลึก และใช้เครื่องปลูก 5) ไม่ไถพรวน และคนสับร่องปลูก กรรมวิธีที่ 3, 4 และ 5 ใช้สารเคมีฆ่าตออ้อย และ 2 sub plot คือ อัตราปุ๋ยไนโตรเจน 23 และ 46 กก./ไร่ รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการทดลองสรุปในอ้อยปลูก อ้อยตอ 1, ตอ 2 และตอ 3 ซึ่งพบว่า การไถพรวน ปกติจะให้ผลผลิตดีต่ออ้อยในระยะสั้นทำให้อ้อยปลูกได้ผลผลิตสูงที่สุด แต่ในระยะยาวแล้ว การลดการไถพรวนจะส่งผลดีกว่า โดยทำให้อ้อยตอยังคงรักษาผลผลิตไว้ได้ไม่ลดต่ำลง และมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณสมบัติของดินดีขึ้น การทดลองยังพบอีกว่า ในสภาพดินดังกล่าวควรใช้ไนโตรเจนอัตราต่ำ เนื่องจากอ้อยไม่ตอบสนองต่อไนโตรเจนอัตราสูง
หมาย เลข: 056773 TAB438423 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 10, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

การเปรียบเทียบการใช้สารทำลายดินดาน ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: วิทยา มีรักษ์; จักรินทร์ ศรัทธาพร; ประชา ถ้ำทอง; Pracha Thumtong; Chakkarin Satthaporn; Witthaya Mirak; ปรีชา พราหมณีย์
ชื่อ เรื่อง: การเปรียบเทียบการใช้สารทำลายดินดาน ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มผลผลิตของอ้อย
Article title: Use of ammonuium laureth sulfate, rock phosphate, animal manure and green manure for cane yield improvement
ชื่อ เอกสาร : รายงานผลงานวิจัยประจำปี 2539 อ้อย เล่ม 2
Source title : Research report 1996: sugarcane Vol. 2
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
สถาน ที่พิมพ์: สุพรรณบุรี
ปี พิมพ์: 2541
หน้า: หน้า 598-610
จำนวน หน้า: 283 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (REF SB229 T35 ว322 2539 ล.2)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: SACCHARUM; SOIL AMENDMENTS; GROWTH; YIELDS; SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยพืชสด, แอมโมเนียมลอเร็ทซัลเฟต, ดินดาน, หินฟอสเฟต, สารทำลายดินดาน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: แหล่งปลูกอ้อยในเขตภาคตะวันตก ซึ่งมีการไถพรวนปลูกอ้อยมาเป็นเวลานาน ทำให้คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพเสื่อมลง เกษตรกรพยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวตลอดเวลา มีการนำวิธีการต่างๆ มาทดลองอยู่เสมอ โดยนำข้อมูลจากคำโฆษณาของเอกชนหรือจากเพื่อนบ้านซึ่งได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง จึงนำวิธีการต่างๆ ที่มีผู้กล่าวว่าสามารถปรับปรุงคุณสมบัติของดินในไร่อ้อยมาทำการทดสอบ โดยทำการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี ตั้งแต่ปี 2537 โดยเปรียบเทียบการไถกลบพืชตระกูลถั่ว เช่น ปอเทือง โสนแอฟริกัน การใช้สารเคมีแอมโมเนียมลอเร็ทซัลเฟต การใช้ปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด และหินฟอสเฟตรองก้นหลุมก่อนปลูกอ้อย รายงานครั้งนี้ เป็นผลการทดลองอ้อยปลูกในปี 2538 จนถึงอ้อยตอ 2 ในปี 2540 ซึ่งผลการทดลอง พบว่า การใช้ปุ๋ยพืชสดได้ผลดีในอ้อยปลูกทำให้อ้อยแตกกอดีและผลผลิตสูงขึ้น สารแอมโมเนียมลอเร็ทซัลเฟตไม่ส่งผลดีในอ้อยปลูก แต่มีแนวโน้มว่าจะทำให้โครงสร้างดินดีขึ้นในระยะยาว ส่งผลให้การเจริญเติบโตของอ้อยตอดีขึ้น ปุ๋ยมูลไก่และหินฟอสเฟตไม่แสดงผลในอ้อยปลูก แต่ไปแสดงผลในอ้อยตอ 1 โดยทำให้ผลผลิตของอ้อยตอ 1 สูงขึ้น นอกจากนั้น พบว่า การใส่ปุ๋ยมูลไก่ทำให้อ้อยมีความหวานเพิ่มขึ้น
หมาย เลข: 056775 TAB438425 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 10, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

การใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยที่ปลูกในดินทราย

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: สมภพ จงรวยทรัพย์; อุดม รัตนารักษ์; ดำริ ถาวรมาศ
ชื่อ เรื่อง: การใช้ปุ๋ยเคมีกับอ้อยที่ปลูกในดินทราย
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การจัดการดินไร่และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชไร่
หน่วย งานจัดพิมพ์: กรมวิชาการเกษตร กองปฐพีวิทยา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2542
หน้า: หน้า 29-35
จำนวน หน้า: 236 หน้า
ภาษา: ไทย
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S633.5 T35 ก278 2542)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
ดรรชนี-ไทย: อ้อย, ปุ๋ย NPK, ดินทราย, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
หมาย เลข: 059900 TAB441919 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 10, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยอ้อย | , , , , | แสดงความคิดเห็น

ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง

แหล่งติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: พรพิบูลย์ ธัมพิบูลย์
ชื่อ เรื่อง: ผลของการเขตกรรมต่อระบบพืชข้าว-ถั่วเหลือง
Article title: Effects of cultural practices on rice-soybean system
ชื่อ เอกสาร : รายงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12
Source title : Proceedings of the 12th Rajamangala Institute of Technology seminar
หน่วย งานจัดพิมพ์: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถาน ที่พิมพ์: นครราชสีมา
ปี พิมพ์: 2538
หน้า: หน้า 28-39
จำนวน หน้า: 292 หน้า
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S405 ก27 2538 ล.1)
หมวด หลัก: F07-Soil cultivation
หมวด รอง: F08-Cropping patterns and systems
หมวด รอง: F04-Fertilizing
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; GLYCINE MAX; AZOLLA; ZERO TILLAGE; CROP RESIDUES; YIELDS; SOIL CHEMISTRY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ถั่วเหลือง, แหนแดง, ปุ๋ยอินทรีย์, การเขตกรรม, เศษซากพืช, ผลผลิต, คุณสมบัติของดิน
บท คัดย่อ: การศึกษาถึงผลกระทบของการเขตกรรมแบบต่างๆ ร่วมกับการใช้แหนแดง และการจัดการเศษซากพืช ต่อผลผลิตข้าวและถั่วเหลือง และผลระยะยาวต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ได้ทำการทดลองเป็นเวลา 3 ปี ในระบบข้าว-ถั่วเหลืองในดินชุดโคราชที่สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรลำปาง พบว่าการไถพรวนวิธีต่างๆ ไม่มีผลให้ผลผลิตข้าวและถั่วเหลืองแตกต่างกัน การใช้แหนแดงและการจัดการเศษซากพืชสามารถเพิ่มผลผลิตข้าวได้แต่ไม่ส่งผลถึง ผลผลิตถั่วเหลือง การเผาฟางมีผลให้ pH ของดิน 0-5 ซม. สูงขึ้นในระยะสั้น ปริมาณอินทรีย์วัตถุและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 0-5 ซม. ในระบบทำนาแบบไม่ไถพรวนสูงกว่าการเขตกรรมแบบอื่น และการไม่ไถพรวนร่วมกับการใช้แหนแดงและการใส่เศษซากพืชกลับคืน ทำให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุเพิ่มสูงที่สุดและชัดเจนหลังจากมีการจัดการต่อ เนื่อง 2 ปี
หมาย เลข: 058820 TAB440839 สั่งสำเนา เอกสาร
ค้น ข้อมูลใกล้เคียง: มี คำสำคัญเหมือนกัน ผู้ แต่งคนเดียวกัน

พฤษภาคม 9, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยข้าว | , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น

การใช้ตอซังข้าวปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนา

ผ่านทางagdb1.

ผู้ แต่ง: สุเทพ ทองแพ; ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์; จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข
ชื่อ เอกสาร: การใช้ตอซังข้าวปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน นา
Source title: Utilization of rice straw for paddy soil fertility improvement
หน่วย งานจัดพิมพ์: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร ภาควิชาปฐพีวิทยา
สถาน ที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปี พิมพ์: 2544
จำนวน หน้า: 51 แผ่น
ภาษา: ไทย
สาระสังเขป: สาระสังเขป (ไทย, อังกฤษ)
แหล่ง ติดตามเอกสาร: สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ (S661.2 S85 จ12)
หมวด หลัก: F04-Fertilizing
หมวด รอง: P33-Soil chemistry and physics
หมวด รอง: P35-Soil fertility
อร รถาภิธาน-อังกฤษ: ORYZA SATIVA; PADDY SOIL; RICE STRAW; FERTILIZERS; COMPOSTS; SOIL MANAGEMENT; GROWTH; YIELDS; NUTRIENT UPTAKE; SOIL CHEMICOPHYSICAL PROPERTIES; NUTRIENT AVAILABILITY
ดรรชนี-ไทย: ข้าว, ดินนา, ตอซังข้าว, ปุ๋ยหมักฟางข้าว, ปุ๋ยเคมี, การปรับปรุงดิน, การเจริญเติบโต, ผลผลิต, การดูดใช้ธาตุอาหาร, ชุดดิน, คุณสมบัติของดิน, ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดิน
บท คัดย่อ: การทดลองในห้องปฏิบัติการ พบว่าการใส่ตอซังข้าวในดินนาเนื้อปูนชุดินลพบุรีในสภาพขังน้ำจะมีผลทำให้ pH ของดิน ปริมาณ NH4+-N ในดินลดลง ส่วนสภาพ reduction ค่าการนำไฟฟ้า (EC) ของดินและปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินจะเพิ่มขึ้น และเมื่อมีการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมี พบว่า pH ของดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรี ที่มีการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีจะต่ำกว่าที่ใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่าง เดียว สภาพ reduction ค่าการนำไฟฟ้า และปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินที่ใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีจะ สูงกว่าที่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว ในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต พบว่าการใส่ตอซังข้าว มีผลทำให้ pH ของดินสภาพ reduction ปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินเพิ่มขึ้น สำหรับปริมาณ NH4+-N ในดินจะลดลง และเมื่อมีการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีพบว่า pH สภาพ reduction ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ ในดินที่ใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีจะสูงกว่าในดินที่ใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียง อย่างเดียว การทดลองในกระถาง พบว่าในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรีข้าวที่ได้รับการใส่ตอซังข้าว ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี และที่ได้รับการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี จะเจริญเติบโตดูดดึงธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมขึ้นมาใช้ได้ในปริมาณที่มากกว่าและให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวที่ได้ รับการใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียวอย่างเด่นชัด โดยเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเมล็ดที่เพิ่มของข้าวที่ได้รับการใส่ตอซังข้าวอัตรา 3, 6 และ 9 กรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี เมื่อเทียบกับผลผลิตเมล็ดข้าวที่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเท่ากับ 132, 117 และ 88 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ขณะที่เปอร์เซ็นต์ผลผลิตเมล็ดเพิ่มของข้าวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าว อัตรา 3, 6 และ 9 กรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี เทียบกับผลผลิตเมล็ดข้าวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเท่ากับ 66, 106 และ 148 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต พบว่าข้าวที่ได้รับการใส่ตอซังข้าวร่วมกับการใส่ปุ๋ยเคมี มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเมล็ดที่ต่ำกว่าที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่างเดียว ข้าวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าวร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี มีการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตเมล็ดสูงกว่าข้าวที่ได้รับปุ๋ยเคมี แต่เพียงอย่างเดียวโดยเด่นชัดที่อัตราการใส่ปุ๋ยหมักฟางข้าว 9 กรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมี โดยมีเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเมล็ดเพิ่มเทียบกับผลผลิตเมล็ดขอข้าวที่ใส่ปุ๋ยเคมี อย่างเดียวเท่ากับ 13 เปอร์เซ็นต์ และยังพบว่า ในดินเปรี้ยวจัด ชุดดินรังสิต การใส่ตอซังข้าว ขังน้ำ ร่วมกับใส่ปุ๋ยเคมีหรือการเพิ่มระยะเวลาการขังน้ำหลังจากใส่ตอซังข้าวในดิน ให้นานขึ้นก่อนปลูกข้าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของตอซังข้าวในการเพิ่มผลผลิต เมล็ดข้าว เมื่อใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีโดยเฉพาะที่อัตราการใส่ที่ไม่สูง โดยอัตราการใส่ตอซังข้าว 3 กรัม/ดิน 1 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะให้เปอร์เซ็นต์ผลผลิตเมล็ดเพิ่มเทียบกับผลผลิตเมล็ดข้าว ที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวเท่ากับ 7 เปอร์เซ็นต์ การศึกษาอิทธิพลของการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และข้าวสุพรรณบุรี 1 ที่ปลูกในดินเนื้อปูนชุดดินลพบุรี พบว่าการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีให้กับข้าวเจ้าหอมสุพรรณบุรี และข้าวสุพรรณบุรี 1 มีผลทำให้ข้าวมีการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตเมล็ด และการดูดดึงธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมขึ้นมาใช้สูงกว่าข้าวที่ได้รับการใส่ปุ๋ยเคมีแต่เพียงอย่าง เดียวอย่างเด่นชัด ซึ่งสอดคล้องกับการทดลองที่ใช้พันธุ์ข้าว กข 23 ดังกล่าวข้างต้น ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าอัตราและวิธีการใส่ตอซังข้าวร่วมกับปุ๋ยเคมีให้แก่ ข้าวที่ปลูกในดินเนื้อปูนที่เหมาะสมคือ ใส่ตอซังข้าวอัตรา 3 กรัมต่อดิน 1 กิโลกรัม ร่วมกับปุ๋ยเคมี โดยใส่ตอซังข้าวและปุ๋ยเคมีแล้วขังน้ำ 1 สัปดาห์ ก่อนปลูก
หมาย เลข: 063127 TAB444129

พฤษภาคม 6, 2010 Posted by | งานวิจัยดินปุ๋ย, ดินปุ๋ยข้าว | , , , , , , , , , , , | แสดงความคิดเห็น